Wykonanie prac remontowych i zwiększających funkcjonalność Kampusu Kokoszków Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, położonego w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71

Przedmiot zamówienia:
Wykonanie prac remontowych i zwiększających funkcjonalność Kampusu Kokoszków Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, położonego w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71.Zamówienie składa się z 5 części.Część 1: Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Gorce poprzez utwardzenie powierzchni gruntu działki budowlanej nr ewidencyjny 6614/9 - zał. nr 7 do siwz.Część 2: Remont istniejących metalowych paneli ogrodzenia kutego, zamontowanych wzdłuż ul. Kokoszków przed budynkiem Gorce; 8 segmentów o łącznej długości ok. 25 m - zał. nr 7 do siwz.Część 3: Wykonanie zadaszenia ochronnego na konstrukcji stalowej szkieletowej, przy wyjściu z budynku Gorce; długość ok. 17,5 m, szerokość 150 cm - zał. nr 7 do siwz.Część 4: Dostosowanie terenu oraz przeniesienie istniejących szlabanów i zamontowanie nowego, wraz z urządzeniami kontroli dostępu między budynkami Gorce i Tatry, montaż bramy przesuwnej od strony ulicy Kokoszków Boczna - zał. nr 7 do siwz.Część 5:Wykonanie odgrodzenia pomieszczeń archiwum od części biblioteki w magazynie bibliotecznym - zał. nr 7 do siwz.1. Roboty będą wykonywane w oparciu o dokumentację projektową, przedmiar robót oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych przedmiotowego budynku, z wszelkimi obowiązującymi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia i na warunkach zawartych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do siwz. Dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - stanowią zał. nr 7 do siwz. 2. Wymagany okres gwarancji jakości oraz rękojmi za wady, na wykonane roboty i zabudowane materiały wynosi 3 lata, licząc od daty odbioru końcowego.3. Jeśli w dokumentacji występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności - w zakresie opisanym w dokumentacji.4. Oznaczenie wg CPV: 45000000-7 roboty budowlane, 45233140-2 roboty drogowe, 45421148-3 instalowanie bram, 45233200-1 roboty w zakresie różnych nawierzchni, 45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne, 45340000-2 instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego, 45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne, 45223220-4 roboty zadaszeniowe, 45261000-4 wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty, 45261100-5 wykonywanie konstrukcji dachowych, 45210000-2 roboty budowlane w zakresie budynków, 45262500-6 roboty murarskie i murowe, 45442100-8 roboty malarskie, 45262600-7 różne specjalne roboty budowlane, 45262300-4 betonowanie, 45262310-7 zbrojenie, 45410000-4 tynkowanie, 45261210-9 wykonywanie pokryć dachowych, 45260000-7 roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne... Przetarg na Wykonanie prac remontowych i zwiększających funkcjonalność Kampusu Kokoszków Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, położonego w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71 zostało opublikowane dnia 2014-07-24 przez zamawiającego Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu z siedzibą przy ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ, woj. małopolskie.

Wykonanie prac remontowych i ...

LUBIEWO - INTERNET - EDUKACJ@ - szkolenia stacjonarne, dostawa materiałów szkoleniowych i e-learning

Przedmiot zamówienia:
1. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):Przedmiot główny: 80.53.31.00-0 Usługi szkolenia komputerowegoPrzedmiot dodatkowy: 80.53.30.00-9 Usługi zapoznawania użytkownika z obsługą komputera i usługi szkoleniowe, 80.42.00.00-4 Usługi e-learning, 39.16.21.00-6 Pomoce dydaktyczne, 39.16.20.00-5 Pomoce naukowe, 39.16.22.00-7 Pomoce i artykuły szkoleniowe, 55.12.00.00-7 Usługi cateringowe w zakresie spotkań i konferencji.2. Niniejsze zamówienie dokonywane jest w związku z realizacją Projektu LUBIEWO - INTERNET - EDUKACJ@, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- elnclusion, osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013.3. Przedmiotem zamówienia jest:a) Kurs podstawowej obsługi komputera i Internetu dla 650 Uczestnikówb) Materiały szkoleniowe dla 650 uczestnikówc) Catering dla 650 uczestników szkolenia4. Wymagania szczególne odnośnie przedmiotu zamówienia:1. Kurs podstawowej obsługi komputera i Internetu:a. W ramach zadania należy:1. Przeprowadzić pięciodniowe szkolenie na terenie Gminy Lubiewo dla 650 osób z grupy docelowej PO IG, w miejscu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.2. Zamawiający zakłada, że w każdej z grup szkoleniowych uczestniczyć będzie od 8 do 12 osób - szkolenie powinno odbyć się w 65 grupach po 30 godzin szkoleniowych w każdej z grup.3. Przeprowadzić szkolenie w sposób uwzględniający zróżnicowany stopień zaawansowania, dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości Uczestników; Zamawiający nie dopuszcza możliwości szkolenia dwóch lub więcej uczestników kursu przy jednym stanowisku komputerowym.4. Oznakować miejsce realizacji szkoleń zgodnie z Wytycznymi w zakresie oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (PO IG), Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion.5. Zapewnić uczestnikom niezbędne materiały szkoleniowe, uwzględniając przy tym różne grupy odbiorców (młodzież, osoby niepełnosprawne, osoby starsze) oraz ich zaawansowanie w obsłudze komputera. 6. Skonfigurować platformę e-learning z zawartością dostosowaną do potrzeb szkolenia, wspierającą szkolenia stacjonarne, w tym zapewnić wsparcie informatyczne i moderatora. 7. Zapewnić wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną do przeprowadzenia szkoleń.8. Opracować programy szkolenia, uwzględniając, że każdy dzień szkolenia będzie trwał 5 godzin dydaktycznych oraz przerwy (1 godzina dydaktyczna = 45 minut).9. Opracować harmonogram kursu uwzględniający dzienny czas trwania zajęć nie dłuższy niż 5 godzin dydaktycznych (45 min.), rozpoczynających się nie wcześniej niż o godzinie 8:00 i kończących się nie później niż o godzinie 20:00. Do czasu zajęć dydaktycznych nie wlicza się czasu trwania przerw.10. Zakres szkolenia winien obejmować co najmniej:a. Kurs obsługi komputera powinien objąć następujące zagadnienia1. Podstawy obsługi komputera:1. Elementy budowy komputera2. Podstawowe pojęcia3. Zasady pracy w systemie operacyjnym4. Praca na plikach, folderach5. Co to są skróty i jakie mają zastosowanie6. Programy których używamy na co dzień: edytor tekstu, przeglądarka internetowa, arkusz kalkulacyjny, klient poczty, komunikator internetowy7. Co to jest panel sterowania i do czego służy (np. zmiana rozdzielczości ekranu, zmiana wyglądu pulpitu itp.)8. Podstawy administracji systemem9. Konserwacja systemu darmowe narzędzia10. Podstawy z obsługi i konfiguracji oprogramowania antywirusowego,11. Podsumowanie2. Organizacja i zarządzanie danymi na komputerze1. Pliki i foldery2. Tworzenie i kasowanie plików, folderów i skrótów3. Kopiowanie, przenoszenie, wklejanie plików, folderów i skrótów4. Podsumowanie3. Obsługa edytora tekstów - podstawy1. Redagowanie dokumentu2. Formatowanie tekstu3. Praca z tabelami i na tabelach4. Grafika w edytorze tekstu5. Ustawianie dokumentu do wydruku6. Drukowanie dokumentu7. Podsumowanie4. Obsługa arkusza kalkulacyjnego - podstawy1. Co to jest arkusz kalkulacyjny i do czego służy2. Praca na arkuszu: omówienie budowy arkusza, wprowadzanie danych, kasowanie3. Formuły i funkcje - podstawy4. Sortowanie danych5. Tworzenie wykresów6. Ustawienia arkusza do wydruku, drukowanie arkusza7. Podsumowanie5. Obsługa prezentacji multimedialnych - podstawy1. schemat działania i sposoby zapisu prezentacji,2. tworzenie, przenoszenie i kopiowanie slajdów, szablony slajdów, formatowanie tła slajdu3. przejścia między slajdami,  animacje dla elementów slajdu, określanie kolejności animacji elementów slajdu4. tabele i wykresy5. multimedia6. organizacja prezentacji i przygotowanie pokazu7. Podsumowanie6. Podstawy Internetu1. Zasady obsługi przeglądarki internetowej2. Do czego służy Internet3. Wyszukiwanie danych w Internecie4. Popularne serwisy internetowe5. Komunikatory internetowe - gadu-gadu, skype, viber, icq i inne.6. Co to jest wirus i inne zagrożenia płynące z internetu? jak się chronić przed nim7. Zasady korzystania z oprogramowania antywirusowego posiadanego przez beneficjentów  (skanowanie, aktualizacja, ochrona rodzicielska)8. e-komunikacja z urzędem deklaracje pit wnioski do urzędu.9. Podsumowanie7. Poczta elektroniczna1. Jak i gdzie założyć skrzynkę pocztową2. Tworzenie, wysyłanie, odbieranie e-mail3. Zarządzanie naszymi mailami, tworzenie folderów, przenoszenie, sortowanie maili, wyszukiwanie,4. Co to jest Spam i jak go unikać, czarna lista maili5. Podsumowanie8. Tworzenie stron WWW1. HTML/XHTML2. CSS3. PHP4. SQL5. JAVASCRIPT6. AJAX7. FLASH8. ASP.NET9. Podsumowanieb. Zamawiający oczekuje realizacji zakresu merytorycznego w podziale na 4 moduły szkoleniowe:1. Moduł I Podstawy obsługi komputera,2. Moduł II Posługiwanie się edytorem tekstu,3. Moduł III Posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym,4. Moduł IV Tworzenie stron WWW.c. Ilość godzin szkolenia w ramach każdego z modułów warunkuje ilość sformowanych grup szkoleniowych spośród Beneficjentów Ostatecznych projektu/Uczestników szkoleń.d. Zamawiający oczekuje, że uczestnicy kursu, po jego zakończeniu nabędą umiejętności samodzielnej obsługi komputera, bezpiecznego i zgodnego z prawem korzystania z zasobów internetu.e. Wykonawca wyda każdemu uczestnikowi kursu po jego zakończeniu zaświadczenie oraz/lub certyfikat ukończenia kursu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (PO IG), Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion. f. Wykonawca przeprowadzi na zakończenie kursu ankietę ewaluacyjną ex-post, określającą nie mniej niż poziom zadowolenia uczestników z odbytego kursu, przydatność omawianych zagadnień, wzrost nabytej wiedzy i umiejętności, g. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu na zakończenie kursu oryginały następujących dokumentów:1. imienne listy obecności, harmonogramy szkoleń, 2. listę z potwierdzeniem odbioru materiałów szkoleniowych przez uczestników szkolenia, 3. rejestr wydanych zaświadczeń i certyfikatów.h. Wszystkie przygotowane dokumenty powinny być oznakowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007- 2013 (PO IG), Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion.i. Wykonawca dostarczy materiały szkoleniowe dla 650 uczestników, w tym nie mniej niż: podręcznik, wydrukowana prezentacja ew. płyta CD/DVD z wypalonymi materiałami szkoleniowymi oraz dostęp do materiałów w postaci usługi udostępnionej w tzw. chmurze (z ang. cloud computing). Wszystkie przygotowane dokumenty powinny być oznakowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007- 2013 (PO IG), Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion.j. Wykonawca dostarczy każdemu z uczestników kursu materiały dydaktyczne odzwierciedlające lub rozszerzające zakres wiedzy przekazanej podczas kursu. Materiały te muszą być w formie materiałów autorskich. Materiały dydaktyczne muszą być dostarczone w formie pisemnej, możliwe jest ich zdublowanie lub rozszerzenie w formie elektronicznej, w tym e-learning za pośrednictwem stworzonej w ramach odrębnego zamówienia platformy i tzw. cloud computing.2. Catering dla uczestników szkoleniaa. Usługa cateringowa obejmować ma: 1. przerwy kawowe dla każdego ze szkoleń, na które będą składały się: napoje gorące (kawa, herbata), woda mineralna, ciastka.3. Ciężar udowodnienia, że oferowana usługa jest równoważna w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że jest ona równoważna (pod rygorem odrzucenia oferty).4. Zamawiający dopuszcza realizację części zamówienia polegającej na dostarczeniu usług cateringowych, analizy ex-post i wydruku (także wypalenia na płycie CD/DVD) materiałów szkoleniowych przy udziale podwykonawców... Przetarg na LUBIEWO - INTERNET - EDUKACJ@ - szkolenia stacjonarne, dostawa materiałów szkoleniowych i e-learning zostało opublikowane dnia 2014-07-24 przez zamawiającego Gmina Lubiewo z siedzibą przy ul. Hallera 9, 89-526 Lubiewo, woj. kujawsko-pomorskie.

LUBIEWO - INTERNET - ...

Zadanie nr 1 Modernizacja-przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilkołaz Pierwszy od km 0+006 do km 0+500 na działce nr ewidencyjny gruntów 483 i 725 Zadanie 2 Modernizacja - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilkołaz Pierwszy od km 0+990 do km 1+203 na działce nr ewid, gruntów 849

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest: 1.1 Dla zadania nr 1 1.1.1 Modernizacja-przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilkołaz Pierwszy od km 0+006 do km 0+500 na działce nr ewidencyjny gruntów 483 i 725 o długości 494 m W ramach przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 należy wykonać: 1. Podstawowe parametry drogi:- klasa techniczna drogi D- podstawowa szer. jezdni: od km 0+006 do km 0+219,4 -3,00 m od km 0+222,9 do km 0+500 - 3,50 m- pobocza obustronnie umocnione szer.: od km 0+006 do km 0+219,4 - 0,50m / w km od 0+110 do km 0+216 str. P wytworzony ciek przez umocnione pobocze szer. 0,3 m i wystający krawężnik/ od km 0+231 do km 0+329 - po 0,75 m od km 0+342 do km 0+500 - po 1,00 m- roboty należy wykonać w istniejącym pasie drogowym2. Odcinek dł. 494 m posiada jezdnię wymagającą wzmocnienia. Nawierzchnię drogi wyznaczono po śladzie istniejącej nawierzchni tłuczniowej. Na załamaniach trasy odtworzono łuki poziome i krzywe przejściowe wyrównując w przekroju poprzecznym i podłużnym o promieniach:1. R=200 m i jak prosta szer. 3,00; km: 0+093,13 w lewo2. R=160 m i jak prosta szer. 3,50; km: 0+335,65 w lewo3. R=150 m i jak prosta szer. 3,50; km: 0+360,53 w prawo4. R=200 m i jak prosta szer.3,50; km: 0+423,18 w lewoPonadto na odcinku występują 3 korekty kierunku /Plan syt, Profil podł./W km 0+373,18 zaprojektowano mijankę str. Prawa dł.25 m szer. 1,5 m ze skosami 1:2.Istniejące na odcinku drogi 3 przepusty bez przebudowy, w km 0+353 i w km 0+423 do oczyszczenia części przelotu oraz pogłębienia dopływu i odpływu.3. Profil podłużny dopasowany do istniejącego przebiegu niwelety z jednoczesnym jej wyrównaniem. Załamania niwelety wyrównano łukami pionowymi wypukłymi i wklęsłymi zgodnie z profilem podłużnym.Promieni wypukłych Rmax=2500; R min=221 mPromieni wklęsłych Rmax= 5600 m; R min=780 mZaprojektowana nowa niweleta podłużna pozwoli na ułożenie warstw konstrukcyjnych, wyrównanie niwelety zapewni prawidłowe odwodnienie.4. Konstrukcja nawierzchni od km 0+006 do km 0+219,4:- 4 cm Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70- 4 cm Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70- 15 cm Podbudowa z tłucznia kamiennego w.g. PN-S-96023ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA- 15 cm W-wa z materiału kamiennegoKONSTRUKCJA UTWARDZONYCH POBOCZY od km 0+006 do km 0+219,4- 4 cm Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70- 15 cm Podbudowa z tłucznia kamiennego w.g. PN-S-96023- 10 cm Warstwa piaskuKrawężnik na ławie ograniczający ciek na prawym poboczu od km 0+110 do km 0+216Krawężnik betonowy 15x30 cmPodsypka cem. - piask. 1:4 grubości 5 cmŁawa betonowa z oporem bocznym z betonu C12/15 gr. 10cm/B-15/Konstrukcja na istniejącej nawierzchni od km 0+222,9 do km 0+227,5- korekta wysokości istniejącej nawierzchni bitumicznej od 0-8 cm śr. gr. 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70Konstrukcja na istniejącej nawierzchni od km 0+ 227,5 do km 0+231- 4 cm Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70- 4 cm Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70- Wyrównanie materiałem kamiennym śr. gr. 4 cm /korekta wysokości/Konstrukcja na istniejącej nawierzchni od km 0+231 do km 0+500- 4 cm Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70- 4 cm Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70- 15 cm Podbudowa z tłucznia kamiennego w.g. PN-S-96023- 15 cm Podbudowa z betonu C5/6/ stabilizacja piasku cementem 5MPa/- 15 cm Warstwa odsączająca z piasku w.g. PN-B-11113Konstrukcja utwardzonych poboczy od km 0+231 do km 0+500- 3 cm Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70- 15 cm Podbudowa z tłucznia kamiennego w.g. PN-S-96023- 10 cm Warstwa piasku5. OdwodnienieNa odcinku od km 0+227 do km 0+357 str. lewa wystąpi pogłębienie istniejącego rowu / po wykonaniu przebudowy projektowanej drogi/.Zastosowane spadki poprzeczne jezdni i pobocza , istniejące spadki podłużne , istniejące przepusty pod drogą po oczyszczaniu i pogłębieniu dopływów i odpływów poprawią istniejące odwodnienie drogi.6. Organizacja ruchuProjektowane oznakowanie pionowe Znak A -7 szt. - 3Znak A - 7 z tab. T - 6a szt.-1 Znak D-1 z tab. T-6a szt.-1Znak B-33 szt.-4Znak A-6a szt.-2 znak A-30 z tab.T-5 szt.-17. Uzbrojenie nad i podziemne drogiNa długości odcinka drogi przechodzą poprzeczne linie uzbrojenia podziemnego:Oznaczone w planie zagospodarowania 1/ linia telekomunikacyjna - 2 przejścia poprzeczne oznaczone kolorem pomarańczowym w planie zagospodarowania /rys.2/ w km 0+206 i 0+207Ad.1) Istniejące przejście poprzeczne sieci telekomunikacyjnej należy zabezpieczyć grubościenną rurą osłonową dwudzielną 110 PE z zabezpieczeniem uszczelnieniem końców rur dł. 2x po 5m.2/ linia gazu 2 przejścia w km 0+030,8 i 0+202,8 zaznaczone kolorem żółtym w planie zagospodarowania .Ad.2) Istniejące przejście poprzeczne linii gazu należy zabezpieczyć grubościenną rurą osłonową dwudzielną 160 PE dł. 2x po 5m SDR 17,6Uwaga: Prace w obrębie urządzeń podziemnych bezwzględnie wykonywać ręcznie pod nadzorem właścicieli sieci.Prace związane z przebudową infrastruktury telekomunikacyjnej podlegają odbiorowi.Na 7 dni przed rozpoczęciem robót wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia o terminie rozpoczęcia i sposobie wykonywania robót wszystkich użytkowników urządzeń podziemnych. 1.2. Dla zadania nr 2 1.2.1. Modernizacja - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilkołaz Pierwszy od km 0+992 do km 1+205 na działce nr ewid, gruntów 849 na długości 213 m) W ramach przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 należy wykonać:1. Podstawowe parametry drogi:- klasa techniczna drogi D- podstawowa szer. Jezdni: 3,00m- pobocza obustronne umocnione średniej szer. 0,50m2. Odcinek dł. 213 m posiada jezdnię wymagającą wzmocnienia. Nawierzchnię drogi wyznaczono po śladzie istniejącej nawierzchni z materiału kamiennego. Na załamaniach trasy odtworzono łuki poziome o promieniach:1. R=200 m i 2% szer. 3,00; km: 1+034,37 w prawo2. R=150 m i 2% szer. 3,00; km: 1+056,91 w prawo3. R=200 m i 2% szer. 3,00; km: 1+120,09 w lewo4. R=150 m i 2% szer.3,00; km: 1+180,60 w lewo3. Profil podłużny dopasowany do istniejącego przebiegu niwelety z jednoczesnym jej wyrównaniem. Załamania niwelety wyrównano łukami pionowymi wypukłymi i wklęsłymi zgodnie z profilem podłużnym.Promieni wypukłych Rmax=1200; R min=1000 mPromieni wklęsłych Rmax= 3000 m; R min=1400 mZaprojektowana nowa niweleta podłużna pozwoli na ułożenie warstw konstrukcyjnych, wyrównanie niwelety zapewni prawidłowe odwodnienie.4. Konstrukcja nawierzchni od km 1+040 do km 1+145:- 4 cm Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70- 4 cm Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70- 20 cm Podbudowa z tłucznia kamiennego w.g. PN-S-96023ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA- 10-15 cm W-wa z materiału kamiennegoKonstrukcja nawierzchni od km 0+992 do km 1+040 i od km 1+145 do km 1+205- 4 cm Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70- 4 cm Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70- 20 cm Podbudowa z tłucznia kamiennego w.g. PN-S-96023- 15 cm podbudowa z betonu C5/6 stabilizacja piasku cementem /5MPa/1. Konstrukcja utwardzonych poboczy od km 0+992 do km 1+205- 3 cm Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70- 15 cm Podbudowa z tłucznia kamiennego w.g. PN-S-96023- 10 cm warstwa piasku5. OdwodnienieZastosowane spadki poprzeczne jezdni i pobocza , istniejące spadki podłużne poprawią istniejące odwodnienie drogi.6. Organizacja ruchuOznakowanie pionowe Znak A - 7 z tab. T - 6a szt.-1 Znak B-33 szt.-2 znak A-30 z tab.T-5 szt.-17. Uzbrojenie nad i podziemne drogiNa długości odcinka drogi przechodzą poprzeczne linie uzbrojenia podziemnego:Oznaczone w planie zagospodarowania 1/ linia gazu 1 przejście zaznaczone kolorem żółtym w planie zagospodarowania .Ad.1) Istniejące przejście poprzeczne linii gazu należy zabezpieczyć grubościenną rurą osłonową dwudzielną 90 PE dł. 4 m 5m SDR 17,6Prace prowadzić pod nadzorem przedstawicieli Rejonu Dystrybucji Gazu w Kraśniku spełniając warunki otrzymanych wytycznych załączonych do projektu.2/ linia energetyczna 2 przejścia poprzeczne oznaczone kolorem czerwonym.Ad.2)Przejscia poprzeczne linii energetycznej rura przepustowa dwudzielna grubościenna dł. 2x 4m PE.Prace prowadzić pod nadzorem Rejonu Energetycznego w Puławach Sekcją Kraśnik spełniając warunki otrzymanych wytycznych załączonych do projektu.Uwaga: Prace w obrębie urządzeń podziemnych bezwzględnie wykonywać ręcznie pod nadzorem właścicieli sieci.Prace związane z przebudową infrastruktury telekomunikacyjnej podlegają odbiorowi.Na 7 dni przed rozpoczęciem robót wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia o terminie rozpoczęcia i sposobie wykonywania robót wszystkich użytkowników urządzeń podziemnych.Roboty towarzyszące oraz tymczasowe nie objęte dokumentacją projektową i przedmiarem robót konieczne do uwzględnienia: a) organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy , b) zabezpieczenie terenu przed dostępem osób trzecich, c) wykonanie robót tymczasowych d) utrzymanie porządku w trakcie prowadzenia robót oraz uporządkowanie po zakończeniu robót, e) natychmiastowe docelowe i skuteczne usunięcie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez wykonawcę w trakcie realizacji robót, f) opracowanie i przekazanie zamawiającemu dokumentacji odbiorowej, g) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, h) czynny udział w odbiorach,.. Przetarg na Zadanie nr 1 Modernizacja-przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilkołaz Pierwszy od km 0+006 do km 0+500 na działce nr ewidencyjny gruntów 483 i 725 Zadanie 2 Modernizacja - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilkołaz Pierwszy od km 0+990 do km 1+203 na działce nr ewid, gruntów 849 zostało opublikowane dnia 2014-07-24 przez zamawiającego Gmina Wilkołaz z siedzibą przy 9, 23-212 Wilkołaz Pierwszy, woj. lubelskie.

Zadanie nr 1 Modernizacja-przebudowa drogi ...

Zabezpieczenie węzła cieplnego zlokalizowanego przy budynku B3 i C przy ul. Jana Pawła II 35

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Zabezpieczenie węzła cieplnego zlokalizowanego przy budynku B3 i C przy ul. Jana Pawła II 35Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, kosztorys nakładczy, które są załącznikiem do SIWZ.Roboty muszą być wykonane zgodnie z: dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, kosztorysem nakładczym, obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej opisano materiały lub urządzenia za pomocą podania nazwy ich producenta, patentów lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych materiałów lub urządzeń Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych równoważnych materiałów lub urządzeń pod warunkiem:- parametry techniczne elementów równoważnych nie mogą jakością odbiegać od projektowanych (muszą posiadać parametry nie gorsze niż materiały lub urządzenia, które zastępują) i- każdorazowa zamiana wymaga pisemnej zgody projektanta, inspektora nadzoru i zamawiającego w takiej sytuacji Zamawiający będzie wymagał złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Na wykonawcy ciąży obowiązek wykazania równoważności i uzyskania zgód jak wyżej wraz z kwalifikacją istotności zmiany ( zgodnie z ustawą Prawo budowlane). W przypadku, gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania oraz wszelkie inne koszty związane z zastosowaniem przez Wykonawcę materiałów,urządzeń równoważnych poniesie wykonawca. Wszelkie formalności w tym zakresie obciążają również Wykonawcę.Powyższe nie stanowi podstawy do roszczenia przez Wykonawcę o zmianę terminu realizacji. Obmiary robót zawarte w kosztorysie nakładczym mają wyłącznie charakter informacyjny (pomocniczy). Dla potrzeb wyceny i późniejszej realizacji udostępniana dokumentacja techniczna j.w. opisująca przedmiot zamówienia musi być rozpatrywana łącznie... Przetarg na Zabezpieczenie węzła cieplnego zlokalizowanego przy budynku B3 i C przy ul. Jana Pawła II 35 zostało opublikowane dnia 2014-07-24 przez zamawiającego Tomaszowskie Centrum Zdrowia sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 35, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie.

Zabezpieczenie węzła cieplnego zlokalizowanego ...

Wykonanie elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia oraz urządzeń rozdzielczych i oświetleniowych dla oświetlenia boiska piłkarskiego na terenie Kompleksu Sportowego przy alei Mireckiego 31 w Sosnowcu w ramach zadania pn.: Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej poprzez rewitalizację terenu Kompleksu Sportowego przy al. Mireckiego 31 w Sosnowcu przyczyniającej się do likwidacji problemu społecznego

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia oraz urządzeń rozdzielczych i oświetleniowych dla oświetlenia boiska piłkarskiego na terenie Kompleksu Sportowego przy alei Mireckiego 31 w Sosnowcu.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do SIWZ: Dokumentacja projektowa, w skład której wchodzą: a. Projekt budowlany nr P518A, b. Projekt wykonawczy nr P518B, c. Przedmiar robót nr P518B oraz d. Szczegółowe specyfikacje techniczne nr P518... Przetarg na Wykonanie elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia oraz urządzeń rozdzielczych i oświetleniowych dla oświetlenia boiska piłkarskiego na terenie Kompleksu Sportowego przy alei Mireckiego 31 w Sosnowcu w ramach zadania pn.: Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej poprzez rewitalizację terenu Kompleksu Sportowego przy al. Mireckiego 31 w Sosnowcu przyczyniającej się do likwidacji problemu społecznego zostało opublikowane dnia 2014-07-24 przez zamawiającego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. 3 Maja 41, 41-200 Sosnowiec, woj. śląskie.

Wykonanie elektroenergetycznych linii kablowych ...

Roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy i rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wielgolas Duchnowski w Gminie Halinów- kontynuacja robót (etap II)

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są : Roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy i rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wielgolas Duchnowski w Gminie Halinów - kontynuacja robót (etap II) oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego, po zakończeniu wszystkich robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wielgolas Duchnowski w Gminie Halinów.Szczegółowy opis robót budowalnych zawierają :1) Zaktualizowany o wykonany zakres robót - projekt budowlano wykonawczy, inwestycja zlokalizowana na działce nr ew. 55.1, 55.2 miejscowości Wielgolas Duchnowski, Branża instalacji elektrycznych - aktualizacja z 21.07.2014 r.,- załącznik nr 9 do SIWZ;2) Zaktualizowany o wykonany zakres robót - Projekt budowlano wykonawczy, inwestycja zlokalizowana na działce nr ew. 55.1, 55.2 miejscowości Wielgolas Duchnowski, Branża technologiczna i sanitarna - aktualizacja z 21.07.2014 r. - załącznik nr 10 do SIWZ;3) Zaktualizowany o wykonany zakres robót - Projekt budowlano wykonawczy, inwestycja zlokalizowana na działce nr ew. 55.1, 55.2 w miejscowości Wielgolas Duchnowski, Branża architektura - aktualizacja z 21.07.2014 r. - załącznik nr 11 do SIWZ;4) Zaktualizowany o wykonany zakres robót - Projekt budowlano wykonawczy, inwestycja zlokalizowana na działce nr ew. 55.1, 55.2 w miejscowości Wielgolas Duchnowski, Branża konstrukcyjna - aktualizacja z 21.07.2014 r. - załącznik nr 12 do SIWZ;5) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót -branża elektryczna- załącznik nr 13 do SIWZ;6) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - branża technologiczna i sanitarna- załącznik nr 14 do SIWZ;7) Zaktualizowany o wykonany zakres robót - Przedmiar - branża elektryczna i AKPiA - aktualizacja z 21.07.2014 r. - załącznik nr 5 do SIWZ;8) Zaktualizowany o wykonany zakres robót - Przedmiar - branża technologiczna i sanitarna- aktualizacja z 21.07.2014 r. - załącznik nr 6 do SIWZ;9) Zaktualizowany o wykonany zakres robót - Przedmiar - branża architektura - aktualizacja z 21.07.2014 r. - załącznik nr 7 do SIWZ;10) Zaktualizowany o wykonany zakres robót - Przedmiar - branża konstrukcyjna - aktualizacja z 21.07.2014 r. - załącznik nr 8 do SIWZ;11) Karta informacyjna o planowanym przedsięwzięciu - załącznik nr 15 do SIWZ. UWAGA: Przedmiary robót są elementem pomocniczym i nie stanowią podstawy do rozliczania kontraktu. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania we własnym zakresie szczegółowego kosztorysu ofertowego na podstawie przekazanej dokumentacji projektowej. Kosztorys ofertowy będzie stanowił załącznik do umowy i będzie stanowił funkcję pomocniczą do określenia wartości robót zgłoszonych do rozliczenia częściowego na etapie poszczególnych odbiorów oraz do oszacowania wartości ewentualnych robót dodatkowych.2. Prace związane z wykonaniem niniejszego zamówienia należy wykonać w porozumieniu z Zamawiającym oraz zgodnie z ww. projektami. 3. Użyte w dokumentacji projektowej materiały i urządzenia o nazwach handlowych tam zawartych, nie są obowiązujące. Zamawiający dopuszcza składanie ofert z użyciem materiałów równoważnych do materiałów wymienionych w projektach, STWiOR oraz w przedmiarach, pod warunkiem, że ich parametry będą odpowiadały parametrom określonym w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.4. Użyte w dokumentacji projektowej materiały i urządzenia o nazwach handlowych tam zawartych, nie są wiążące dla oferenta, jednakże jeśli są to urządzenia wymienione w załączniku nr 19 do SIWZ, oferent, w przypadku wskazania urządzeń innych niż ujęte w projekcie, zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające równoważność proponowanych urządzeń z ujętymi w projekcie. Zamawiający na etapie oceny ofert będzie badał równoważność zaproponowanych urządzeń pod kątem parametrów technicznych i użytkowych. 5. Wykonawca proponujący urządzenia i materiały równoważne do oferty załączy dane techniczne pokazujące, że proponowany jako równoważny element spełnia wymienione wymagania zarówno pod względem technicznym i jakościowym wraz z oświadczeniem producenta, że proponowane urządzenie jest równoważne do zaproponowanego w dokumentacji co do celu jego przeznaczenia. Przez pojęcie urządzeń i materiałów równoważnych należy rozumieć urządzenia i materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Koniecznym jest podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urządzenia lub materiału oraz załączenie niezbędnych dokumentów, takich jak atest PZH, deklaracja zgodności producenta/aprobata techniczna, karta katalogowa producenta, zawierająca wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne wraz z charakterystyką pracy urządzeń ujętych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.6. Zamawiający nie wyraża zgody, aby proponowane urządzenia równoważne były prototypami lub urządzeniami testowymi. Wymogiem bezwzględnym jest, by były to urządzenia sprawdzone, pracujące na innych zrealizowanych obiektach (podać obiekty w których zostały zamontowane oraz rok realizacji) przez okres nie krótszy niż 2 lata. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania oględzin i sprawdzenia działania urządzenia równoważnego pracującego na wskazanym obiekcie. Oferent przedstawiając rozwiązania równoważne nie może naruszyć praw osób trzecich z tytułu patentów, znaków towarowych, praw autorskich i innych oraz oświadcza, że wymagana dla realizacji przedmiotu umowy produkcja i sprzedaż nie jest prowadzona z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji.7. Zamawiający dopuszcza zmianę rozwiązań projektowych oraz materiałów na równoważne po uzgodnieniu i wyrażeniu zgody przez Zamawiającego oraz Projektanta w ramach nieistotnych zmian projektowych, pod warunkiem, że wynagrodzenie za wykonanie zamówienia nie wzrośnie w stosunku do kwoty podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Rozwiązania wymagające istotnej zmiany do projektu oraz wymagające zmiany pozwolenia na budowę nie stanowią rozwiązań równoważnych do zaprojektowanych. 8. Do Wykonawcy należy zgłoszenie do PINB w Mińsku Mazowieckim wznowienia robót, zakończenia robót oraz wystąpienie w imieniu Zamawiającego o odbiór i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.9. Po zakończeniu robót Wykonawca dokona rozruchu technologicznego Stacji Uzdatnia Wody w Wielgolesie Duchnowskim oraz przeprowadzi badania wody za pośrednictwem akredytowanego laboratorium posiadającego udokumentowany system jakości prowadzonych badań wody zatwierdzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną.10. Przez przedmiotowe badania wody rozumie się przeprowadzenie na wodzie uzdatnionej - podawanej do sieci oraz wodzie surowej (dwie studnie zlokalizowane na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Wielgolesie Duchnowskim) następujących badań : Parametry fizyczne i organoleptyczne: barwa,mętność,przewodność,zapach,smak,pH.Parametry chemiczne (tabela):żelazo,sód,utlenialność z KMnO4,mangan,siarczany,glin,chlorki,amonowy jon,antymon,arsen,azotany,azotyny,benzen,benzo(a)piren,bor,bromiany,chrom,cyjanki,1,2-dichloroetan,fluorki,kadm,miedź,nikiel,ołów,pestycydy,suma pestycydów,rtęć,selen,suma trichloroetanu i tetrachloroetanu,suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych,suma THM.Parametry mikrobiologiczne:Escherischia coli,Enterokoki,bakterie grupy coli,ogólna liczba mikroorganizmów w 36 ? 2°C po 48 h,ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ? 2°C po 72 h.Parametry radiologiczne:tryt,całkowita dopuszczalna dawka.11. Analizy na wodzie uzdatnionej Wykonawca zobowiązany jest prowadzić, do czasu uzyskania pozytywnych wyników - minimum trzy razy w następujących po sobie badaniach, zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2007.61.417 z późn. zm.). 12. Wody popłuczne będące ściekami powstałymi w wyniku rozruchu technologicznego stacji uzdatniania wody, Wykonawca przebada w akredytowanym laboratorium pod względem: odczynu, zawiesiny ogólnej, CHZT Cr, BZT5 oraz żelaza do momentu uzyskania wyników zgodnych z pozwoleniem wodno-prawnym oraz z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.2006.137.984 z późn. zm.).13. Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację rozruchu technologicznego stacji uzdatniania wody zawierającej protokoły z rozruchu, prawidłowe nastawy parametrów urządzeń, DTR zainstalowanych urządzeń, instrukcję obsługi/eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody w Wielgolesie Duchnowskim.14. Wykonawca ma obowiązek przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi i eksploatacji niniejszego przedmiotu zamówienia.15. Obowiązkiem Wykonawcy jest wystąpić w imieniu Zamawiającego do Urzędu Dozoru Technicznego o uzyskanie należnych pozwoleń.16. Wykonawca ma obowiązek dostarczenia dokumentacji powykonawczej w tym inwentaryzacji. Dokumentacja powykonawcza ma dotyczyć całości inwestycji realizowanej na działkach o nr ewid. 55.1, 55.2 miejscowości Wielgolas Duchnowski. Zamawiający przekaże w dniu podpisania umowy, posiadaną dokumentację powykonawczą dotyczącą I etapu budowy.17. Wykonawca udzieli na wykonane roboty budowlane minimum 36 miesięcznej gwarancji, wystawiając w dniu odbioru końcowego kartę gwarancyjną według wzoru określonego przez Zamawiającego.18. Zamawiający posiada prawomocne pozwolenie na budowę - decyzja Nr 335.2013 z dnia 10 października 2013 r. 19. Wykonawca ma obowiązek uzyskać pozytywną ocenę higieniczną na zastosowane materiały wydaną przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Mińsku Mazowieckim.20. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu karty przekazania odpadów pochodzących z demontażu. Po demontażu i utylizacji mienia potwierdzonego kartami przekazania odpadu strony sporządzą wspólnie protokół zniszczenia/likwidacji mienia. Mienie przeznaczone do likwidacji stanowi ogrodzenie z siatki ogrodzeniowej o długości 197 mb.21. Wykonawca zobowiązuje się opracować instrukcję współpracy ruchowej z agregatem prądotwórczym i przedłożyć do uzgodnienia w Wydziale Technicznym PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa ul. Marsa 95.22. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pomiary natężenia oświetlenia i hałasu w warunkach pracy Stacji Uzdatniania Wody w Wielgolesie Duchnowskim.23. Wykonawca przekaże Zamawiającemu świadectwo energetyczne wykonanej budowli.24. Wykonawca na czas robót związanych z wykonaniem instalacji technologicznej oraz rozruchem Stacji Uzdatniania Wody w Wielgolesie Duchnowskim, zapewni technologa posiadającego stosowne doświadczenie potwierdzone referencjami uzyskanymi przy realizacji co najmniej dwóch inwestycji obejmujących budowę i uruchomienie stacji uzdatniania wody o zbliżonych parametrach technologicznych do przedmiotu zamówienia, w tym z układem filtracji wody w filtrach z kontrolowaną poduszką powietrzną.25. Kierownik budowy, przedstawiony przez Wykonawcę, ma posiadać doświadczenie na stanowisku kierownika budowy w realizacji co najmniej dwóch inwestycji obejmujących wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy stacji uzdatniania wody o zbliżonych parametrach do przedmiotu zamówienia.26. Zamawiający jest w trakcie przeprowadzania procedury przetargowej na regenerację studni głębinowych nr 1 oraz nr 2 na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wielgolas Duchnowski w Gminie Halinów, polegające na konserwacji (czyszczeniu) oraz regeneracji studni. Przewidziany termin wykonania regeneracji studni to 09.08.2014 r.27. Środki na realizację zadania Roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy i rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wielgolas Duchnowski w Gminie Halinów - kontynuacja robót (etap II) będą współfinansowane ze środków UE z PROW - Zamawiający w dniu 24.07.2014 r. podpisał umowę o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej tytuł operacji Poprawa infrastruktury technicznej poprzez przebudowę i rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody Wielgolesie Duchnowskim oraz rozbudowę sieci kanalizacyjnej w ul. Pułaskiego w Gminie Halinów... Przetarg na Roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy i rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wielgolas Duchnowski w Gminie Halinów- kontynuacja robót (etap II) zostało opublikowane dnia 2014-07-24 przez zamawiającego Zakład Komunalny w Halinowie z siedzibą przy ul. 3-go Maja 8, 05-074 Halinów, woj. mazowieckie.

Roboty budowlane polegające na ...

Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu systemowego Program aktywizacji społecznej w powiecie sanockim

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu systemowego Program aktywizacji społecznej w powiecie sanockim.Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, skierowany jest do 46 uczestników projektu tj. 40 osób niepełnosprawnych, oraz 6 wychowanków rodzin zastępczych, pochodzących z terenu powiatu sanockiego, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia lub zatrudnionych.Zakres zamówienia obejmuje:1.Kurs: Grafika komputerowa i tworzenie stron www2.Kurs: ECDL z certyfikatem3.Kurs: Prawa Jazdy kat. C4.Kurs: Obsługa i programowanie obrabiarek CNC5.Kurs: Księgowość od podstaw do samodzielnego księgowego 6.Kurs: AutoCAD 2D i 3D trzy stopnie zaawansowania7.Kurs: Wizaż i makijaż, oraz stylizacja paznokci8.Kurs: Operator koparko-ładowarki kl. III-wszystkie typy9.Kurs: Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej osób i mienia10.Kurs: Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych 11.Kurs: Obsługa kas fiskalnych z fakturowaniem, gospodarka magazynowa12.Kurs: Kucharz - ciastkarz z elementami carvingu13.Kurs: Florystyka i bukieciarstwo.. Przetarg na Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu systemowego Program aktywizacji społecznej w powiecie sanockim zostało opublikowane dnia 2014-07-24 przez zamawiającego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą przy ul. Jezierskiego 21, 38-500 Sanok, woj. podkarpackie.

Organizacja i przeprowadzenie kursów ...

Dostawa odczynników oraz materiałów laboratoryjnych dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, w ramach realizacji Projektu pt. Zostań odkrywcą fizyki, chemii i biologii w przyrodzie - warsztaty, eksperymenty, badania, finansowanego w ramach projektu systemowego Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Poddziałanie 1.1.3). A-2401-48/14

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników oraz materiałów laboratoryjnych dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, w ramach realizacji Projektu pt. Zostań odkrywcą fizyki, chemii i biologii w przyrodzie - warsztaty, eksperymenty, badania, finansowanego w ramach projektu systemowego Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Poddziałanie 1.1.3), z podziałem na następujące części:Część 1: Dostawa laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych do analiz fizycznych i chemicznych.Część 2: Dostawa drobnych laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych do separacji i oczyszczania próbek.Część 3: Dostawa drobnych laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych do wydzielania frakcji próbek.Część 4: Dostawa odczynników badań DNA. Część 5: Dostawa płytek opłaszczonych substratami, płynów inokulacyjnych oraz materiałów zużywalnych do posiadanego systemu BIOLOG. Część 6: Dostawa plastikowych laboratoryjnych materiałów zużywalnych.Część 7: Dostawa drobnego szkła laboratoryjnego i przyborów laboratoryjnych.Część 8: Dostawa drobnych materiałów do znakowania próbek.Część 9: Dostawa drobnych materiałów do przechowywania próbek.Część 10: Dostawa odczynników chemicznych.Część 11: Dostawa drobnych materiałów ochronnych.Część 12: Dostawa odczynników chemicznych do syntezy nanocząstek.Część 13: Dostawa drobnych materiałów laboratoryjnych do badań spektroskopowych.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Formularzach cenowych / opisie przedmiotu zamówienia stanowiących Załączniki Nr 2A - 2Ł do SIWZ. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:1.1 Produkty, których dostawa stanowi przedmiot zamówienia, w dniu dostawy powinny być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji.1.2 Odczynniki powinny posiadać wszelkie stosowne certyfikaty, świadectwa, deklaracje zgodności i karty charakterystyk, potwierdzające dopuszczenie dostarczonego produktu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 1.3 Zamawiający wymaga dostarczenia aktualnych kart charakterystyki odczynników wraz z każdorazową dostawą w trakcie obowiązywania umowy (dopuszcza się wersję elektroniczną na płycie CD).1.4 Wykonawca po podpisaniu umowy (przed dostawą) będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu karty charakterystyk w przypadku substancji niebezpiecznych w rozumieniu obowiązującego prawa (dopuszcza się wersję elektroniczną na płycie CD) oraz, na żądanie Zamawiającego, atesty i świadectwa jakości wystawione przez producenta, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy prawa polskiego. 1.5 Wykonawca dostarczy towar w godzinach od 8:00 do 14:00 w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku.1.6 Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć produkty w taki sposób, by nie uległy uszkodzeniom podczas transportu i dostarczyć je w oryginalnych opakowaniach producenta.1.7 Produkty, których dostawa stanowi przedmiot zamówienia, w dniu dostawy winny mieć nie mniej niż 75% okresu przydatności określonego przez producenta.1.8 Zamawiający wymaga dostarczenia produktu w oryginalnych opakowaniach producenta oraz opakowanych i oznakowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, z odpowiednią informacją o temperaturze transportu i magazynowania.1.9 Zamawiający wymaga gwarancji na przedmiot zamówienia zgodnie z minimalnymi wymogami zawartymi w załącznikach nr 2A - 2Ł do SIWZ. 1.10 Zamawiający może wyrazić zgodę na dostarczenie produktów w opakowaniach o innej pojemności lub masie niż te wskazane w Załącznikach Nr 2A - 2Ł do SIWZ, jednakże dopuszczalne są tylko opakowania mniejsze, w których łączna ilość produktu jest zgodna z całkowitą ilością określoną przez Zamawiającego.Zamówienia częściowe:1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Podział na oferty częściowe został określony w rozdziale IV SIWZ.2. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia, zgodnie ze wzorem formularza ofertowego stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ.Zamówienia uzupełniające:Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia:1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.2. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.4. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.5. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust 4 ustawy... Przetarg na Dostawa odczynników oraz materiałów laboratoryjnych dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, w ramach realizacji Projektu pt. Zostań odkrywcą fizyki, chemii i biologii w przyrodzie - warsztaty, eksperymenty, badania, finansowanego w ramach projektu systemowego Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Poddziałanie 1.1.3). A-2401-48/14 zostało opublikowane dnia 2014-07-24 przez zamawiającego Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie z siedzibą przy ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, woj. lubelskie.

Dostawa odczynników oraz materiałów ...

Termomodernizacja budynków bazy PKS w Bełchatowie - Etap I

Przedmiot zamówienia:
Część I: Docieplenie stropodachuCzęść II: Wymiana węzła cieplnego (projekt i wykonanie), wymiana 40 szt. grzejnikówCzęść III: Wymiana stolarki okiennejCzęść IV: Wymiana bram i drzwi zewnętrznych.. Przetarg na Termomodernizacja budynków bazy PKS w Bełchatowie - Etap I zostało opublikowane dnia 2014-07-24 przez zamawiającego Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie z siedzibą przy ul. Przemysłowa 2, 97-400 Bełchatów, woj. łódzkie.

Termomodernizacja budynków bazy PKS ...

Przebudowa przepustu pod drogą gminną dz. nr ewid. 551 w miejscowości Błędowa Zgłobieńska

Przedmiot zamówienia:
Przebudowa przepustu pod drogą gminną dz. nr ewid. 551 w miejscowości Błędowa Zgłobieńska w zakresie: - rozbiórka istniejącego przepustu, - budowa nowego przepustu, - odbudowa zjazdu indywidualnego, - wykonanie regulacji i zabezpieczenia brzegów cieku na działkach o nr ewid. 616, 617, 618, 551, 621/1, 622... Przetarg na Przebudowa przepustu pod drogą gminną dz. nr ewid. 551 w miejscowości Błędowa Zgłobieńska zostało opublikowane dnia 2014-07-24 przez zamawiającego Gmina Świlcza z siedzibą przy Świlcza 168, 36-072 Świlcza, woj. podkarpackie.

Przebudowa przepustu pod drogą ...

Remont dachów i elewacji w budynku Domu Studenta oraz remont mieszkania w budynku mieszkalnym w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachów i elewacji w budynku Domu Studenta oraz remontu mieszkania w budynku mieszkalnym w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej przy ul. Akademickiej 2. 2. Zakres przedmiotu zamówienia w szczególności obejmuje:1) remont elewacji bloku C Domu Studenta,2) remont pokrycia dachowego w blokach A i B Domu Studenta z użyciem papy termozgrzewalnej,3) malowanie elewacji budynku kuchni, stołówki i łącznika,4) wykonanie daszków o konstrukcji stalowej nad wejściami,5) remont mieszkania Nr 3 w budynku mieszkalnym,6) wykonanie innych robót budowlanych.3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają załączone przedmiary robót stanowiące załącznik nr 1a, 1b do SIWZ oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych STWiORB wraz z rysunkami, stanowiąca załącznik nr 2 do SIWZ.4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia umownego zakresu robót na podstawie wpisu do Dziennika Budowy przez Inspektora Nadzoru. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiającego. Ograniczenie zakresu robót powodować będzie automatyczne obniżenie ceny o wartość robót zaniechanych, wyliczonej według cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym. Wartość robót zaniechanych określa Inspektor Nadzoru.. Przetarg na Remont dachów i elewacji w budynku Domu Studenta oraz remont mieszkania w budynku mieszkalnym w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej zostało opublikowane dnia 2014-07-24 przez zamawiającego Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego 00-968 Warszawa ul. Marymoncka 34, Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego z siedzibą przy ul. Akademicka 2, 21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie.

Remont dachów i elewacji ...

Modernizacja odcinka drogi we wsi Wilkowa Wieś, Modernizacja odcinka drogi we wsi Kępiaste, Modernizacja odcinka drogi we wsi Wąsy Kolonia

Przedmiot zamówienia:
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia3.1. Przedmiotem zamówienia jest:3.1.1. Wykonanie odcinka drogi we wsi Wilkowa Wieś o długości 210m i szerokości 4m, dz. nr 69, 68/11, 68/12, 70/6, 70/8, 70/9 obręb Wilkowa Wieś. Zakres zadania:- Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie I-IV kategorii (210m x 4,0m)- Wykonanie warstwy podbudowy z betonu mielonego - grubość warstwy 10cm- Wykonanie warstwy podbudowy, z destruktu asfaltowego na jezdni, rozściełanej ręcznie- grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm- Zagęszczenie nawierzchni walcami samojezdnymi statycznymi (210m x 4m)x 0,1- Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8mm w ilości 10dm3/m2 - Ręczne plantowanie powierzchni poboczy (210m x 1m x 2)3.1.2. Wykonanie odcinka drogi we wsi Kępiaste o długości 210m i szerokości 4m, dz. nr 152, obręb Kępiaste. Zakres zadania:- Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie I-IV kategorii (210m x 4,0m)- Wykonanie warstwy podbudowy z betonu mielonego - grubość warstwy 10cm- Wykonanie warstwy podbudowy, z destruktu asfaltowego na jezdni, rozściełanej ręcznie- grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm- Zagęszczenie nawierzchni walcami samojezdnymi statycznymi (210m x 4m)x 0,1- Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8mm w ilości 10dm3/m2 - Ręczne plantowanie powierzchni poboczy (210m x 1m x 2)3.1.3. Wykonanie odcinka drogi we wsi Wąsy Kolonia o długości 700m i szerokości 4m, dz. nr 36, obręb Wąsy Kolonia. Zakres zadania:- Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie I-IV kategorii (700m x 4,0m)- Wykonanie warstwy podbudowy, z destruktu asfaltowego na jezdni, rozściełanej ręcznie- grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm- Zagęszczenie nawierzchni walcami samojezdnymi statycznymi (700m x 4m)x 0,1- Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8mm w ilości 10dm3/m2 - Ręczne plantowanie powierzchni poboczy (700m x 1m x 2)3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie budowlanym i przedmiarze robót.3.4. Przewiduje się udzielenie ewentualnych zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6. Możliwość ewentualnego zwiększenia zakresu, jeżeli pozwolą środki finansowe zarezerwowane w budżecie.3.5.W celu właściwej kalkulacji kosztów Zamawiający zaleca wizję lokalną w terenie... Przetarg na Modernizacja odcinka drogi we wsi Wilkowa Wieś, Modernizacja odcinka drogi we wsi Kępiaste, Modernizacja odcinka drogi we wsi Wąsy Kolonia zostało opublikowane dnia 2014-07-24 przez zamawiającego Gmina Leszno z siedzibą przy Aleja Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno, woj. mazowieckie.

Modernizacja odcinka drogi we ...

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA GMINY KORZENNA

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Korzenna, a w szczególności:- budowa sieci wodociągowej bez przyłączy (o dł. całkowitej 4 069,00 mb) w miejscowościach: Koniuszowa przez Mogilno do Korzenna.(zgodnie z projektem budowlanym zatwierdzonym decyzją o pozwoleniu na budowę nr 404/2014 znak GB-II.6740.155.2014r.)- budowa sieci wodociągowej bez przyłączy (o dł. całkowitej 2017,70 mb) w miejscowości Łyczana.(zgodnie z projektem budowlanym zatwierdzonym decyzją o pozwoleniu na budowę nr 403/2014 znak GB-II.6740.153.2014r.)- budowa sieci wodociągowej bez przyłączy (o dł. całkowitej 549,20 mb) w miejscowości Miłkowa.(zgodnie z projektem budowlanym zatwierdzonym decyzją o pozwoleniu na budowę nr 407/2014 znak GB-II.6740.154.2014r.)2. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:- wykonanie robót budowlanych określonych w dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego w tym zatwierdzonej decyzjami nr 404/2014, 403/2014 i 407/2014- uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, odbiorów oraz decyzji umożliwiających użytkowanie obiektów i urządzeń (pozwolenie na użytkowanie, zawiadomienie PINB o zakończeniu robót).. Przetarg na ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA GMINY KORZENNA zostało opublikowane dnia 2014-07-24 przez zamawiającego Gmina Korzenna z siedzibą przy Korzenna 325, 33-322 Korzenna, woj. małopolskie.

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA ...

ODNOWIENIE POMIESZCZENIA SOCJALNEGO ORAZ WĘZŁA SANITARNEGO W BUD. NR 1 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM W JASTRZĘBIU K. NAMYSŁOWA. NR SPRAWY: INFR/432/2014

Przedmiot zamówienia:
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 186 000 euro na robotę budowlaną polegającą na odnowieniu pomieszczenia socjalnego oraz węzła sanitarnego w bud. nr 1 w kompleksie wojskowym w Jastrzębiu k. Namysłowa.. Przetarg na ODNOWIENIE POMIESZCZENIA SOCJALNEGO ORAZ WĘZŁA SANITARNEGO W BUD. NR 1 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM W JASTRZĘBIU K. NAMYSŁOWA. NR SPRAWY: INFR/432/2014 zostało opublikowane dnia 2014-07-24 przez zamawiającego Jednostka Wojskowa 4213 z siedzibą przy ul. Obornicka 100/102, 50-984 Wrocław, woj. dolnośląskie.

ODNOWIENIE POMIESZCZENIA SOCJALNEGO ORAZ ...

Modernizacja hali sportowej w Ozorkowie

Przedmiot zamówienia:
Zamówienie obejmuje wykonanie prac zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ.Zadanie 1 - Modernizacja ścian i podłogi na haliZadanie nr 2 - Wykonanie nawierzchni boiskaZamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych nawierzchni do przyjętej nawierzchni w dokumentacji technicznej na legarach drewnianych, dostosowaną do dyscypliny sportowej, jaką jest siatkówka oraz z możliwością organizowania imprez masowych. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić opis konstrukcyjny, który pozwoli na ocenę spełnienia warunków niniejszego zamówienia. Tam gdzie w dokumentacji technicznej, SIWZ i lub innych załącznikach do SIWZ zostało wskazane pochodzenie - marka, znak towarowy, producent, dostawca materiałów, oznacza to również określenie materiałów równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie ze zgłoszeniem oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Wykazanie równoważności zaoferowanego materiału spoczywa na Wykonawcy, a zastosowanie tego materiału wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.Zamówienie może być realizowane przy pomocy podwykonawców. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie część - zakres zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca odpowiadać będzie za wszelkie błędy i szkody powstałe w wyniku działania podwykonawcy oraz odpowiedzialny jest za prawidłowość, terminowość i jakość robót świadczonych przez podwykonawców... Przetarg na Modernizacja hali sportowej w Ozorkowie zostało opublikowane dnia 2014-07-24 przez zamawiającego Gmina Miasto Ozorków z siedzibą przy ul. Wigury 1, 95-035 Ozorków, woj. łódzkie.

Modernizacja hali sportowej w ...

Przygotowanie infrastruktury pod szkolnictwo zawodowe - rolnicze. Adaptacja i dostosowanie istniejących pomieszczeń na pracownię eksploatacji pojazdów rolniczych, pracownię diagnostyki obsługi i kontroli maszyn rolniczych oraz sale wykładową w budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół-Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie

Przedmiot zamówienia:
Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu:Przygotowanie infrastruktury pod szkolnictwo zawodowe - rolnicze.Adaptacja i dostosowanie istniejących pomieszczeń na pracownię eksploatacji pojazdów rolniczych, pracownię diagnostyki obsługi i kontroli maszyn rolniczych oraz sale wykładową w budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół -Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie istniejącej infrastruktury dydaktycznej Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego ( ZS CKU) w Gronowie pod szkolnictwo zawodowe - rolnicze, obejmujące adaptację i przebudowę istniejących pomieszczeń warsztatowych na pracownię eksploatacji pojazdów rolniczych, pracownię diagnostyki obsługi i kontroli maszyn rolniczych, pracownię multimedialną.Przedmiot zamówienia zrealizowany będzie na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w miejscowości Gronowo, działka nr 67/34, znajdującej się w granicach administracyjnych gminy Lubicz, w powiecie toruńskim województwa kujawsko-pomorskiego. Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem określa projekt budowlany oraz Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacji elektrycznych, które stanowią załączniki nr 8, 9 i 10 do siwz. UWAGA: Zakres niniejszego zamówienia nie obejmuje dostawy i montażu wyposażenia adaptowanych pomieszczeń , które są wymienione w projekcie budowlanym (tabele pn. Załącznik 1 Specyfikacja techniczna wyposażenia Pracowni Multimedialnej, Załącznik 2 - Specyfikacja techniczna wyposażenia Pracowni Eksploatacji Pojazdów Rolniczych i Załącznik 3 - Specyfikacja techniczna wyposażenia Pracowni Diagnostyki, Obsługi i kontroli Maszyn Rolniczych) za wyjątkiem dostawy i montażu wyciągu miejscowego spalin, o którym mowa w poz. 21 tabeli pn. Załącznik 3 - Specyfikacja techniczna wyposażenia Pracowni Diagnostyki, Obsługi i kontroli Maszyn Rolniczych i który wchodzi w zakres niniejszego postępowania. Zamawiający wymaga wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia zgodnie z projektem budowlanym oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, a także z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca zobowiązany będzie także do usunięcia wszystkich wad w przedmiocie zamówienia w okresie rękojmi i gwarancji jakości.Wykonawca wykona wszelkie prace towarzyszące, tymczasowe, porządkowe i zabezpieczające - niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. Wszystkie te prace Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty.Zastosowane w toku wykonywania robót budowlanych materiały i urządzenia (wyroby budowlane) muszą spełniać wymogi wynikające z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r,. Prawo budowlane oraz być dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych. Po zakończeniu robót Wykonawca wraz z dokumentacją powykonawczą przedstawi Zamawiającemu zestawienie wbudowanych materiałów i urządzeń wraz z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie. Użyte w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia znaki towarowe, nazwy własne lub pochodzenie materiałów i urządzeń należy traktować jako informację na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakości, a nie ściśle jako materiał lub urządzenia konieczne do użycia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych oraz standardów jakościowych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Kolorystyka stosowanych materiałów będą podlegały każdorazowemu uzgodnieniu z Zamawiającym. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia minimum 36 miesięcy gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane licząc od dnia odbioru końcowego. Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi był równy okresowi udzielonej gwarancji... Przetarg na Przygotowanie infrastruktury pod szkolnictwo zawodowe - rolnicze. Adaptacja i dostosowanie istniejących pomieszczeń na pracownię eksploatacji pojazdów rolniczych, pracownię diagnostyki obsługi i kontroli maszyn rolniczych oraz sale wykładową w budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół-Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie zostało opublikowane dnia 2014-07-24 przez zamawiającego Zarząd Powiatu Toruńskiego z siedzibą przy ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie.

Przygotowanie infrastruktury pod szkolnictwo ...

Budowa zbiornika retencyjnego przy skrzyżowaniu ul. Ciechanowskiej i ul. Dobrskiej w Mławie.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa zbiornika retencyjnego przy skrzyżowaniu ul. Ciechanowskiej i ul. Dobrskiej w Mławie. Budowę należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną i przedmiarami robót. Zakres robót obejmuje m.in.:- budowę podziemnego zbiornika retencyjnego,- budowę studni rewizyjnych i połączeniowych,- budowę kanalizacji deszczowej (wprowadzenie kanalizacji do zbiornika). Zamówienie obejmuje także: poniesienie kosztów wynikających z zajęcia pasa drogowego, usunięcia ewentualnej kolizji z niezainwentaryzowaną infrastrukturą, kosztów wywózki, zagospodarowania we własnym zakresie nadmiaru ziemi i odpadów, odtworzenia stanu istniejącego terenu wykorzystywanego w czasie prowadzenia robót. W ofercie należy uwzględnić udzielenie gwarancji producenta na dostarczony i wbudowany zbiornik na min. 5 lat. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowo - kosztorysowa, będąca załącznikiem do SIWZ... Przetarg na Budowa zbiornika retencyjnego przy skrzyżowaniu ul. Ciechanowskiej i ul. Dobrskiej w Mławie. zostało opublikowane dnia 2014-07-24 przez zamawiającego Burmistrz Miasta Mława z siedzibą przy ul. Stary Rynek 19, 06-500 mława, woj. mazowieckie.

Budowa zbiornika retencyjnego przy ...

Wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą i montażem wyposażenia w celu realizacji zadania: Budowa ogólnodostępnego monitorowanego placu zabaw dla dzieci i młodzieży jako miejsca rekreacji na terenie wsi Zawoja oraz Budowa ogólnodostępnego placu zabaw wraz z podbabiogórskim szachowiskiem jako miejsca rekreacji w Zawoi Wełcza.

Przedmiot zamówienia:
Wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą i montażem wyposażenia w celu realizacji zadań: Budowa ogólnodostępnego monitorowanego placu zabaw dla dzieci i młodzieży jako miejsca rekreacji na terenie wsi Zawoja oraz Budowa ogólnodostępnego placu zabaw wraz z podbabiogórskim szachowiskiem jako miejsca rekreacji w Zawoi Wełcza:zgodnie z dokumentacją projektową , specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ .Zamawiający żąda aby całość prac realizowana była tak, aby możliwe było rozliczenie w/w inwestycji oddzielnie dla każdego placu zabaw ze względu na sposób finansowania zadnia z dwóch źródeł zewnętrznych jak wskazano powyżej. Zamawiający żąda w szczególności , aby dla każdego z placów zabaw sporządzana była oddzielnie wszelka niezbędna dokumentacja dotycząca m.in. : realizacji robót budowlanych i dostaw, prowadzenia współpracy z podwykonawcami. W toku realizacji zadania odbiory robót oraz odbiory końcowe dokonywane będą odrębnie dla każdego z placów zabaw i sporządzane będę odrębne protokoły odbiorów dla każdego z palców zabaw, na podstawie których sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego całego zadania. Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć odrębne faktury za wykonane prace dla każdego z placów zabaw .Zamawiający nie przewiduje realizowania zadania w częściach i nie dopuszcza ofert częściowych. Wykonawcy nie mogą składać ofert częściowych na podstawie art. 83 ust. 2 PZP.Dla każdego z placów zabaw obowiązują poniższe wytyczne:11.2 Zakres prac obejmie przygotowanie terenu pod budowę, dostawę i wykonanie nawierzchni placu zabaw, demontaż istniejących urządzeń, dostawę i montaż urządzeń zabawowych i urządzeń małej architektury (ławki, kosze na śmieci, tablica z regulaminem placu zabaw, ogrodzenie).11.3 Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:1) zorganizowanie na swój koszt placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp oraz ppoż.,2) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów oraz kompletowanie dokumentacji obejmującej zakres robót objętych przedmiotem przetargu,3) naprawę zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót,4) pokrycie kosztów usunięcia niewypałów, niewybuchów i amunicji odkrytych w trakcie robót,5) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego.11.4. Zamawiający nie przewiduje wypłaty odszkodowań właścicielom posesji za szkody zawinione przez Wykonawcę powstałe podczas budowy. Na Wykonawcy ciąży obowiązek dokonywania uzgodnień z właścicielami posesji dotyczących wejścia z robotami, minimalizacji szkód oraz ponoszenia kosztów z tym związanych.11.5. Wykonawca jest ponosi odpowiedzialność za teren budowy od daty przekazania placu budowy do czasu odbioru końcowego, a w szczególności zobowiązany jest do:- ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego,- nadzoru nad bhp,- utrzymywania porządku,- odpowiedniej organizacji placu budowy, zabezpieczenia, magazynowego i dozoru mienia,- dostarczenia atestów zastosowanych materiałów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego zamówienia .11.6 . Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w:1) dokumentacji projektowej sporządzonej przez biuro projektowe Pani Urszuli Mazur 2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych3) przedmiarze robót ,które stanowią materiał poglądowy. 4) Przedmiary dla wykonawcy nie mogą stanowić podstawy do wyceny ryczałtowej robót. Cenę ryczałtową należy określić na podstawie dokumentacji projektowej STW i OR, SIWZ i wizji w terenie.Dokumenty określone powyżej w pkt 1-3 stanowią Załączniki do SIWZ.10. 7. Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w SIWZ, pod warunkiem, że będą one posiadały, co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne, zapewnią one realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej. Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów oraz technologii wykonania użyte w dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry techniczne oraz wymagane standardy jakościowe i mogą być zastąpione przez inne równoważne, wymienione w ofercie z nazwy, jednak wykonawca ma obowiązek wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania (parametry) określone przez Zamawiającego, zgodnie z art. 30 ust.5 ustawy Pzp... Przetarg na Wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą i montażem wyposażenia w celu realizacji zadania: Budowa ogólnodostępnego monitorowanego placu zabaw dla dzieci i młodzieży jako miejsca rekreacji na terenie wsi Zawoja oraz Budowa ogólnodostępnego placu zabaw wraz z podbabiogórskim szachowiskiem jako miejsca rekreacji w Zawoi Wełcza. zostało opublikowane dnia 2014-07-24 przez zamawiającego Gmina Zawoja z siedzibą przy Zawoja 1307, 34-222 Zawoja, woj. małopolskie.

Wykonanie robót budowlanych wraz ...

1. Remont odcinka ul. Gen Ziętka w Orzeszu. 2.Remont odcinka ul. Drukarskiej w Orzeszu-Zawiści. 3. Remont odcinka ul. Rolniczej w Orzeszu-Jaśkowicach

Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje:1. Remont odcinka ul. Gen Ziętka w Orzeszu.1.1. Remont odcinka nawierzchni na odcinku 100 mb1.2. Warstwa wzmacniająca grunt z geowłókniny o szer. 5 m - 500,00 m21.3. Warstwa odcinająca o gr. 6 cm zagęszcz. mechanicznie - 300,00 m21.4. Dolna warstwa podbudowy z z kruszywa łamanego - gr. 17 cm - 300,00 m21.5. Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego - gr. 8 cm - 300,00 m21.6. Nawierzchnia z kostki betonowej - gr. 8 cm - 300,00 m21.7. Krawężniki betonowe o wym. 15*30 cm na ławie beton. - 206,00 mb2. Remont odcinka ul. Drukarskiej w Orzeszu-Zawiści.2.1. Remont odcinka nawierzchni na odcinku 118 mb2.2. Dolna warstwa podbudowy z z kruszywa łamanego - gr. 20 cm - 467,00 m22.3. Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego - gr. 5 cm - 467,00 m22.4. Wykonanie nawierzchni z mieszanek min.-asf. gr. 4+4 cm - 467,00 m22.5. Wykonanie poboczy z żużla wielkop. lub kory asfalt. - 180,50 m23. Remont odcinka ul. Rolniczej w Orzeszu-Jaśkowicach.3.1. Remont odcinka nawierzchni na odcinku 132 mb3.2. Dolna warstwa podbudowy z z kruszywa łamanego - gr. 15 cm - 28,00 m23.3. Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego - gr. 8 cm - 427,00 m23.4. Wykonanie nawierzchni z mieszanek min.-asf. gr. 4+3 cm - 427,00 m23.5. Wykonanie poboczy z żużla wielkopiecowego gr. 10 cm - 91,00 m2zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (zał. Nr 7 a,b i c do SIWZ) 4. Zakres zamówienia:4.1. roboty budowlane wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia4.2. w wypadku uszkodzenia istniejącej nawierzchni remontowanych ulic poza terenem prowadzenia prac remontowych, ww. nawierzchnię należy doprowadzić do stanu pierwotnego4.3. prace zorganizować w sposób zapewniający mieszkańcom dojście i dojazd do posesji w godzinach od 16.00 do 8.00 rano, a także korzystanie z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i środków łączności4.4. dodatkowo organizację prac remontowych w ul. Drukarskiej uzgodnić z zakładem produkcyjnym Mirola 4.5. usunąć wszelkie kolizje nie wymienione w opisie i uwagach, a które można było przewidzieć przy kalkulowaniu ceny oferty4.6. w miejscu występowania istniejącej sieci uzbrojenia podziemnego zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu robót budowlanych4.7. oznakować wykonywane roboty w ciągu ww. dróg zgodnie z projektami organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz uwagami zawartymi w decyzjach zatwierdzających te projekty4.8. powiadomić zarządcę drogi - Burmistrza Miasta Orzesze, Powiatowy Zarząd Drógw Łaziskach Górnych oraz Komendę Powiatową Policji w Mikołowie o terminie wprowadzenia organizacji ruchu na czas robót na 7 dni przed terminem jej wprowadzenia4.9. przekazanie frontu robót nastąpi po odebraniu oznakowania na czas prowadzenia robót4.10. po zakończonych robotach remontowych usunąć oznakowanie oraz uporządkować teren 5. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów niż zastosowane w projekcie, równoważnych, o odpowiednich parametrach technicznych i jakościowych. Parametry techniczne i jakościowe dla zastosowanych w dokumentacji technicznej materiałów są wartościami minimalnymi.6. Warunki gwarancji - 36 miesięcy gwarancji na wykonane roboty oraz zastosowane materiały licząc od dnia ostatecznego odbioru robót7. Podwykonawcy:7.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.7.2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.7.3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia lub zdolności finansowe podwykonawcy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest do podania nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby się powołuje.7.4. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu określone zostały w załączniku nr 6 do SIWZ tj. projekcie umowy7.5. Zamawiający nie określa przedmiotu umów o podwykonawstwo, który podlega obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł brutto... Przetarg na 1. Remont odcinka ul. Gen Ziętka w Orzeszu. 2.Remont odcinka ul. Drukarskiej w Orzeszu-Zawiści. 3. Remont odcinka ul. Rolniczej w Orzeszu-Jaśkowicach zostało opublikowane dnia 2014-07-24 przez zamawiającego Gmina Orzesze z siedzibą przy ul. Św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze, woj. śląskie.

1. Remont odcinka ...

Organizacja placów zabaw w ramach realizacji projektu pn. Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Krościenko nad Dunajcem

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja placów zabaw o powierzchni 200 m2, tj. montaż bezpiecznej nawierzchni oraz dostawa wraz z montażem wyposażenia placów zabaw w ramach realizacji projektu pn.: Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Krościenko nad Dunajcem, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2. W skład zamówienia wchodzi organizacja placów zabaw: 1) przy Szkole Podstawowej w Grywałdzie - dostawa i montaż wyposażenia typu: bezpieczna nawierzchnia, ogrodzenie, urządzenie wielofunkcyjne, huśtawka, piaskownica, karuzela, sześcian wspinaczkowy, sprężynowiec, ławka, regulamin korzystania z placu zabaw, kosz na odpady. Dostarczenie wszelkich certyfikatów i atestów i innych dokumentów niezbędnych do dopuszczenia placu zabaw do użytkowania. Urządzenia muszą odpowiadać obowiązującym normom i przepisom prawa. Do oferty należy dołączyć zdjęcia lub rysunki poszczególnych urządzeń placu zabaw w kolorze oferowanego produktu wraz z koncepcją rozmieszczenia oraz atestami i certyfikatami na całe urządzenia w języku polskim. Niedopuszczalne jest dostarczenie atestu, certyfikatu na poszczególne elementy urządzenia.2) przy Szkole Podstawowej w Krościenku n.D - dostawa i montaż wyposażenia typu: bezpieczna nawierzchnia, ogrodzenie, urządzenie wielofunkcyjne, tor przeszkód, huśtawki, sprężynowiec, piaskownica, ławka, regulamin korzystania z placu zabaw, kosz na odpady. Dodatkowo plac zabaw musi zawierać koncepcję dostosowaną do lokalizacji oraz obowiązujących norm i przepisów prawa. Nie wyklucza się korekty założeń koncepcyjnych. Dostarczenie wszelkich certyfikatów i atestów i innych dokumentów niezbędnych do dopuszczenia placu zabaw do użytkowania. Urządzenia muszą odpowiadać obowiązującym normom i przepisom prawa. Do oferty należy dołączyć zdjęcia lub rysunki placu zabaw w kolorze oferowanego produktu wraz z koncepcją rozmieszczenia oraz atestami i certyfikatami na całe urządzenia w języku polskim. Niedopuszczalne jest dostarczenie atestu, certyfikatu na poszczególne elementy urządzenia.3. Zamawiający informuje, że teren pod plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Krościenku n.D położony jest w pobliżu drogi gminnej, jednak dostęp do niego jest utrudniony (furtka i 4 stopnie, spadek terenu). 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1A5. Program funkcjonalno-użytkowy - załącznik nr 1B6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.UWAGA.We wszystkich miejscach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz w załącznikach do SIWZ, w których ewentualnie wskazano producenta lub nazwę własną materiałów Zamawiający dodaje zapis lub równoważne o porównywalnych parametrach. Jedynym celem podania nazw własnych materiałów, produktów lub producenta jest przedstawienie standardów jakościowych oczekiwanych przez Zamawiającego.Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego - art. 30 ust. 5 ustawy /np. materiały, sprzęt/ tzn. takie, których parametry techniczne są równoważne - co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w SIWZ.W interesie Wykonawcy jest zdobycie wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do przygotowania i złożenia oferty. W związku z tym zaleca się wizję w terenie przed złożeniem oferty, gdyż wszelkie prace nieujęte w opisie przedmiotu muszą być wykonane.7. Wymagania szczegółowe przedmiotu zamówienia: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z wyspecyfikowaniem rodzaju i ilości asortymentów stanowiących przedmiot dostawy został zawarty w załączniku nr 1A do SIWZ.8. Wszystkie materiały powinny być fabrycznie nowe, tzn. że żadna część składająca się na dany produkt nie może być wcześniej używana, oraz winny posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa. Nazwy materiałów i urządzeń podane w opisie należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. wykonawca może zaproponować produkty równoważne, jednak muszą one spełniać wymogi tej samej lub wyższej jakości.9. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty:1) są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy Zamawiającego lub2) nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w załącznikach lub3) dostarczone produkty nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt. 10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu dostarczonego asortymentu niespełniającego wymogów jakościowych oczekiwanych przez Zamawiającego.11. Odpowiedzialność za uszkodzenie towaru w czasie transportu ponosi Wykonawca.12. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.13. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac niezbędnych przy realizacji zadania, m.in.1) urządzić teren prac,2) zabezpieczyć roboty pod względem bhp - dotyczy to również zabezpieczenia warunków bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na terenie prac,3) pokryć szkody powstałe w trakcie realizacji zamówienia (w tym: wobec osób trzecich),4) przywrócić do stanu pierwotnego zajęty do realizacji zadania teren.14. Wymagany okres gwarancji na wykonanie roboty przedmiotowego zamówienia wynosi 36 miesięcy i liczony będzie od dnia bezusterkowego odbioru końcowego wykonanych robót.15. Miejsce realizacji zamówienia:1) Szkoła Podstawowa w Grywałdzie, ul. Szkolna 29, 34-450 Krościenko n.D2) Szkoła Podstawowa w Krościenku n.D, ul. Pienińska 2, 34-450 Krościenko n.D,16. Wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia ponosi Wykonawca.17. Wykonawca winien oświadczyć, że wyposażenie i sprzęt będące przedmiotem zamówienia posiada odpowiednie atesty i certyfikaty oraz je przekazać wraz z kartami gwarancyjnymi i instrukcjami obsługi (jeśli je posiadają) dyrektorom każdej z powyższych szkół.18. Płatność za realizację zamówienia nastąpi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionych faktury VAT. 19. Zamawiający wystawi faktury w rozbiciu na poszczególne szkoły (1 faktura dotyczy 1 szkoły), na adres Zamawiającego.17. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca... Przetarg na Organizacja placów zabaw w ramach realizacji projektu pn. Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Krościenko nad Dunajcem zostało opublikowane dnia 2014-07-24 przez zamawiającego Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół z siedzibą przy Rynek 35, 34-450 Krościenko n.D, woj. małopolskie.

Organizacja placów zabaw w ...

Przebudowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 18 w Kaliszu

Przedmiot zamówienia:
Zgodnie z zapisem pkt. 4.2. SIWZ: 4.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:4.2.1. roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne4.2.2. przebudowę istniejącej jezdni, zjazdu i chodników wraz z wymianą krawężników i wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz uzupełnień z masy mineralno - asfaltowej4.2.3. wydzielenie miejsc postojowych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej,4.2.4. budowę dwóch wpustów ulicznych wraz z przykanalikami oraz przesuniecie istniejących wpustów wraz z czyszczeniem przykanalików,4.2.5. zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej,4.2.6. obsługa geodezyjna powadzonych robót wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą (wersje w formie papierowej oraz elektronicznej - format DWG)4.2.7. opracowanie projektu organizacji ruchu na czas robót oraz oznakowanieprowadzonych robót zgodnie z tym projektem... Przetarg na Przebudowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 18 w Kaliszu zostało opublikowane dnia 2014-07-24 przez zamawiającego Zarząd Dróg Miejskich z siedzibą przy ul. Piskorzewska 17, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie.

Przebudowa drogi dojazdowej do ...

ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z DOSTAWĄ, INSTALACJĄ, SERWISEM, MODERNIZACJĄ, ORAZ SZKOLENIEM DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PODLEGŁYCH W RAMACH PROJEKTU: LIKWIDACJA BARIER WYKLUCZENIA CYFROWEGO NA OBSZARZE MIASTA ŻYRARDOWA - II etap

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i instalacją sprzętu komputerowego z oprogramowaniem modernizacją, serwis zakupionego sprzętu komputerowego oraz szkoleniem dla jednostek podległych i gospodarstw domowych z terenu Miasta Żyrardów, w ramach projektu -Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa - II etap-, jak niżej:1) Komputery stacjonarne z oprogramowaniem - 70 szt.2) Monitory - 70 szt.3) Modernizacja4) Serwis Zestawów5) Szkolenie - 60 osóbSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia, jego minimalne wymagania i ilości, zawarty jest w Załączniku nr 1a do niniejszej SIWZ.UWAGA!W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia, w jakiejkolwiek części opisu lub innej części SIWZ, zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów urządzeń bądź przedmiot zamówienia został opisany za pomocą nazw własnych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych opisywanym, z zastrzeżeniem, że gwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia i zapewniają uzyskanie parametrów technicznych i funkcjonalno-użytkowych nie gorszych od założonych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego... Przetarg na ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z DOSTAWĄ, INSTALACJĄ, SERWISEM, MODERNIZACJĄ, ORAZ SZKOLENIEM DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PODLEGŁYCH W RAMACH PROJEKTU: LIKWIDACJA BARIER WYKLUCZENIA CYFROWEGO NA OBSZARZE MIASTA ŻYRARDOWA - II etap zostało opublikowane dnia 2014-07-24 przez zamawiającego Miasto Żyrardów Wydział Gospodarki Komunalnej z siedzibą przy Plac Jana Pawła II 1, 96-300 Żyrardów, woj. mazowieckie.

ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ ...

Modernizacja budynku remizy z przeznaczeniem pomieszczeń na świetlicę wiejską w miejscowości Zezulin

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku remizy z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz dojazdem do budynku oraz schodami terenowymi, pochylnią dla osób niepełnosprawnych oraz zadaszonym tarasem zewnętrznym.1) W zakres prac remontowych wchodzi:a) zaizolowanie fundamentów i ich ocieplenie,b) ocieplenie ścian elewacyjnych i otynkowanie (wraz z pracami towarzyszącymi),c) otynkowanie i pomalowanie ścian wewnątrz,d) wymiana podłóg istniejących na podane w projekcie,e) wykonanie tarasu, schodów terenowych i pochylni dla osób niepełnosprawnych,f) rozebranie istniejącej więźby dachowej wraz z jej p okryciem,g) montaż nowej więźby wraz z pokryciem,h) wymurowanie attyki,i) wykonanie dojazdu z kostki betonowej.2) Demontaż i montaż instalacji elektrycznej. Wymiana nowych opraw oświetleniowych gniazdek i łączników, a także nowej instalacji odgromowej.3) Instalacje wewnętrzne:a) wody zimnej i cwu,b) wentylacyjną,c) instalacja co,d) kanalizacja sanitarna.W zakres wchodzi wymiana instalacji wodociągowej wraz z zestawem wodomierzowym, wymiana wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, ogrzewanie elektryczne budynku oraz wprowadzenie wentylacji pomieszczeń.Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia stanowi załączona dokumentacja techniczna inwestycji, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.Budynek remizy będący przedmiotem zamówienia znajduje się w miejscowości Zezulin na działce nr 199 w gminie Ludwin. Obowiązki Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia określa projekt umowy. Dokładne zapoznanie się z projektem umowy jest konieczne dla właściwego przygotowania oferty.3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na okres 36 miesięcy. Okres gwarancji będzie liczony od daty końcowego odbioru robót. 4. Do wykonania zamówienia Wykonawcy zobowiązani są użyć materiałów urządzeń gwarantujących najwyższą jakość o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej, Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.5. Wskazanie materiałów z nazwy w załączonej dokumentacji projektowej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych materiałów stosowanych do realizacji przedmiotu zamówienia, a zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych spełniających te parametry techniczne i jakościowe.6. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy, dopuszcza składanie ofert z użyciem materiałów i urządzeń równoważnych do materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, że ich parametry będą odpowiadały parametrom określonym w dokumentacji projektowej. W przypadku zaoferowania urządzeń bądź materiałów równoważnych, Wykonawca składający ofertę na materiały i urządzenia równoważne będzie obowiązany do zapewnienia i udokumentowania ich równoważności. Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty wykazu wyspecyfikowanych wszystkich tych urządzeń wraz z podaniem nazwy producenta, dokładnego i jednoznacznego typu urządzenia oraz załączenia stosownych dokumentów, takich jak: deklaracja zgodności producenta, aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawierająca wszystkie parametry techniczno - eksploatacyjne oraz okres gwarancji producenta. Brak w złożonej ofercie któregokolwiek z wymaganych dokumentów dotyczących urządzeń równoważnych lub zastosowania urządzeń niezgodnych ze wszystkimi parametrami określonymi w projekcie i specyfikacji technicznej będzie powodowało odrzucenie oferty. Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 Ustawy, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego.7. Zabrania się stosowania materiałów nie odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy oraz innym określonym w projekcie. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na ich zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości).8. Wykonawca zapewnia na własny koszt, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia , do czasu gdy będą one wbudowane były zabezpieczone przed kradzieżą , zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru i ponosi odpowiedzialność za szkody, kradzieże i inne uszkodzenia materiałów i urządzeń.9. Montaż poszczególnych urządzeń winien być zgodny z DTR producenta.10. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, określenie ceny zamówienia i podpisania umowy tj. zapoznał się dokumentacją projektową i w odniesieniu do niej dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji zadań. W przypadku zauważonych rozbieżności Wykonawca winien porozumieć się z Zamawiającym i uzyskać informacje na zasadach określonych w niniejszej specyfikacji.11. Wykonawca jest obowiązany sporządzić powykonawczą inwentaryzację geodezyjną z zarejestrowaniem jej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej na własny koszt... Przetarg na Modernizacja budynku remizy z przeznaczeniem pomieszczeń na świetlicę wiejską w miejscowości Zezulin zostało opublikowane dnia 2014-07-24 przez zamawiającego Gmina Ludwin z siedzibą przy Ludwin 51, 21-075 Ludwin, woj. lubelskie.

Modernizacja budynku remizy z ...

Wykonanie ogrodzenia terenu Centralnej Szkoły PSP od strony ulicy Jagiellońskiej oraz wykonanie robót remontowo malarskich w budynku dydaktyczno - koszarowym należącym do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu są roboty budowlane stanowiące dwa odrębne zadania. Roboty budowlane stanowiące ZADANIE I związane są z wykonaniem ogrodzenia w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie od strony nowopowstałego przedłużenia ul. Jagiellońskiej. Zadanie obejmuje rozbiórkę starego ogrodzenia wraz z fundamentami o długości łącznej 72,44 m w jego miejscu wykonanie nowego ogrodzenia zgodnie z dokumentacją projektową posiadaną przez Inwestora. Ogrodzenie stanowić będzie kontynuację istniejącego ogrodzenia terenu szkoły. Zakres rzeczowy robót wynika z Załącznika nr I Opis przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej, przedmiaru oraz niniejszej siwz.Roboty budowlane stanowiące ZADANIE II obejmują malowanie klatki schodowej, naprawę sufitów z płyt k-g (spękania) na klatce schodowej oraz częściową naprawę sufitu po zalaniu na korytarzu w budynku dydaktyczno - koszarowym nr 1 na terenie CS PSP w Częstochowie. W zakres zadania dotyczącego malowania klatki schodowej w budynku dydaktyczno-koszarowym wchodzi pomalowanie 140m2 ścian tynku o fakturze typu kornik oraz naprawa pęknięć i malowanie 60m2 sufitów gładkich z płyt k-g. Zakres zadania obejmuje również naprawę sufitu po zalaniu w korytarzu budynku tj. wymianę płyt k-g w ilości 54,350 m2 oraz malowanie sufitu gładkiego w ilości 76,55m2.Zakres rzeczowy robót wynika z Załącznika nr II Opis przedmiotu zamówienia, przedmiaru oraz niniejszej siwz.2. Roboty, o których mowa powyżej muszą zostać zrealizowane zgodnie:-z dokumentacją projektową, -z niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia nr WT.2370.32.2014 i wszystkimi jej załącznikami, -z przepisami prawa budowlanego;-ze sztuka budowlaną3. Mając na uwadze, iż Zamawiająca przewidziała rozliczenie ryczałtowe, Wykonawca przed sporządzeniem oferty posiada możliwość dokonania wizji lokalnej jako czynności pomocniczej przy przygotowaniu oferty oraz w celu zapoznania się ze stanem technicznym obiektu, którego dotyczy udzielane zamówienie, a także zdobycia na swoja własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkich dodatkowych informacji, które mogą być przydatne do przygotowania oferty. Wykonawca winien potwierdzi ten fakt stosownym oświadczeniem o dokonaniu wizji. Termin wizji lokalnej należy uzgadniać pod numerami telefonu: 34 378 53 00 wew 609. Wizji można dokonać do dnia poprzedzającego termin składania ofert.4. Elementy robót nieuwzględnione i niewycenione, a wynikające wprost z dokumentacji przetargowej (SIWZ z załącznikami) zostaną uznane za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo wnikliwie sprawdzenie dokumentacji, jak i warunków panujących na terenie inwestycji. Skutki jakichkolwiek błędów przy wycenie obciążają Wykonawcę zamówienia, zatem musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.5. Miejscem realizacji zamówienia będzie teren Centralnej Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie przy ul. Sabinowskiej 62/64.6. Wykonawca udzieli: 36 miesięcznej rękojmi na przedmiot zamówienia oraz gwarancji na wykonane roboty jak i materiały dostarczone do ich wykonania - liczonej od daty odbioru robót w wymiarze: 60 miesięcy gwarancji w zakresie ZADANIA I oraz 36 miesięcy gwarancji w zakresie ZADANIA II. 7. Wymagany termin płatności - 30 dni od daty protokolarnego odbioru przedmiotu umowy przez osoby upoważnione po stronie Zamawiającej i doręczenia prawidłowo wystawionych faktur wystawionych na podstawie dokonanego odbioru częściowego lub końcowego.8. Jeśli Wykonawca nie będzie używał mediów Zamawiającej zaznaczy to w pisemnym oświadczeniu po podpisaniu umowy, inaczej zobowiązany jest ponosić koszty zużytej wody i energii. Wykonawca w sytuacji korzystania z ujęć energii i wody należących do Zamawiającej musi na własny koszt zamontować podliczniki poboru tych mediów w miejscu uzgodnionym z Zamawiającą. Ewentualny pobór energii i wody będzie rozliczony po zrealizowaniu umowy w formie obciążenia Wykonawcy za zużytą energię i wodę według stawek obowiązujących Zamawiającą w dniu odczytu podliczników... Przetarg na Wykonanie ogrodzenia terenu Centralnej Szkoły PSP od strony ulicy Jagiellońskiej oraz wykonanie robót remontowo malarskich w budynku dydaktyczno - koszarowym należącym do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej zostało opublikowane dnia 2014-07-24 przez zamawiającego Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą przy ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie.

Wykonanie ogrodzenia terenu Centralnej ...

Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, korzystających z pomocy społecznej w wieku aktywności zawodowej w ramach realizacji projektu Program aktywizacji społeczno - zawodowej w Gminie Działdowo współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Przedmiot zamówienia:
Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, korzystających z pomocy społecznej w wieku aktywności zawodowej w ramach realizacji projektu Program aktywizacji społeczno - zawodowej w Gminie Działdowo współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.Zadanie nr 1. - Nowoczesny sprzedawca dla 11 osóbZadanie nr 2 - Operator koparko - ładowarki kl. III dla 3 osób.. Przetarg na Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, korzystających z pomocy społecznej w wieku aktywności zawodowej w ramach realizacji projektu Program aktywizacji społeczno - zawodowej w Gminie Działdowo współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. zostało opublikowane dnia 2014-07-24 przez zamawiającego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie z siedzibą przy ul. Księżodworska 10, 13-200 Działdowo, woj. warmińsko-mazurskie.

Zorganizowanie i przeprowadzenie usług ...

REMONT KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU PRZY RYNEK 26 W OLESNICY

Przedmiot zamówienia:
wg siwz.. Przetarg na REMONT KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU PRZY RYNEK 26 W OLESNICY zostało opublikowane dnia 2014-07-24 przez zamawiającego PROCON Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych z siedzibą przy ul. Bratnia 7, 56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie.

REMONT KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU ...

remont instalacji odgromowej budynku C-3 na terenie AGH w Krakowie

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie uziomu otokowego , wykonanie izolowanych przewodów uziemiających i odprowadzających wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi... Przetarg na remont instalacji odgromowej budynku C-3 na terenie AGH w Krakowie zostało opublikowane dnia 2014-07-24 przez zamawiającego Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica z siedzibą przy Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, woj. małopolskie.

remont instalacji odgromowej budynku ...

Remont - Docieplenie elewacji budynku mieszkalnego przy ul.Matejki 17 w Oleśnicy

Przedmiot zamówienia:
Docieplenie elewacji budynku mieszkalnego przy ul.Matejki 17 w Oleśnicy. Powierzchnia ścian 186 m2.. Przetarg na Remont - Docieplenie elewacji budynku mieszkalnego przy ul.Matejki 17 w Oleśnicy zostało opublikowane dnia 2014-07-24 przez zamawiającego PROCON Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych z siedzibą przy ul. Bratnia 7, 56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie.

Remont - Docieplenie elewacji ...

Przebudowa części budynku Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Ozimskiej 46a w Opolu

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa części budynku Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego - przy ul. Ozimskiej 46a w Opolu.1. Zakres zamówienia obejmuje dwa zadania:1.1 Zadanie nr 1. (finansowane ze środków UE)Termomodernizacja i montaż odnawialnych źródeł energii - budynek Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Ozimskiej 46a w Opolu zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym i projektem przebudowy instalacji co i wentylacji, zadanie obejmuje: wymianę instalacji co w całym obiekcie składającym się z dwóch budynków głównego od ulicy i przybudówki od tyłu i wykonanie nowej instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej wraz ze związanym zakresem budowlanym (konstrukcja wsporcza pod centrale, obudowa kanałów, itp.) zgodnie z załączonym projektem,Etapowanie zadania nr 1:Etap I - opracowanie projektu: termomodernizacji obiektu: i kompleksowej instalacji zasilanej z solarów hybrydowych zgodnie z p f-uEtap II - wykonanie prac instalacyjnych (co, wentylacja,)w obrębie sali wykładowej do 30.09.2014Etap III - wykonanie instalacji co i oświetlenia komunikacji w całym obiekcie do 30.09.2014Etap IV - wykonanie robót budowlano montażowych zgodnie z opracowanym projektem termomodernizacji i OZE - zakończenie i przekazania całości do użytkowania zamawiającemu zadania nr 1 do 31 maja 2015r.1.2. Zadanie nr 2 - (finansowane ze środków UO)Przebudowa Sali audytoryjnej Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Ozimskiej 46a w Opolu- zgodnie z dokumentacja projektową, zadanie obejmuje: demontaż istniejącego wyposażenia i instalacji, wymianę stolarki drzwiowej, budowę podestów audytoriów, nowe wykończenie pomieszczenia Sali i nowe uzbrojenie w instalacje branży elektrycznej (w ograniczonym zakresie w stosunku do projektu wykonawczego) - zakończenie wszystkich prac objętych zadaniem nr 2 i przekazanie do użytku Sali audytoryjnej do 30 września 2015r.Obydwa zadania wymagają uzyskania pozwolenia na rozpoczęcie robót od OWKZ.3.Szczegółowy zakres robót określa, specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:3.1.kompletnej dokumentacji projektowej robót budowlanych, pełnienie nadzoru autorskiego i zrealizowanie robót budowlanych, zgodnie z wykonaną dokumentacją, obowiązującymi przepisami, i wytycznymi Zamawiającego zawartymi w pf-u - dla zadania nr 1,3.2.robót budowlanych zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją projektową - dla zadania nr 2.3.3.Nie będzie realizowany cały zakres robót elektrycznych i montażu całości wyposażenia dla zadania nr 2 w związku z czym w przedmiarze wyzerowano pozycje jak poniżej:3.12 ,3.13, 4.1 1.5, 4.4.1 do 4.4.13, 4.5.1.1 do 4.5.1.4 ,4.5.2.1. do 4.5.2.8. ,4.8.1. , do 4.8.4. , 4.8.6. do 4.8.11. ,4.8.13. , 4.8.14. ,Powyższych pozycji nie należy wyceniać. Obecny system nagłośnienia ,system projekcji multimedialnej na czas remontu będzie zdemontowany i po remoncie ponownie zamontowany i uruchomiony we współpracy z Zamawiającym.4. Obowiązki Wykonawcy przy realizacji robót budowlanych4.1. zapewnienie odpowiedniego nadzoru (kierownik budowy i kierownicy robót);4.2. dostosowanie sposobu i organizacji prowadzenia robót do faktu, że budynek dydaktyczny Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Ozimskiej 46a w Opolu będzie użytkowany;4.3. sukcesywne, zgodnie z harmonogramem, przyjmowanie i zwrotne przekazywanie (Wykonawca-Zamawiającemu) frontów robot.5. Obowiązkiem Wykonawcy będzie ponadto:5.1. sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniającego w zawartości harmonogram złożony przez Zamawiającego przy wniosku (wzór z pozycjami rzeczowymi stanowi załącznik do dokumentacji technicznej do SIWZ)5.2. sporządzenie po wykonaniu termomodernizacji i całości przebudowy świadectwa energetycznego, które będzie załącznikiem do wniosku o pozwolenie na użytkowanie5.3. sporządzenie dokumentacji powykonawczej w oparciu o projekty wykonawcze - w 3 kompletach,5.4. prowadzenia robót w czynnym obiekcie (zapewnienie bezpieczeństwa, dotychczasowego komfortu użytkowego) i dostosowania organizacji robót (niedopuszczalne jest pozbawienie użytkowników mediów lub ogrzewania) w tym zakresie na bieżąco będzie współpracował z Zamawiającym... Przetarg na Przebudowa części budynku Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Ozimskiej 46a w Opolu zostało opublikowane dnia 2014-07-24 przez zamawiającego Uniwersytet Opolski z siedzibą przy Pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole, woj. opolskie.

Przebudowa części budynku Wydziału ...

Udzielenie zamówień dodatkowych na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego Projekt utworzenia Centrum Geriatrii na terenie Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu - Modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych i Geriatrii wraz z zakupem nowoczesnego sprzętu medycznego.

. Zamówienie publiczne na Udzielenie zamówień dodatkowych na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego Projekt utworzenia Centrum Geriatrii na terenie Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu - Modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych i Geriatrii wraz z zakupem nowoczesnego sprzętu medycznego. zostało opublikowane dnia 2014-07-24 przez zamawiającego Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza z siedzibą przy ul. Warszawska 2, 52-114 Wrocław, woj. dolnośląskie.

Udzielenie zamówień dodatkowych na ...