Szkody powodziowe 2014 r - likwidacja kolein na koronie wału - P wał Wisły s. III w km 0+238 - 0+568 - 330 mb w m. Zalesie Gorzyckie gm. Gorzyce

Przedmiot zamówienia:
- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus), grubość warstwy do 15cm- roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwelacja terenu- przygotowanie podłoża pod nasypy, zrowkowanie korony wału- roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1km, koparka 0,25m3, grunt kategorii III- formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość 3,0-10,0m, grunt kategorii III-IV, spycharka 74kW (100KM)- mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 74kW (100KM), grunt kategorii III- humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5cm.. Przetarg na Szkody powodziowe 2014 r - likwidacja kolein na koronie wału - P wał Wisły s. III w km 0+238 - 0+568 - 330 mb w m. Zalesie Gorzyckie gm. Gorzyce zostało opublikowane dnia 2014-10-14 przez zamawiającego Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych z siedzibą przy ul. Hetmańska 9, 35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie.

Szkody powodziowe 2014 r ...

Roboty remontowo-adaptacyjne w budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia przy ulicy Wyspiańskiego 16A w Rzeszowie.

Przedmiot zamówienia:
Roboty remontowo-adaptacyjne w budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia przy ulicy Wyspiańskiego 16A w Rzeszowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Muzycznych nr 2 w Rzeszowie obejmujące roboty budowlane, roboty instalacyjno, roboty elektryczne. Roboty budowlane będą polegały na wykonaniu: posadzki PCV ruolonowe zgrzewane, posadzki z wykładziny dywanowej, posadzki z płytek GRES, wygłuszenie posadzek, ścianki gipsowo-kartonowe 100, kabiny W-C z laminatu, wymiana i montaż drzwi, malowanie ścian i sufitów, malowanie lamperii, okładziny ścienne z płytek ceramicznych oraz wygłuszenie ścian. Roboty instalacyjne dotyczą: wymiany misek ustępowych, wymiany umywalek, wymiany baterii umywalkowych i wymiany kratek podłogowych. Roboty elektryczne dotyczą: montażu opraw żarowych oraz opraw świetlówkowych... Przetarg na Roboty remontowo-adaptacyjne w budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia przy ulicy Wyspiańskiego 16A w Rzeszowie. zostało opublikowane dnia 2014-10-14 przez zamawiającego Zespół Szkół Muzycznych Nr 2 z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 15, 35-002 Rzeszów, woj. podkarpackie.

Roboty remontowo-adaptacyjne w budynku ...

Remont mieszkań zarządzanych przez KZGM w Katowicach (IX/2014)

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie mieszkań zarządzanych przez KZGM w Katowicach.Zamówienie podzielone jest na 3 części:1) Część nr 1 obejmuje remont mieszkań przy: ul. Morawa 19a/5, ul. 9 Maja 5/9, ul. Mikołowskiej 13/2 oraz ul. Kredytowej 7/8. 2) Część nr 2 obejmuje remont mieszkań przy: ul. Okrzei 3/74, ul. Okrzei 7/120 oraz ul. Agnieszki 29/5.3) Część nr 3 obejmuje remont mieszkań przy ul. Koszalińskiej 1B/39, ul. Słupskiej 9/43, ul. Kołobrzeskiej 29a/28 oraz ul. Panewnickiej 46/17.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: przedmiary robót, rysunki, zdjęcia, wytyczne do wyceny i montażu instalacji elektrycznej (Załącznik nr 7 do SIWZ) oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Załącznik nr 8 do SIWZ). Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 60 miesięcy na stolarkę okienną i drzwiową, 36 miesięcy na wykonane roboty budowlane oraz 24 miesiące na dostarczone i zamontowane urządzenia i elementy wyposażenia - licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru technicznego robót budowlanych.Wykonawca udzieli rękojmi za wady określonej zgodnie z Kodeksem cywilnym na 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego robót budowlanych ostatniego z zadań stanowiących przedmiot umowy.Jeżeli STWiOR lub przedmiary robót wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie produktu, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalne wymagania parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, na stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie autora STWiOR, przedmiaru robót, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji równoważników lub odrzuceniu oferty z powodu nierównoważności produktów. Tam, gdzie w STWiOR lub przedmiarze przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznej i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie autora dokumentacji STWiOR, przedmiaru robót, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez zamawiającego decyzji o akceptacji równoważników lub odrzuceniu oferty z powodu nierównoważności produktów.UWAGA! Zamawiający zaleca sporządzenie oddzielnego kosztorysu dla każdego z remontowanych mieszkań... Przetarg na Remont mieszkań zarządzanych przez KZGM w Katowicach (IX/2014) zostało opublikowane dnia 2014-10-14 przez zamawiającego Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą przy ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice, woj. śląskie.

Remont mieszkań zarządzanych przez ...

Przebudowa drogi powiatowej nr 1208L w m. Płudy

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej o nawierzchni bitumicznej szer. 5,5m na odcinku o dł. 470mb.Przebudowa będzie polegała na wykonaniu wyrównania istniejącej nawierzchni masą mineralno-bitumiczną w ilości średnio 75kg/m2 oraz wykonaniu w-wy ścieralnej gr. 4cm.W ramach robót uzupełniających przewiduje się profilowanie poboczy gruntowych o szer. 1,25m x 2 na całym odcinku robót.Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót, szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, plan zagospodarowania terenu... Przetarg na Przebudowa drogi powiatowej nr 1208L w m. Płudy zostało opublikowane dnia 2014-10-14 przez zamawiającego Zarząd Dróg Powiatowych w Radzyniu Podlaskim z siedzibą przy ul. Warszawska 100, 21-300 Radzyń Podlaski, woj. lubelskie.

Przebudowa drogi powiatowej nr ...

Wykonanie usługi szkoleniowo-dydaktycznej polegającej na przeprowadzeniu warsztatów grupowych i konsultacji indywidualnych z zakresu doradztwa zawodowego oraz serii szkoleń tematycznych, skierowanych dla uczniów łódzkich techników w ramach projektu pn.: Przyszły przedsiębiorca. Przedmiot zamówienia podzielono na 9 części, od 1 do 9

Przedmiot zamówienia:
1.Nazwa przedmiotu zamówienia: 1.1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na przeprowadzeniu przez wykwalifikowane osoby warsztatów grupowych i konsultacji indywidualnych z zakresu doradztwa zawodowego oraz serii szkoleń tematycznych (obsługa kasy fiskalnej, obsługa klienta, zakładania działalności gospodarczej, innowacyjności i społecznej odpowiedzialności biznesu), skierowanych dla uczniów łódzkich szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu pn.: Przyszły przedsiębiorca. Zamówienie podzielono na 9 części.1.2.Usługa realizowana jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: Przyszły przedsiębiorca. 1.3.Projekt będzie realizowany dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich w Łodzi (ZSETH w Łodzi) oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 w Łodzi (ZSP 19 w Łodzi)2.Opis przedmiotu zamówienia. 2.1.Dotyczy części 1 i 2: Przeprowadzenie warsztatów grupowych z zakresu doradztwa zawodowego z uczniami łódzkich techników Warsztaty będą prowadzone na podstawie Innowacyjnego Programu Szkolnego Doradztwa Zawodowego, opracowanego w ramach innowacyjnego projektu Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy. Zamawiający udostępni Program niezwłocznie po zawarciu umowy z Wykonawcą wybranym do realizacji niniejszego zamówienia. Program o którym mowa powyżej składa się z pięciu modułów (razem 25 godzin dydaktycznych):Moduł 1 Poznaję siebie, uwzględniający tematykę równości szans kobiet i mężczyzn (6h);Moduł 2 Kompetencje personalne i społeczne w kontekście rozwoju zawodowego (6h);Moduł 3 Regionalny i ponadregionalny rynek pracy uwzględniający tematykę stereotypów tzw. zawodów męskich i kobiecych (5h);Moduł 4 Kwalifikacje zawodowe. Krajowe i Europejskie Ramy Kwalifikacji (4h);Moduł 5 Indywidualny Plan Działania (4h);Zamawiający wymaga prowadzenia warsztatów w formie mini-wykładów, ćwiczeń oraz zajęć komputerowych (dotyczy modułu 3 i 5).Zajęcia będą prowadzone w szkołach do których uczęszczają uczniowie uczestniczący w Projekcie, w pomieszczeniach wyznaczonych przez Dyrekcję każdej ze szkół.Zamawiający dokona podziału na grupy i przedstawi Wykonawcy imienną listę uczniów niezwłocznie po zawarciu umowy (a bezwzględnie przed pierwszymi zajęciami). W każdej ze szkół, warsztaty będą prowadzone w dwóch 10-osobowych grupach. Program przewiduje przeprowadzenie warsztatów w wymiarze 25 godzin dydaktycznych na grupę. Terminy i godziny warsztatów zostaną dostosowane do ogłoszonych planów lekcji uczniów oraz uzgodnione z Dyrekcją danej szkoły. Zamawiający przewiduje, że Dyrekcja szkoły tak ułoży plan zajęć, aby wszyscy uczniowie uczestniczący w Projekcie mogli wziąć udział w warsztatach (bez konfliktu z innymi zajęciami szkolnymi).Zamawiający informuje, iż warsztaty będą odbywać się raz w tygodniu po 1 lub 2 godziny dydaktyczne w zależności od opracowanego planu lekcji uczestniczących uczniów - przewiduje się przeprowadzenie zajęć w godzinach popołudniowych oraz w soboty i niedziele. Dokładny harmonogram zostanie przedstawiony przy podpisywaniu umowy.Osoba prowadząca warsztaty (wyznaczona przez Wykonawcę) zobowiązana będzie dodatkowo do przeprowadzenia testów wiedzy ex ante, mid i ex post otrzymanych od Zamawiającego w terminach ustalonych przez Zamawiającego.2.2. Dotyczy części 3 - szkolenie z obsługi kasy fiskalnejDo obowiązków Wykonawcy należy:- przygotowanie materiałów szkoleniowych. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego dla tych materiałów nie później niż na 3 dni przed wyznaczonym terminem pierwszych zajęć.- przeprowadzenie szkoleń w okresie październik 2014 - maj 2015. Szkolenie odbywać się będzie 4 grupach po 6 osób w wymiarze 16 godzin na jedną grupę. Dokładny harmonogram zostanie przedstawiony przy podpisywaniu umowy. Miejsce realizacji usługi: siedziba ŁCDNiKP lub siedziba szkół uczestniczących w Projekcie. Program szkolenia uwzględniać musi następujące zagadnienia: - podstawowe akty prawne- organizacja pracy kasjera- odpowiedzialność materialna- kody kreskowe- podatek od wartości dodanej- budowa elektronicznych kas fiskalnych- ćwiczenia praktyczne na kasie fiskalnej. Kasy fiskalne do ćwiczeń zapewnia Zamawiający.Osoba prowadząca warsztaty (wyznaczona przez Wykonawcę) zobowiązana będzie dodatkowo do przeprowadzenia testów wiedzy ex ante, mid term i ex post otrzymanych od Zamawiającego w terminach ustalonych przez Zamawiającego.2.3. Dotyczy części 4 i 5 - Szkolenie z zakresu innowacyjności i społecznej odpowiedzialności biznesu Do obowiązków Wykonawcy należy:1.- przygotowanie i opracowanie materiałów szkoleniowych. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego dla tych materiałów nie później niż na 3 dni przed wyznaczonym terminem pierwszych zajęć. - przeprowadzenie szkoleń w okresie grudzień 2014-maj 2015. Uczniowie każdej ze szkół zostaną podzieleni na dwie 5-cio osobowe grupy. Szkolenie przewiduje zaangażowanie w wymiarze 16 godzin na jedną grupę (łącznie 32 godziny na szkołę)Dokładny harmonogram zostanie przedstawiony przy podpisywaniu umowy. Miejsce realizacji usługi: siedziba szkół uczestniczących w Projekcie.Program szkolenia uwzględniać będzie zagadnienia: a) innowacyjności - 10 godzin dydaktycznych (tematyka: definicje innowacyjności, jej wymiary: produktowy, usługowy marketingowy, organizacyjny, rola innowacji w życiu codziennym i zawodowym, założenia innowacyjnej gospodarki, podejście do innowacyjności w aspekcie ekonomii społecznej)b) społecznej odpowiedzialności biznesu - 6 godzin dydaktycznych (tematyka: zasady CSR, definicje, przykłady firm i działań odpowiedzialnych społ. , etyka w biznesie)Osoba prowadząca warsztaty (wyznaczona przez Wykonawcę) zobowiązana będzie dodatkowo do przeprowadzenia testów wiedzy ex ante, mid term i ex otrzymanych od Zamawiającego w terminach ustalonych przez Zamawiającego.2.4. Dotyczy części 6 i 7 - Szkolenie z zakresu zakładania własnej działalności gospodarczej Do obowiązków Wykonawcy należy:- opracowanie materiałów do realizacji zajęć. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego dla tych materiałów nie później niż na 3 dni przed wyznaczonym terminem pierwszych zajęć. - przeprowadzenie szkoleń w okresie grudzień 2014-maj 2015. Uczniowie każdej ze szkół zostaną podzieleni na dwie 5-cio osobowe grupy. Szkolenie przewiduje zaangażowanie w wymiarze 16 godzin na jedną grupę (łącznie 32 godziny na szkołę)Dokładny harmonogram zostanie przedstawiony przy podpisywaniu umowy. Miejsce realizacji usługi: siedziba szkół uczestniczących w Projekcie.Program szkolenia uwzględniać będzie zagadnienia:-formy prawne działalności i podstawy prawa-dokumenty niezbędne do założenia działalności gosp.-biznes-plan-urzędy i procedury-możliwości finansowania nowej firmyOsoba prowadząca warsztaty (wyznaczona przez Wykonawcę) zobowiązana będzie dodatkowo do przeprowadzenia testów wiedzy ex ante, mid term i ex post otrzymanych od Zamawiającego w terminach ustalonych przez Zamawiającego.2.5. Dotyczy części 8 i 9 - konsultacje indywidualne z uczniami techników z zakresu doradztwa zawodowegoKonsultacje indywidualne dotyczą zagadnień z zakresu samopoznania, kompetencji społecznych, wymogów rynku pracy, równości szans, planowania kariery edukacyjnej i zawodowej (w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania), pracy w grupie oraz komunikowania się. Usługa polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu serii indywidualnych konsultacji z uczniami w formule jedno spotkanie - jeden uczeń. Zamawiający przewiduje przeprowadzanie konsultacji dla grupy 40 uczniów w 2 szkołach, przy czym na jednego ucznia Wykonawca zobowiązany jest przeznaczyć łącznie 4 godziny dydaktyczne w taki sposób, że 2 godziny należy przeznaczyć na konsultacje (spotkania z uczniem), a 2 godziny na pracę własną Wykonawcy (pracownika Wykonawcy) nad przygotowanymi przez ucznia dokumentami (sprawdzenie IPD, CV, list motywacyjny), ich weryfikacją i przekazaniem uczniowi profesjonalnej informacji zwrotnej.Terminy i godziny konsultacji muszą być bezwzględnie dostosowane do ogłoszonych planów lekcji uczniów oraz uzgadniane przez Wykonawcę z każdym uczniem indywidualnie.Miejsce realizacji usługi: siedziba szkół uczestniczących w Projekcie.3.Ogólne zasady realizacji usług o których mowa w ust. 2.Zamawiający nie narzuca formy prowadzenia zajęć, natomiast wymaga dostosowania przyjętej formy do możliwości psychofizycznych uczniów uczestniczących w zajęciach.Wykonawcy (osoby prowadzące warsztaty lub szkolenia) zobowiązani będą prowadzić je w wyznaczonym terminie oraz zgodnie z Programem,Wykonawcy (osoby prowadzące warsztaty lub szkolenia) zobowiązani będą do prowadzenia kart czasu pracy zgodnie z wzorem dostarczonym przez Zamawiającego oraz do prowadzenia dzienników zajęć Zamawiający wymaga, by osoby realizujące usługę (prowadzące szkolenia) przestrzegały wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL, co oznacza, że takie osoby nie mogą świadczyć pracy (rozliczyć roboczogodzin) w ilości przekraczającej 240 godzin w miesiącu (dotyczy to zarówno umów cywilnoprawnych, jak i umów o pracę). Przez cały czas trwania Projektu, w razie pytań i problemów dotyczących realizacji usługi, pomocą będzie służył zaangażowany w ramach projektu Koordynator Projektu - w wyznaczonych godzinach w siedzibie Zamawiającego,4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - podział zamówienia na części.Część 1 Przeprowadzenie warsztatów grupowych z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów ZSETH w Łodzi (łącznie 50 godzin/2 grupy)Część 2 Przeprowadzenie warsztatów grupowych z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów ZSP 19 w Łodzi (łącznie 50 godzin/2 grupy)Część 3 Przeprowadzenie szkolenia z obsługi kasy fiskalnej (łącznie 64 godziny/4 grupy)Część 4 Przeprowadzenie szkolenia z zakresu innowacyjności i społecznej odpowiedzialności biznesu dla uczniów ZSETH w Łodzi (łącznie 32 godziny/2 grupy)Część 5 Przeprowadzenie szkolenia z zakresu innowacyjności i społecznej odpowiedzialności biznesu dla uczniów ZSP 19 w Łodzi (łącznie 32 godziny/2 grupy)Część 6 Przeprowadzenie szkolenia z zakresu zakładania własnej działalności gospodarczej dla uczniów ZSETH w Łodzi (łącznie 32 godziny/2grupy)Część 7 Przeprowadzenie szkolenia z zakresu zakładania własnej działalności gospodarczej dla uczniów ZSP 19 w Łodzi (łącznie 32 godziny/2grupy)Część 8 Przeprowadzenie konsultacji indywidualnych z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów ZSETH w Łodzi (łącznie 80 godzin/20 uczniów)Część 9 Przeprowadzenie konsultacji indywidualnych z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów ZSP 19 w Łodzi (łącznie 80 godzin/20 uczniów)4.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert przez jednego Wykonawcę na nie więcej niż 2 części zamówienia.5.Pozostałe informacje istotne dla realizacji zamówienia 5.1.Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć stały nadzór nad jakością oraz realizacją realizowanych usług zgodnie z ustalonym przez strony harmonogramem i programem. 5.2.Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z zachowaniem należytej staranności o której mowa w art. 355 Kodeksu Cywilnego,5.3.Wykonawca zobowiązany jest do określenia czy zamówienie wykona sam w 100%, czy powierzy wykonanie (całość lub część) podwykonawcom lub podmiotom trzecim. Jeśli tak, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia (na własnym druku), z którego będzie wynikać forma współpracy oraz zakres zaangażowania tych podmiotów w realizację zamówienia.5.4.Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania w szczególności w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia... Przetarg na Wykonanie usługi szkoleniowo-dydaktycznej polegającej na przeprowadzeniu warsztatów grupowych i konsultacji indywidualnych z zakresu doradztwa zawodowego oraz serii szkoleń tematycznych, skierowanych dla uczniów łódzkich techników w ramach projektu pn.: Przyszły przedsiębiorca. Przedmiot zamówienia podzielono na 9 części, od 1 do 9 zostało opublikowane dnia 2014-10-14 przez zamawiającego Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego z siedzibą przy ul. Kopcińskiego 29, 90-142 Łódź, woj. łódzkie.

Wykonanie usługi szkoleniowo-dydaktycznej polegającej ...

Przebudowa ul. 11 Listopada w Wyszkowie - etap IV roboty drogowe na odcinku od ul. T. Kościuszki do ul. Pułtuskiej

Przedmiot zamówienia:
Zamówienie obejmuje m.in.:I. KANALIZACJA DESZCZOWA w pasie jezdni:1. Roboty ziemne (wykopy i zasypanie wykopów, wymiana gruntu).2. Wykonanie rurociągu z rur PVC (rury lite SN8)fi 200mm - 45,0m;3. Wykonanie rurociągu z rur PVC (rury lite SN8)fi 250mm - 9,5m;4. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych fi1200mm wraz z kinetą i włazem - 4szt.;5. Studzienki kanalizacyjne fi600mm z odsadnikiem i kratą wpustową D400 - 8szt.;6. Odprowadzenie wód metodą pompowania - 10m-g;II. BRANŻA DROGOWA:1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze:a) rozbiórki krawężników betonowych - 1.039,52m;b) rozbiórka i ponowne ułożenie obrzeży betonowych - 286,40m;c) rozbiórki i ponowne ułożenie nawierzchni z kostki brukowej - 518,53m2;d) rozebranie nawierzchni z brukowca - 563,20m2;e) demontaż słupów drewnianych - 5szt.f) frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7cm z wywozem materiału na miejsce wskazane przez Inwestora - 3.076,96m2;g) wymiana wpustów i włazów na istniejących studniach - 9szt.;h) regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - 28szt.;2. Jezdnia i zatoki parkingowe:a) odtworzenie podbudowy po wykonaniu przykanalików:- z mieszanki z kruszywa łamanego frakcji 0-63mmm gr. 20cm;- podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 7cm;- ułożenie siatki zbrojeniowej z włókien szklanych i węglowych;b) warstwa wyrównawcza z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - 3.033,72m2;c) warstwa ścieralna z mieszanki SMA 8 PMB 45-80-65 warstwa gr. 3,5cm - 3.033,72m2;d) okrawężnikowanie;e) wykonanie zatoki parkingowej z kostki brukowej (typ nostalit) gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej i podbudowie z mieszanki z kruszywa naturalnego 0-31,5mmm gr. 20cm - 215,50m2;3. Zjazdy:a) nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podbudowie z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr. 20cm i podsypce cementowo - piaskowej - 152,78m2;b) okrawężnikowanie;4. Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu:a) oznakowanie poziome - grubowarstwowe (metoda chemoutwardzalna) - 144,56m2:b) aktywne pionowe znaki drogowe - znaki D6 do aktywnego przejścia dla pieszych z sygnalizacją lampami LED, aktywowane przez czujnik ruchu w obrębie znaku i przesyłające informacje do znaku na drugim pasie falą radiową;c) oznakowanie pionowe (słupki - 24szt., tablice - 31szt.);.d) bariery ochronne - 10,00m.Szczegółowy zakres robót określają przedmiary robót i dokumentacja projektowa.UWAGA: załączony projekt zawiera szerszy zakres.Zaleca się wykonywanie robót na wydłużonym dniu pracy... Przetarg na Przebudowa ul. 11 Listopada w Wyszkowie - etap IV roboty drogowe na odcinku od ul. T. Kościuszki do ul. Pułtuskiej zostało opublikowane dnia 2014-10-14 przez zamawiającego Gmina Wyszków z siedzibą przy Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, woj. mazowieckie.

Przebudowa ul. 11 Listopada ...

Wykonanie naprawy nawierzchni dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Prabuty.

Prabuty:
Wykonanie naprawy nawierzchni dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Prabuty. Numer ogłoszenia:
340204 - 2014; data zamieszczenia:
14.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY I. 1)
NAZWA I ADRES:
Miasto i Gmina Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, woj. pomorskie, tel. 055 2782001lub 02, faks , strona internetowa www.prabuty.pl I. 2)
RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa. SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie naprawy nawierzchni dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Prabuty.. II.2)
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane. II.3)
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy nawierzchni dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Prabuty. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje rozwiezienie i uzupełnienie nawierzchni dróg, dostarczonym przez Zamawiającego, kruszywem drogowym.. II.4)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.21.42-6, 45.23.31.41-9. II.5)
Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):
jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. SEKCJA III:
PROCEDURA Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki 1. Podstawa prawna Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 2. Uzasadnienie wyboru trybu Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, Zamawiający może udzielić zamówienia uzupełniającego dotychczasowemu Wykonawcy robót, stanowiącego nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, a zamówienie podstawowe było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu z dnia 14.03.2014 r. nr 54367 - 2014 udzielenie zamówienia uzupełniającego. SEKCJA IV:
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA Spółdzielnia usług Wielobranżowych DROBUD w Gdakowie, Gdakowo 43, 82-550 Prabuty, kraj/woj. pomorskie. . Zamówienie publiczne na Wykonanie naprawy nawierzchni dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Prabuty. zostało opublikowane dnia 2014-10-14 przez zamawiającego Miasto i Gmina Prabuty z siedzibą przy ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, woj. pomorskie.

Wykonanie naprawy nawierzchni dróg ...

Przebudowa deszczowni w szkółce leśnej Jagiełek

Przedmiot zamówienia:
Zamówienie obejmuje wykonanie prac związanych z przebudową deszczowni w szkółce leśnej Jagiełek, przedmiot zamówienia został podzielony na dwa etapy: Etap 1: wykonanie rurociągu głównego obejmujące swoim zakresem: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, wykonanie wykopów i przekopów, podłoża pod kanały, zasypanie wykopów, montaż rurociągów, układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, montaż hydrantu, próby wodne szczelności sieci, przewierty o długości do 30 m, przeciąganie rurociągów, wykonanie studni betonowych, układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, bloki oporowe typu A. Etap 2: a) przebudowa przepompowni polegająca na zainstalowaniu trzech pomp wielostopniowych, pompy do zalewania, zbiornika filtracyjnego, wodomierza, kosza ssącego, zaworów bezpieczeństwa oraz wykonanie studni rewizyjnych, b) wykonanie ujęcia wody obejmujące swoim zakresem: wykopy oraz przekopy, roboty ziemne wykonywane ładowarkami, transport urobku, wykonanie opasek z kiszek faszynowych, podsypki i zasypki ze żwiru lub pospółki, wykonanie przepustów rurowych z piętrzeniem, humusowanie skarp i umocnienia czaszy i skarp składowisk, c) wykonanie rurociągu deszczującego i przyłączy wodociągowych obejmujące swoim zakresem: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, wykonanie wykopów i przekopów, podłoża pod kanały, zasypanie wykopów, transport kamienia, żwiru, pospółki i piasku, wykonanie przyłącza wodociągowego, zaworów czerpalnych, układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, wykonanie sieci wodociągowej, przeprowadzenie próby szczelności, wykonanie studni betonowych, rurociągów kanalizacyjnych, podłączenie instalacji do sieci wodociągowej, montaż mosiężnych zraszaczy, zaworów przelotowych, bloków oporowych, wykonanie przyłącza wodociągowego, studni rewizyjnych, przejścia przez ściany komór, ręczne układania kabli wielożyłowych, d) wykonanie sterowania deszczowni, montaż układu sterowania, skrzynek i rozdzielnic skrzyniowych, komputera PC oraz drukarki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Opis przedmiotu zamówienia, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót... Przetarg na Przebudowa deszczowni w szkółce leśnej Jagiełek zostało opublikowane dnia 2014-10-14 przez zamawiającego Nadleśnictwo Jagiełek z siedzibą przy Ul. Park 1, 11-015 Olsztynek, woj. warmińsko-mazurskie.

Przebudowa deszczowni w szkółce ...

Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Borki Siedleckie, Kownaciska i Przygody z przyłączami

Przedmiot zamówienia:
1.Przedmiotem postępowania jest zadanie inwestycyjne pn: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Borki Siedleckie, Kownaciska i Przygody z przyłączami w tym:Kanalizacja sanitarna z PCV o średnicy 200mm- 4126,0mb;Kanalizacja sanitarna z PCV o średnicy 160mm - 2172,0mb;Kanał tłoczny PE o średnicy 110mm - 2433,0mb - w tym 1008,0mb w terenie zamkniętym PKP;Kanał tłoczny PE o średnicy 90mm- 1534,0mb;Kanał tłoczny PE o średnicy 63mm- 239,0mbPrzyłącza kanalizacyjne z PCV o średnicy 160 mm- 290,0mbPrzepompownie ścieków strefowe - 3sztPrzepompownie ścieków strefowe - 4szt2 Materiały powinny odpowiadać wymogom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881 z późn. zmianami) oraz określonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i dokumentacji projektowej. . Do dokumentacji odbiorowej muszą być dołączone certyfikaty i deklaracje zgodności dotyczące wszystkich zastosowanych przy robotach wyrobów budowlanych, zgodne z wymogami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. z późn. zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobów znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r., Nr 198 poz. 2041 z późn. zmianami).3 Wykonawcy zobowiązani będą do zapewnienia obsługi geodezyjnej inwestycji, sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej dla wykonanych robót oraz do przekazania wyników Zamawiającemu.4 Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na wykonane prace oraz gwarancji na dostarczone urządzenia (materiały) zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta, jednak na okres nie krótszy niż 36 miesięcy.5 Szczegółowy zakres zamówienia został określony w:- Przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 4- Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót stanowiących załącznik nr 5- Dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 3 6 Jeżeli w SIWZ (wraz z załącznikami) przy opisie przedmiotu zamówienia, w tym również w dokumentacji technicznej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, przedmiarach robót wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. W przypadku wystąpienia sprzeczności w dokumentach tworzących SIWZ, wiążącą decyzję w tych sprawach podejmuje Zamawiający... Przetarg na Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Borki Siedleckie, Kownaciska i Przygody z przyłączami zostało opublikowane dnia 2014-10-14 przez zamawiającego Gmina Suchożebry z siedzibą przy ul. Aleksandry Ogińskiej 11, 08-125 Suchożebry, woj. mazowieckie.

Budowa sieci kanalizacyjnej w ...

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce w km 12+020 - 12+134,43 w m. Żarnowa.

Przedmiot zamówienia:
Zamówienie obejmuje: zakres robót określony w Instrukcji dla wykonawców, Rozdziale IV Przedmiar robót, Rozdziale III tj. Kosztorys ofertowy, oraz udzielenie na wykonane roboty gwarancji i rękojmi na okres 5 lat... Przetarg na Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce w km 12+020 - 12+134,43 w m. Żarnowa. zostało opublikowane dnia 2014-10-14 przez zamawiającego Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów, woj. podkarpackie.

Budowa chodnika w ciągu ...

Adaptacja pomieszczeń w budynku ŚDS

Przedmiot zamówienia:
Przebudowa klatki schodowej i remont pomieszczeń pierwszego piętra zgodnie z załączonymi obmiarami robót.... Przetarg na Adaptacja pomieszczeń w budynku ŚDS zostało opublikowane dnia 2014-10-14 przez zamawiającego Gmina Malanów z siedzibą przy ul. Turecka 16, 62-709 Malanów, woj. wielkopolskie.

Adaptacja pomieszczeń w budynku ...

Szkody powodziowe 2014 r.- naprawa nawierzchni drogi przywałowej - L wał Łęgu w km 0+000-0+757, 1+167 - 3+046 - 2636 mb w m. Zalesie Gorzyckie gmina Gorzyce

Przedmiot zamówienia:
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym- wyrównanie istniejącej podbudowy, nawierzchnia z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7cm.. Przetarg na Szkody powodziowe 2014 r.- naprawa nawierzchni drogi przywałowej - L wał Łęgu w km 0+000-0+757, 1+167 - 3+046 - 2636 mb w m. Zalesie Gorzyckie gmina Gorzyce zostało opublikowane dnia 2014-10-14 przez zamawiającego Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych z siedzibą przy ul. Hetmańska 9, 35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie.

Szkody powodziowe 2014 r.- ...

PRZEBUDOWA CENTRUM WSI W RABIE WYŻNEJ etap II.

Przedmiot zamówienia:
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej o gr. 8cm i 6cm oraz nawierzchni z betonu asfaltowego.Wykonanie:ścieżki spacerowej - 493 m2 z kostki brukowejplacu nr I - 323 m2 - humusowanieplacu nr II - 832 m2 - beton asfaltowyplacu nr III - 705 m2 - beton asfaltowyOdwodnienie placu będzie zapewnione poprzez nadanie odpowiednich spadków co spowoduje spływ wody na istniejący teren oraz remontowany odcinek korytka ściekowego a następnie do istniejącej kanalizacji. Odprowadzenie wód z placu nr III oraz z części ścieżki spacerowej będzie odbywało się poprzez remontowane korytka ściekowa z których woda zostanie odprowadzona do istniejącej kanalizacji deszczowej, natomiast z płacu nr II oraz pozostałej części ścieżki spacerowej na plac nr I który jest terenem zielonym.Szczegółowe informacje zawarte są w dokumentacji projektowej i przedmiarze będącym załącznikiem do SIWZ.2. Kod Wspólnego Słownika Zamówień:45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 45233140-2 Roboty drogowe.. Przetarg na PRZEBUDOWA CENTRUM WSI W RABIE WYŻNEJ etap II. zostało opublikowane dnia 2014-10-14 przez zamawiającego Gmina Raba Wyżna z siedzibą przy Raba Wyżna 41, 34-721 Raba Wyżna, woj. małopolskie.

PRZEBUDOWA CENTRUM WSI W ...

Przebudowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1686R ul. Słowackiego Lubaczów str. L

Przedmiot zamówienia:
Przebudowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1686R ul. Słowackiego Lubaczów str. Lod km 0+391 do km 0+628.. Przetarg na Przebudowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1686R ul. Słowackiego Lubaczów str. L zostało opublikowane dnia 2014-10-14 przez zamawiającego Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie z siedzibą przy ul. kard. St. Wyszyńskiego 31, 37-600 Lubaczów, woj. podkarpackie.

Przebudowa chodnika dla ...

Przebudowa drogi gminnej w obrębie Pieńkowo oraz budowa chodnika z przebudową zatoki autobusowej w miejscowości Nacmierz

Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części zamówienia:1)I część zamówienia - Przebudowa drogi gminnej w obrębie Pieńkowo,2)II część zamówienia - budowa chodnika z przebudową zatoki autobusowej w miejscowości NacmierzA.I część - Przebudowa drogi gminnej w obrębie Pieńkowo1.Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej (dz. nr 607 obręb Pieńkowo) na odcinku o łącznej długości ca 166,0 mb w obrębie ewidencyjnym PIEŃKOWO.2.Zakres robót obejmuje wykonanie przebudowy istniejącej drogi gminnej wykonanej z płyt drogowych betonowych o wymiarach 125x300x12 cm i trylinki. Zdemontowane płyty drogowe betonowe 125x300x12 i trylinkę należy przewieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego, natomiast istniejący ściek uliczny betonowy i krawężniki należy zgruzować. Przebudowa polega na wykonaniu nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo -piaskowej gr. 5 cm po zagęszczeniu z wypełnieniem spoin piaskiem. Nawierzchnię o szerokości 5,0 m należy wykonać z kostki brukowej betonowej kolor grafit, obustronne wytyczenie ciągu pieszego szerokości 1,0 m - wyznaczenie ciągu pieszego poprzez odcięcie pasem kostki brukowej betonowej kolor oliwka (żółty), jezdnia okrawężnikowana krawężnikiem betonowym 100x30x15 cm, należy wykonać również odwodnienie jezdni poprzez wykonanie ścieku ulicznego przykrawężnikowego z odprowadzeniem wód opadowych do istniejących wpustów ulicznych. Przebudowaną drogę należy zakończyć odwodnieniem liniowym i wprowadzeniem wód opadowych od istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.3. Parametry techniczne drogi:1) szerokość - 5,0 metrów w tym obustronnie wytyczony ciąg pieszy szerokości 1,0 m;2) krawężniki betonowe 100x30x15 cm ustawione na ławie betonowej;3) prefabrykowany ściek betonowy przykrawężnikowy na ławie betonowej.4. Przedmiot zamówienia określony został w przedmiarze robót, który stanowi element pomocniczy przy określeniu ceny.B. Budowa chodnika z przebudową zatoki autobusowej w miejscowości Nacmierz1. Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika z przebudową zatoki autobusowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3726Z w miejscowości NACMIERZ.2. Zakres robót obejmuje budowę:1)chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem na powierzchni ca. 540 m2 koloru oliwkowego,2)wjazdów szt. 6 o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm o łącznej pow. 111,50 m2 koloru grafitowego,3)zatoki autobusowej z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru czerwonego,4)oznakowania pionowego i poziomego,5)humusowania skarp z obsianiem trawą,6)robót przygotowawczych w tym: rozbiórki starych nawierzchni z krawężnikami. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację projektu od hektometru 6+92,16 (włącznie ze zjazdem) do 9+98,88 (włącznie ze zjazdem)3.Przedmiot zamówienia określony został w dokumentacji projektowej, która jest podstawą do sporządzenia kosztorysu ofertowego w tym:1)projektu budowlanego budowy chodnika - branży drogowej,2)specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,3)przedmiar robót stanowiący element pomocniczy przy określeniu ceny... Przetarg na Przebudowa drogi gminnej w obrębie Pieńkowo oraz budowa chodnika z przebudową zatoki autobusowej w miejscowości Nacmierz zostało opublikowane dnia 2014-10-14 przez zamawiającego Gmina Postomino z siedzibą przy Postomino 30, 76-113 Postomino, woj. zachodniopomorskie.

Przebudowa drogi gminnej w ...

Szkody powodziowe 2014 r.- naprawa nawierzchni drogi przywałowej - P wał Wisły s. II w km 2+172 - 2+572 - 400 mb w m. Wrzawy gm. Gorzyce

Przedmiot zamówienia:
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym- wyrównanie istniejącej podbudowy, nawierzchnia z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7cm.. Przetarg na Szkody powodziowe 2014 r.- naprawa nawierzchni drogi przywałowej - P wał Wisły s. II w km 2+172 - 2+572 - 400 mb w m. Wrzawy gm. Gorzyce zostało opublikowane dnia 2014-10-14 przez zamawiającego Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych z siedzibą przy ul. Hetmańska 9, 35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie.

Szkody powodziowe 2014 r.- ...

Zaprojektowanie i wykonanie drogi technologicznej - dojazdu do separatorów przy drodze krajowej nr 91

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie utwardzenia powierzchni gruntu części działek nr 6/1, 6/3, 6/4, 38/1, 38/2 KM 44, w celu umożliwienia dojazdu do zlokalizowanych na działce 6/3 separatorów wód opadowych - pojazdów specjalnych o masie całkowitej przekraczającej 3,5t. Dojazd jest niezbędny z uwagi na konieczność wykonywania czynności związanych z eksploatacją separatorów.Działka 6/3 stanowi własność Gminy Miasto Włocławek i zlokalizowana jest w pasie drogowym ulicy Okrzei, wzdłuż wschodniej jezdni, równolegle do obiektu mostowego. Północną część działki zajmują nasypy obiektu mostowego oraz system odprowadzający wody opadowe do wylotu do rzeki Zgłowiączki. W części południowej usytuowany jest system separatorów oraz doprowadzenie do nich zebranych wód opadowych z jezdni. Na przyległej działce 6/4 stanowiącej Park Miejski im. Henryka Sienkiewicza wpisany do rejestru zabytków pod nr 337/A zlokalizowany jest chodnik asfaltowy przebiegający wzdłuż separatorów. Sieć kanalizacji deszczowej odprowadza wody opadowe z obszaru ulicy Okrzei. Załącznikiem do niniejszego opisu jest kopia mapy sytuacyjno - wysokościowej.Obiekt mostowy, droga, infrastruktura towarzysząca (sieć kanalizacji deszczowej, oświetlenie) są elementami powstałymi w ramach realizacji inwestycji pn. Przebudowa Drogi Krajowej nr 1 Etap I. Powyższa inwestycja obecnie objęta jest gwarancją udzieloną przez generalnego wykonawcę zadania. Ponadto realizacja przedmiotowego zadania wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków. Wykonany projekt wymaga uzyskania akceptacji wskazanego organu, w formie decyzji przed przystąpieniem do jego realizacji (załącznik - pismo WUOZ.DW.WZN.5138.5.15.2014.AM Zamawiający planuje wybudowanie drogi technologicznej o nawierzchni brukowej z kamieni polnych - zgodnie z wytycznymi Konserwatora ZabytkówWykonawca winien przeanalizować istniejące zagospodarowanie terenu i warunki gruntowo - wodne, w szczególności wykonany w 2011r odcinek wzmocnienia podbudowy pod wykonany chodnik asfaltowy na odcinku 28m (załącznik - mapa sytuacyjno - wysokościowa z wskazanym odcinkiem) pod kątem zastosowania planowanego do utwardzenia materiału oraz sprzętu, jaki będzie konieczny do wykonania robót drogowych. Jeżeli okaże się, że utwardzenie z wykorzystaniem kamieni polnych jest niemożliwe, Wykonawca po uzyskaniu zgody Delegatury WUOZ winien zaprojektować inny sposób utwardzenia gruntu, zapewniający osiągnięcie zamierzonego celu. Zamienny sposób utwardzenia nie może stanowić podstawy do zwiększenia wynagrodzenia.Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje: - wykonanie stosownych badań gruntu, niezbędnych w celu wyboru metody utwardzenia gruntu.- opracowanie projektu dojazdu technologicznego do separatorów, umożliwiającego ich prawidłową eksploatację (czyszczenie, przeglądy, naprawy techniczne, itp.)- opracowanie projektu branży zieleń,- poddanie sprawdzeniu opracowanego rozwiązania, osobom mającym uprawnienia do projektowania w branży sanitarnej, drogowej oraz zieleń.- opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robot związanych z utwardzeniem gruntu.- przeniesienie praw autorskich do dokumentacji na rzecz Zamawiającego.- wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową oraz wytycznymi od Konserwatora Zabytków.- uporządkowanie terenu po wykonaniu prac, w szczególności zagospodarowanie nadmiaru gruntu, dokonanie wysiewu, nasadzeń. - sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30 maja 2015 w tym:a) w zakresie opracowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej - 30 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku jakichkolwiek nieścisłości, niezgodności, niespójności w dokumentacji, ujawnionych na etapie realizacji zadania, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania na własny koszt zamiennych rozwiązań (wraz z dokonaniem koniecznych uzgodnień) i wykonania ich również na własny koszt. Nie zwalnia to jednak Wykonawcy z obowiązującego terminu na wykonanie przedmiotu zamówienia. 2. Rozwiązania projektoweZakres opracowania- wykonanie oceny zagospodarowania terenu pod potrzeby określenia technologii utwardzenia, w szczególności ocena wykonanego wzmocnienia podbudowy pod wykonany chodnik asfaltowy na odcinku 28m.- wykonanie badań gruntu pod potrzeby określenia technologii utwardzenia,- branża drogowa - zaprojektowanie sposobu utwardzenia gruntu, spełniającego cel zadania inwestycyjnego - dojazd sprzętu wykorzystywanego przy eksploatacji separatorów wód opadowych. W/w. projekt winien określić również przewidywany zakres ingerencji w istniejące elementy układu drogowego wraz z infrastrukturą oraz analizę powiązań z przyległymi drogami publicznymi.- określenie ewentualnych kolizji z infrastrukturą podziemną / nadziemną i sporządzenie niezbędnych projektów branżowych w celu usunięcia wskazanych kolizji, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na realizację robót przewidzianych w projekcie,- branża zieleń - zaprojektowanie sposobu ochrony drzewostanu i terenów zielonych na czas trwania robót, zagospodarowanie terenu po wykonaniu robót drogowych. - zabezpieczenie terenu robót tj. opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót.- opracowanie w ramach dokumentacji Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla wybranego sposobu utwardzenia, przedmiaru i kosztorysu.Zakres robót1) Zabezpieczenie terenu robót2) Zabezpieczenie zieleni3) Roboty budowlane zgodnie z opracowaną dokumentacją4) Zagospodarowanie materiałów z rozbiórek.5) Roboty wykończeniowe - uporządkowanie terenu.6) Naniesienie zmian zagospodarowania terenu na mapy sytuacyjno - wysokościowe... Przetarg na Zaprojektowanie i wykonanie drogi technologicznej - dojazdu do separatorów przy drodze krajowej nr 91 zostało opublikowane dnia 2014-10-14 przez zamawiającego Miejski Zarząd Dróg z siedzibą przy ul. Zielna 13/21, 87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie.

Zaprojektowanie i wykonanie drogi ...

Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie konferencji tematycznej, pn. Rodzina w pracy socjalnej, wraz z usługą cateringową oraz przygotowaniem materiałów konferencyjnych, realizowanej w ramach projektu systemowego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej we współpracy z Katedrą Pracy Socjalnej WNP UMK w Toruniu

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i przeprowadzenie konferencji tematycznej pn. Rodzina w pracy socjalnej, wraz z usługą cateringową oraz przygotowaniem materiałów konferencyjnych, realizowanej w ramach projektu systemowego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej we współpracy z Katedrą Pracy Socjalnej WNP UMK w Toruniu. Konferencja adresowana jest do przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej /ops, pcpr/, instytucji wsparcia rodziny i pieczy zastępczej; szkół wyższych w kraju i województwie; przedstawicieli świata nauki, przedstawicieli mediów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego oraz pracowników ROPS. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia według opisu zawartego w załączniku nr 1 do SIWZ, a w szczególności do: 1) zorganizowania i przeprowadzenia konferencji zgodnie z zakresem wskazanym w ramowym programie konferencji; 2) ścisłej współpracy i dokonywania ustaleń z Katedrą Pracy Socjalnej WNP Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; 3) przygotowania, w porozumieniu z Zamawiającym, treści i wzoru zaproszenia na konferencję, następnie wydrukowanie 350 zaproszeń oraz kart zgłoszeniowych i dostarczenie ich do siedziby Zamawiającego. 4) zrealizowania działań promocyjnych w ramach prowadzonej konferencji oraz dostarczenia wszystkich materiałów przygotowanych w ramach działań promocyjnych do siedziby Zamawiającego; 5) zapewnienia przewozu z siedziby Zamawiającego, materiałów promocyjno-informacyjnych dla uczestników konferencji i dostarczenia ich na miejsce konferencji, a po zakończeniu konferencji przewozu niewykorzystanych materiałów do siedziby Zamawiającego; 6) zapewnienia udziału w konferencji prelegentów wskazanych przez Zamawiającego - listę prelegentów Zamawiający przekaże niezwłocznie po podpisaniu umowy; 7) zapewnienia 3 moderatorów/ekspertów do każdej sekcji tematycznej, osób pełniących funkcję moderatora/eksperta w części teoretycznej wprowadzającej do tematu danej sekcji tematycznej. Moderatorzy/eksperci dokonają podsumowania wyników prac każdej sekcji tematycznej; 8) przeprowadzenia konferencji w Hotelu Filmar, ul. Grudziądzka 45, 87 - 100 Toruń; 9) zapewnienia sali konferencyjnej, spełniających wymagania Zamawiającego; 10) zapewnienia dla każdego uczestnika konferencji tematycznej materiałów konferencyjnych; 11) rozdania wszystkim uczestnikom konferencji ankiet ewaluacyjnych oraz zebrania wypełnionych ankiet od minimum 80% uczestników; 12) wydania uczestnikom konferencji zaświadczeń o udziale w konferencji z wyszczególnieniem zakresu poruszanych zagadnień; 13) przygotowania sprawozdania z przeprowadzonej konferencji. Konferencję należy przeprowadzić w dniu 6 LISTOPADA 2014 R. Liczba uczestników - ok. 150 osób.. Przetarg na Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie konferencji tematycznej, pn. Rodzina w pracy socjalnej, wraz z usługą cateringową oraz przygotowaniem materiałów konferencyjnych, realizowanej w ramach projektu systemowego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej we współpracy z Katedrą Pracy Socjalnej WNP UMK w Toruniu zostało opublikowane dnia 2014-10-14 przez zamawiającego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu z siedzibą przy ul. Słowackiego 114, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie.

Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie ...

magazynier z wózkiem jezdniowym i UDT

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień CPV (kategoria 80500000-9) w zakresie: Magazynier - operator wózka jezdniowego z wymianą butli gazowej zakończony egzaminem przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego dla grupy do 15 osób bezrobotnychTermin realizacji zamówienia:Rozpoczęcie: 3 listopada 2014r.Czas realizacji: do 30 listopada 2014r.Wymagana ilość godzin przypadających na jednego uczestnika szkolenia:Ogółem minimum 110 godzin zegarowych zajęć /gdzie godziny zegarowe powinny uwzględniać godziny lekcyjne oraz przerwy/w tym:a) minimum 67 godzin zegarowych z zakresu wózka widłowego gdzie godzin:teoretycznych - minimum 44 godziny,praktycznych - minimum 15 godzin na grupę 3 osobowąwymiana butli gazowej - 8 godzin w tym:- teorii - 3 godziny- praktyki - 5 godzinb) minimum 25 godziny zegarowe obsługi programów magazynowychc) minimum 16 godzin zajęć teoretycznych z zakresu magazynierad) minimum 2 godziny na egzamin UDT2. Opis przedmiotu zamówienia.Podstawowym celem zamówienia jest wykonywanie pracy na stanowisku magazynier - operator wózka jezdniowego z wymianą butli gazowej przygotowujące do podjęcia zatrudnienia w hurtowniach i sklepach wielkopowierzchniowych.Istotnym elementem szkolenia jest zdobycie przez uczestników szkolenia teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie manewrowania i obsługi technicznej wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych, nabycie umiejętności z zakresu bezpiecznej wymiany butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia, przygotowanie do wykonywania pracy na stanowisku magazyniera poprzez naukę obsługi programów magazynowych, nabycie umiejętności pomocy poszkodowanemu w stanie zagrożenia życia i innych sytuacji wymagających udzielenia pierwszej pomocy.Szkolenie musi być objęte programem umożliwiającym jego uczestnikom zapoznanie się z typami stosowanych wózków jezdniowych, budową wózków jezdniowych, czynnościami kierowcy przy obsłudze wózków, wiadomościami z zakresu ładunkoznawstwa, wiadomościami o dozorze technicznym, wymianą butli gazowych itp.Szkolenie powinno zaznajomić uczestników m.in. z podstawowymi prawami i obowiązkami pracownika i pracodawcy; organizowaniem własnego stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; korzystanie z wyposażenia urządzeń magazynowych zgodnie z przepisami bhp itp.Jednostka szkoleniowa zorganizuje egzamin dozorowy w celu uzyskania przez uczestników stosownych zaświadczeń kwalifikacyjnych. Egzamin ten musi być wliczony w ogólną liczbę godzin szkolenia i zawarty w programie i harmonogramie szkolenia3. Sposób prowadzenia zajęć powinien być zróżnicowany i uwzględniać poziom uczestników kursu.4. Program szkolenia powinien uwzględniać standardy kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych, dostępnych w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 7 lit. e ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.5. Szkolenie musi być realizowane według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu.6. Kwalifikacje wykładowców i instruktorów muszą być adekwatne do zakresu prowadzonych przez nich zajęć. Wykonawca musi zapewnić minimum dwóch wykładowców do realizacji zamówienia w tym także wykładowcę do zajęć z zakresu bhp i ppoż. 7. Wykonawca zapewni wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe potrzebne do realizacji szkolenia, które muszą być opatrzone logo EFS i logo KAPITAŁ LUDZKI, a także odpowiednią lokalizację miejsca szkolenia, ilość sal wykładowych do realizacji części teoretycznej i praktycznej oraz zaplecze higieniczno-sanitarne. Wykonawca w opisie warunków szkolenia winien podać miejsce realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych i w sposób szczegółowy opisać wyposażenie poszczególnych sal, w których będą prowadzone zajęcia dydaktyczne dla osób niepełnosprawnych oraz zapewnić tym osobom swobodny dostęp do sprzętu wykorzystywanego w realizacji zamówienia.8. Wykonawca zapewni serwis kawowy na czas trwania szkolenia - przez serwis kawowy należy rozumieć zaopatrzenie uczestników szkolenia w kubki, kawę, herbatę, cukier, wodę i ciastka lub kanapki.9. Wykonawca zapewni minimum 2 wózki jezdniowe do realizacji zamówienia.10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.11. Szkolenie będzie się odbywało w dni powszednie od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy, nie więcej niż 8 godzin zegarowych dziennie i kończyło się najpóźniej o godz. 17.00. Szkolenie nie może być krótsze niż 5 godzin zegarowych dziennie.12. Wykonawca zapewni szkolenie na terenie powiatu pleszewskiego.13. Po zakończonym szkoleniu Wykonawca przekaże Zamawiającemu anonimowe ankiety wypełnione przez uczestników szkolenia oceniających dany kurs.14. Zamawiający nie dopuszcza zawarcia umowy ramowej.15.Zamawiający nie dopuszcza ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.16. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert drogą elektroniczną.17. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej.18. Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium. 19. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia następującej dokumentacji, która musi być opatrzona logo EFS i logo KAPITAŁ LUDZKI:a) dziennika zajęć edukacyjnych zawierającego tematy i wymiar godzin;b) list obecności na zajęciach szkolonych uczestników zawierających imię, nazwisko i podpis uczestnika szkoleniac) list odbioru zaświadczeń po zakończonym kursie wraz z kserokopiami wydanych zaświadczeń. 20. Wykonawca zapewni w trakcie trwania szkolenia warunki zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Pomieszczenia, w których realizowane będą zajęcia szkoleniowe winny być bezwzględnie dostosowane do prowadzenia zajęć dla grupy minimum 15 osobowej. Wykonawca musi dla każdego uczestnika szkolenia zagwarantować miejsce siedzące umożliwiające swobodne sporządzanie notatek.21.Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przygotowania stanowisk szkoleniowych zarówno zajęć teoretycznych jak i praktycznych oraz warunków higieniczno-sanitarnych od dnia otwarcia ofert.22. Wykonawca na zakończenie szkolenia zobowiązany jest do przeprowadzenia testu wiedzy z zakresu zrealizowanego materiału dla wszystkich uczestników szkolenia. Wyniki testu muszą zostać przekazane Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu szkolenia.23. Szkolenie musi zakończyć się wydaniem stosownego zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji zawierającego, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej: numer z rejestru, imię i nazwisko oraz PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie, formę i nazwę szkolenia, okres trwania szkolenia, miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, podpis osoby upoważnionej przez instytucje szkoleniową przeprowadzającą szkolenie. UWAGA!!! Instytucje szkoleniowe, które wydają zaświadczenia zgodne z wzorem określonym w §18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012r. poz. 186) muszą dołączyć do tego zaświadczenia suplement zawierający: okres trwania szkolenia oraz tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych. Suplement musi być jednoznacznie powiązany z zaświadczeniem, do którego został wydany, tzn. musi zawierać numer z rejestru zaświadczenia, do którego suplement jest dodatkiem. Niezależnie od rodzaju wydawanego zaświadczenia Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia również każdemu uczestnikowi szkolenia certyfikatu opatrzonego logo EFS i logo KAPITAŁ LUDZKI, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów unijnych, zawierający PESEL uczestnika szkolenia. Na certyfikacie musi być umieszczona informacja o współfinansowaniu ze środków EFS oraz nazwa projektu a także nazwa działania i poddziałania, zgodna z przedstawioną w SIWZ. 24. Wykonawca szkolenia otwartego realizowanego w ramach projektu ma obowiązek zarejestrować instytucję szkoleniową w internetowej bazie ofert szkoleniowych, dostępnej na stronie internetowej: www.inwestycjawkadry.pl.. Przetarg na magazynier z wózkiem jezdniowym i UDT zostało opublikowane dnia 2014-10-14 przez zamawiającego Powiatowy Urząd Pracy z siedzibą przy ul. Wyspiańskiego 6, 63-300 Pleszew, woj. wielkopolskie.

magazynier z wózkiem jezdniowym ...

Przebudowa ciągu drogi gminnej nr 173, 174, 175 w miejscowości Wetlina w km 0+000-0+600

Przedmiot zamówienia:
Zakres robót obejmuje:a) ścięcie poboczy drogi b) roboty naprawcze osuniętego pobocza drogi na odcinku 45 mbc) wykonanie podbudowy drogid) wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno -bitumiczneje) wykonanie poboczy drogi z rumoszu skalnegoZamawiający dysponuje przedmiarami robót, które załącza do SIWZ jako materiał poglądowy. Wszelkie materiały użyte do realizacji zadania musza posiadać stosowne atesty jakościowe.Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym, polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w przedmiarach pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w przedmiarach robót... Przetarg na Przebudowa ciągu drogi gminnej nr 173, 174, 175 w miejscowości Wetlina w km 0+000-0+600 zostało opublikowane dnia 2014-10-14 przez zamawiającego Gmina Cisna z siedzibą przy 49, 38-607 Cisna, woj. podkarpackie.

Przebudowa ciągu drogi gminnej ...

Remont ul. Jasnej i ul. Słonecznej w Piasecznie - wykonanie nakładek asfaltowych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: 1) Ustawienie krawężników betonowych na ławie z oporem z betonu c12/15 - 460,00 mb. 2) Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W grubość po zagęszczeniu 4 cm - 2300,00 m2. 3) Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC5S grubość po zagęszczeniu 4 cm - 2250,00 m2... Przetarg na Remont ul. Jasnej i ul. Słonecznej w Piasecznie - wykonanie nakładek asfaltowych zostało opublikowane dnia 2014-10-14 przez zamawiającego Urząd Miasta i Gminy Piaseczno z siedzibą przy ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie.

Remont ul. Jasnej i ...

Przebudowa i remont pomieszczeń w budynku przy ul. Cybulskiego 30-34, realizowany w dwóch zadaniach.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dla dwóch zadań obejmujące remont pomieszczeń dla potrzeb Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Przybyszewskiego 63/77 we Wrocławiu:Zadanie nr 1 - Przebudowa pomieszczenia nr 1121 na toaletę Muzeum Geologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu, ul. Cybulskiego 30. Zadanie nr 2 - Przebudowa i remont pomieszczeń przy ul. Cybulskiego 34 wraz z adaptacją na pomieszczenia Związków Zawodowych, poprzez wykonanie stosownych robót budowlanych... Przetarg na Przebudowa i remont pomieszczeń w budynku przy ul. Cybulskiego 30-34, realizowany w dwóch zadaniach. zostało opublikowane dnia 2014-10-14 przez zamawiającego Uniwersytet Wrocławski z siedzibą przy pl. Uniwersytecki 1, 50-137 wrocław, woj. dolnośląskie.

Przebudowa i remont pomieszczeń ...

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części hali nr 2 w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie na pomieszczenie archiwum Starostwa Powiatowego w Krakowie.

Przedmiot zamówienia:
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części hali nr 2 w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie na pomieszczenie archiwum Starostwa Powiatowego w Krakowie. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera siwz... Przetarg na Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części hali nr 2 w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie na pomieszczenie archiwum Starostwa Powiatowego w Krakowie. zostało opublikowane dnia 2014-10-14 przez zamawiającego Powiat Krakowski z siedzibą przy Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, woj. małopolskie.

Przebudowa i zmiana sposobu ...

Odbudowa drogi powiatowej nr 3802W Wólka Smolana - Plecewice o długości 1000 mb, w km 11+770 - 12+770

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbudowa drogi powiatowej nr 3802W na odcinku Wólka Smolana - Plecewice, gmina Brochów, na długości 1000 mb, w km proj. 11+770 - 12+770.Zakres robót obejmuje:- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR3 o grub. 4 cm, po uprzednim oczyszczeniu, skropieniu i wyrównaniu betonem asfaltowym istniejącej nawierzchni bitumicznej,- ścinkę poboczy,- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym o grub. 10 cm,- oczyszczenie i odmulenie istniejących rowów przydrożnych.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót... Przetarg na Odbudowa drogi powiatowej nr 3802W Wólka Smolana - Plecewice o długości 1000 mb, w km 11+770 - 12+770 zostało opublikowane dnia 2014-10-14 przez zamawiającego Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą przy ul. Gwardyjska 10, 96-500 Sochaczew, woj. mazowieckie.

Odbudowa drogi powiatowej nr ...

Szkody powodziowe 2014 r.- naprawa nawierzchni drogi przywałowej - P wał Wisły s.VII w km 4+528 - 5+075- 547 mb w m. Dymitrów Mały gm. Baranów Sandomierski

Przedmiot zamówienia:
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym- wyrównanie istniejącej podbudowy, nawierzchnia z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7cm.. Przetarg na Szkody powodziowe 2014 r.- naprawa nawierzchni drogi przywałowej - P wał Wisły s.VII w km 4+528 - 5+075- 547 mb w m. Dymitrów Mały gm. Baranów Sandomierski zostało opublikowane dnia 2014-10-14 przez zamawiającego Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych z siedzibą przy ul. Hetmańska 9, 35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie.

Szkody powodziowe 2014 r.- ...

Remonty cząstkowe dróg wojewódzkich i krótkie nakładki - roboty wykonywane na sieci dróg RDW Stalowa Wola

Przedmiot zamówienia:
Zamówienie obejmuje: zakres robót określony w kosztorysie ofertowym(Rozdział III SIWZ), przedmiarze rob (Rozdział IV SIWZ) oraz udzielenie na wykonane roboty gwarancji i rękojmi za wady na okres min. 12 miesięcy... Przetarg na Remonty cząstkowe dróg wojewódzkich i krótkie nakładki - roboty wykonywane na sieci dróg RDW Stalowa Wola zostało opublikowane dnia 2014-10-14 przez zamawiającego Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów, woj. podkarpackie.

Remonty cząstkowe dróg wojewódzkich ...

Modernizacja sanitariatów w budynku przy ul. Grodzkiej 50 w Szczecinie

Szczecin:
Modernizacja sanitariatów w budynku przy ul. Grodzkiej 50 w Szczecinie Numer ogłoszenia:
216335 - 2014; data zamieszczenia:
14.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane SEKCJA I:
ZAMAWIAJĄCY I. 1)
NAZWA I ADRES:
Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834, faks , strona internetowa www.akademiasztuki.eu I. 2)
RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Uczelnia publiczna. SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja sanitariatów w budynku przy ul. Grodzkiej 50 w Szczecinie. II.2)
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane. II.3)
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych:
Modernizacja sanitariatów w budynku przy ul. Grodzkiej 50 w Szczecinie. 1) Ilekroć w postanowieniach powyższych mowa jest o posiadaniu przez Zamawiającego dokumentacji projektowej należy przez to rozumieć dokumentację wymaganą dla wykonania robót budowlanych stanowiącą ich opis na podstawie art. 31 PZP, tj. załącznik nr 7 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, Załącznik nr 9 - Przedmiar robót, załącznik nr 10 - dokumentacja projektowa. 2. Ilekroć w dalszej części SIWZ mowa będzie o przedmiocie zamówienia bez bliższego określenia rozumieć przez to należy całość treści zawartej w załącznikach nr 7, 9 i 10 SIWZ. 3. W zakres przedmiotu niniejszego zamówienia wchodzą również roboty i świadczenia dodatkowe po stronie Wykonawcy związane z wykonywaniem lub wykonaniem (ukończeniem)
robót budowlanych wskazanych we Wzorze Umowy, wykonywanie ewentualnych uzgodnień z organami właściwymi przy prowadzeniu procesu inwestycyjnego, wykonaniem prób, rozruchów i niezbędnych szkoleń, a także użytych do wykonania tych robót materiałów i urządzeń, usuwanie wad w z związku z udzieloną gwarancją jakości oraz uprawnieniami Zamawiającego wynikającymi z rękojmi za wady. 4. W związku z koniecznością prowadzenia wszystkich prac objętych niniejszym zamówieniem na czynnym obiekcie, należy każdorazowo uzgadniać wykonywanie poszczególnych prac z przedstawicielem Zamawiającego wskazanym we wzorze umowy i zabezpieczyć życie i zdrowie osób przebywających w czynnej uczelni, podczas wykonywania zajęć dydaktycznych. Wykonawca będzie zobowiązany do organizacji swojego placu budowy w sposób nie zakłócający pracy pracowników i osób przebywających w obiekcie. 5. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania następujących robót porządkowych:
Zabezpieczenie terenów i pomieszczeń obiektu w którym będą prowadzone prace, wykonanie zabezpieczenia sprzętów, mebli i innego wyposażenia pomieszczeń budynku, w których będą prowadzone prace, codziennego oczyszczania miejsca pracy z zanieczyszczeń powstałych w związku z prowadzeniem robót. 6. Niezależnie od postanowień ust. 2 niniejszego działu, Zamawiający wymaga, aby czynności składające się na przedmiot niniejszego zamówienia były wykonane w sposób i na warunkach określonych we wzorze umowy, o którym mowa w dziale XIII specyfikacji - zwanym dalej Wzorem umowy. 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości częściowej realizacji zamówienia. 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonania zamówienia w sposób odmienny niż określony w niniejszej SIWZ. II.4)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.11.11.00-9, 45.26.25.20-2, 45.42.10.00-4, 45.43.21.00-5, 45.41.00.00-4, 45.43.10.00-7, 45.44.21.00-8, 45.45.00.00-6, 45.33.00.00-9, 45.31.12.00-2. II.5)
Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):
jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. SEKCJA III:
PROCEDURA Tryb udzielenia zamówienia:
Negocjacje bez ogłoszenia 1. Podstawa prawna Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z . Zamówienie publiczne na Modernizacja sanitariatów w budynku przy ul. Grodzkiej 50 w Szczecinie zostało opublikowane dnia 2014-10-14 przez zamawiającego Akademia Sztuki w Szczecinie z siedzibą przy plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie.

Modernizacja sanitariatów w budynku ...

Remont pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Benickiej 4 w Krotoszynie

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest remont pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Benickiej 4 w Krotoszynie1.Zakres rzeczowy zadania obejmuje:a)Rozebranie pokrycia dachowego - Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki - 513,85 m2- Rozebranie pokrycia dachowego z gąsiorów - 79,55 mb- Rozebranie rynien dachowych z blachy - 82,7 mb- Rozebranie rur spustowych - 51,40 mb- Rozebranie konstrukcji więźby dachowej - 513,85 m2b) Montaż pokrycia dachowego:- Wzmocnienie krokwi deskami o gr. 32 mm - dwustronne nabicie desek na krokwie - 71,4 mb - Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii - 513,85 m2 - Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat- Pokrycie dachów dachówką ceramiczną - 513,85 m2- Montaż gąsiorów 79,55 mb- Różne obróbki blacharskie - 29,57 m2- Montaż rynien z blachy fi 180 - 72,99 mb- Montaż rynien z blachy fi 120 - 72,99 mb- Montaż rur spustowych fi 150 - 47,60 mb- Montaż rur spustowych fi 100 - 3,80 mbc) Roboty towarzyszące- Przemurowanie kominów z cegieł - 11,17 m3- Przygotowanie podłoża pod docieplenie, docieplenie ścian budynku oraz dwukrotne malowanie ocieplonych ścian - 63,92 m2- Wykonanie rusztowania przy kominach 5 szt.- Rynny drewniane do gruzu, ustawienie i demontaż - 23,80 mb- Rusztowania ramowe zewnętrzne, przyścienne o wysokości do 10 m- Wywóz gruzu - 10,28 m3- Wywóz odpadów - 35,4 td) Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z :Ustawą - Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1409),przedmiarem robót, sztuką budowlaną, wszelkimi niezbędnymi przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy,stosując wyroby budowlane posiadające stosowne aprobaty techniczne.Wzór Karty gwarancyjnej stanowi załącznik B do SIWZ.Szczegółowy zakres prac przewidzianych do wykonania określa przedmiarrobót - stanowiący zał. nr 1 do SIWZ.Przedmiar robót nie zawiera wszystkich elementów zawartych i opisanych w dokumentacji projektowej. Zamawiający zamierza zrealizować zadanie w ograniczonym zakresie zgodnie z przedmiarem robót.Zaleca się złożenie kosztorysu uproszczonego, opracowanego na podstawie przedmiaru robót udostępnionego przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby cena jednostkowa zawierała wszystkie narzuty (oprócz podatku VAT).Zamawiający nie wymaga przedłożenia przez Wykonawcę kosztorysu szczegółowego, zestawienia robocizny, materiałów i sprzętu oraz tabeli elementów scalonych.Ewentualne wskazanie nazw zwyczajowych materiałów i urządzeń technicznych czy producentów w załączonym projekcie budowlanym i STWiOR czy w SIWZ służy wyłącznie określeniu standardu, jaki Zamawiający przyjął dla realizacji powyższego zadania. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań.Projekt umowy stanowi załącznik A do SIWZWarunki gwarancji: 5 lat... Przetarg na Remont pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Benickiej 4 w Krotoszynie zostało opublikowane dnia 2014-10-14 przez zamawiającego Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Krotoszynie z siedzibą przy ul. Rawicka 41, 63-700 Krotoszyn, woj. wielkopolskie.

Remont pokrycia dachowego budynku ...

Utworzenie miejsc rekreacji w Dolinie Stobrawy

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest utworzenie miejsc rekreacji w Dolinie Stobrawy. Zakres zamówienia obejmuje :1. Zakup i montaż urządzeń zabawowych dla miejscowości: Ligota Górna, Bażany, Bogacka Szklarnia.2. Wykonanie drenarki odwadniającej w Ligocie Górnej.3. Remont nawierzchni boiska asfaltowego w Bażanach.4. Wykonanie nawierzchni żwirowej pod zestaw linowy w Bażanach.5. Utwardzenie terenu pod altanę kostką brukową w Bogackiej Szklarni.6. Zagospodarowanie wzgórza widokowego przy zbiorniku retencyjnym - ciągi komunikacyjne,7. Zagospodarowanie wzgórza widokowego przy zbiorniku retencyjnym - nasadzenia. Szczegółowy zakres robót oraz sposób ich wykonania określony jest w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, zestawieniu urządzeń zabawowych oraz specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanymi dla potrzeb niniejszego zamówienia... Przetarg na Utworzenie miejsc rekreacji w Dolinie Stobrawy zostało opublikowane dnia 2014-10-14 przez zamawiającego Gmina Kluczbork z siedzibą przy ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, woj. opolskie.

Utworzenie miejsc rekreacji w ...

Remont instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych

Przedmiot zamówienia:
Część I: Remont instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych przy ul. Mieczysława 5, ul. Mieczysława 7, ul. Mieczysława 13, ul. Mieczysława 15 w Zabrzu.Część II: Remont instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych przy ul. Kempki 11, ul. Kempki 13, ul. Kempki 15, ul. Kempki 17, ul. Kempki 27, ul. Kempki 29 w Zabrzu.Część III: Remont instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych przy ul. Rodziewiczówny 12, ul. Rodziewiczówny 14, ul. Rodziewiczówny 16, Rodziewiczówny 18, ul. Rodziewiczówny 20, ul. Lelewela 6 w Zabrzu.Część IV: Remont instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych przy ul. Wojciecha 6, ul. Wojciecha 7, ul. Wojciecha 8, ul. Wojciecha 9, ul. Wojciecha 10, ul. Wojciecha 11, ul. Wojciecha 12, ul. Wojciecha 13 w Zabrzu.Część V: Remont instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych przy ul. Bytomska 40, ul. Bytomska 42, ul. Bytomska 44, ul. Bytomska 46, ul. Grunwaldzka 5, ul. Grunwaldzka 7 w Rudzie Śląskiej... Przetarg na Remont instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych zostało opublikowane dnia 2014-10-14 przez zamawiającego Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom, woj. śląskie.

Remont instalacji elektrycznej w ...