Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów prawa jazdy, kursów kwalifikacji wstępnej przyspieszonej oraz jazd uzupełniających (szkoleń uzupełniających) w ramach projektu systemowego pt. Aktywność szansą na lepsze jutro

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów prawa jazdy, kursów kwalifikacji wstępnej przyspieszonej oraz jazd uzupełniających (szkoleń uzupełniających) na rzecz uczestników projektu systemowego pt. Aktywność szansą na lepsze jutro.Zamówienie podzielone jest na trzy części.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Zakres zamówienia - poniżej 207.000 EUR.. Przetarg na Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów prawa jazdy, kursów kwalifikacji wstępnej przyspieszonej oraz jazd uzupełniających (szkoleń uzupełniających) w ramach projektu systemowego pt. Aktywność szansą na lepsze jutro zostało opublikowane dnia 2014-07-15 przez zamawiającego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu z siedzibą przy ul. Limanowskiego 134, 26-600 radom, woj. mazowieckie.

Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie ...

Organizacja placu zabaw oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kaplonosach w ramach Projektu Systemowego pod nazwą Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Organizacja placu zabaw oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kaplonosach. Zamówienie obejmuje organizację placu zabaw, składającego się z następujących obiektów małej architektury, w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego oraz urządzeń towarzyszących: zjeżdżalnia 1 szt.,tor przeszkód - 1 szt., ścianka - 1 szt.,wieża - 1 szt.,kładka linowa - 1 szt., most linowy - 1 szt., huśtawka podwójna- 1 szt., huśtawka równoważnia wagonowa dwuosobowa - 1 szt., huśtawka równoważnia wagonowa 4 osobowa - 1 szt., sprężynowce - 3 szt., karuzela- 1 szt.,dmuchana zjeżdżalnia- 1 szt., belka do balansowania- 1 szt., drążki gimnastyczne - 1 szt., ławka - 1 szt., kosz na śmieci- 1 szt.ogrodzenie z bezpieczną nawierzchnią 52,65m. Wraz z ofertą, Wykonawca złoży koncepcję planu zagospodarowania placu zabaw, uwzględniającą treść zgłoszenia, o którym mowa w pkt.5. Koncepcję planu zagospodarowania należy opracować w formie graficznej oraz w formie opisowej. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.. Przetarg na Organizacja placu zabaw oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kaplonosach w ramach Projektu Systemowego pod nazwą Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zostało opublikowane dnia 2014-07-15 przez zamawiającego Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kaplonosach z siedzibą przy Kaplonosy, 22-205 Wyryki, woj. lubelskie.

Organizacja placu zabaw oddziału ...

Organizacja placu zabaw oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Wyrykach w ramach Projektu Systemowego pod nazwą Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Organizacja placu zabaw oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Wyrykach. Zamówienie obejmuje organizację placu zabaw, składającego się z następujących obiektów małej architektury, w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego oraz urządzeń towarzyszących: zjeżdżalnia 1 szt., tor przeszkód 1 szt., ścianka 1 szt., wieża1 szt., kładka linowa1 szt., most linowy 1 szt., huśtawka Bocianie gniazdo 1 szt., huśtawka pojedyncza 1 szt., huśtawka podwójna 1 szt., huśtawka równoważnia wagonowa dwuosobowa1 szt., huśtawka równoważnia wagonowa 4 osobowa 1 szt., sprężynowce 4 szt., karuzela 1 szt., lokomotywa 1 szt., dmuchana zjeżdżalnia 1 szt., belka do balansowania 1 szt., drążki gimnastyczne 1 szt., ławka 1 szt., kosz na śmieci 1 szt.. Wraz z ofertą, Wykonawca złoży koncepcję planu zagospodarowania placu zabaw, uwzględniającą treść zgłoszenia, o którym mowa w pkt.5. Koncepcję planu zagospodarowania należy opracować w formie graficznej oraz w formie opisowej. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.. Przetarg na Organizacja placu zabaw oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Wyrykach w ramach Projektu Systemowego pod nazwą Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zostało opublikowane dnia 2014-07-15 przez zamawiającego Zespół Szkół w Wyrykach z siedzibą przy Wyryki 208, 22-205 Wyryki, woj. lubelskie.

Organizacja placu zabaw oddziału ...

Wykonanie robót budowlanych w budynku Hali Lekkoatletycznej wraz z zapleczem sportowo-socjalnym położonym w Gdyni przy ul. Olimpijskiej

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV sklasyfikowany jest jako: 45000000-7 - roboty budowlane, 45111000-8 - roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 45320000-6 - roboty izolacyjne, 45430000-0 - pokrywanie podłóg i ścian, 45421141-4 - instalowanie ścianek działowych, 45410000-4 - tynkowanie i szpachlowanie, 45442100-8 - roboty malarskie, 45421000-4 - roboty w zakresie stolarki budowlanej, 45421131-1 - instalowanie drzwi, 45450000-6 - roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe, 45311000-0 - roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, 38652100-1 projektory, 38653400-6 - ekrany projekcyjne, 32342400-6 - sprzęt nagłaśniający, 32342300-5 - mikrofony i zestawy głośnikowe.2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w budynku Hali Lekkoatletycznej wraz z zapleczem sportowo-socjalnym położonym w Gdyni przy ul. Olimpijskiej na podstawie i zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym pod nazwą remont pomieszczeń Hali LA i jej zaplecza sportowo-socjalnego, opracowany przez projektanta Łukasza Czaplickiego, (stanowiący odpowiednio załącznik nr 9 do SIWZ), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (stanowiącą załącznik nr 10 do SIWZ), przedmiarem robót (stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ).3. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności:1) demontaż istniejącej ścianki łuczniczej oraz montaż nowej w części treningowej hali- 18,75 m2,2) wymianę w sali ćwiczeń podłoża gruntowego wraz z wykonaniem nawierzchni sportowej z wykładziny sportowej elastycznej o grubości min. 6mm oraz z wykonaniem pierwszych zabiegów pielęgnacyjnych nawierzchni sportowej zgodnie z wymaganiami producenta nawierzchni przy zastosowaniu środków wskazanych przez producenta nawierzchni - 306,34 m2,3) malowanie ścian wewnętrznych wraz z przygotowaniem podłoża w sali ćwiczeń -119,93 m2,4) wykonanie instalacji nagłośnienia w sali ćwiczeń - 1kpl.,5) wykonanie instalacji audiowizualnej w sali ćwiczeń (projektor + ekran) - 1kpl.,6) wymianę w sali ćwiczeń grzejników rurowo-żebrowych na rurowe - 15,4 mb,7) wymianę w sali ćwiczeń luster - 31,663 m2 ,8) wymianę w sali ćwiczeń drabinek gimnastycznych - 16,2 m2,9) montaż w sali ćwiczeń rolet 27,49m2,10) wymianę warstw wykończeniowych w węźle sanitarnym nr 4(posadzki - 45,406 m2, licowanie ścian - 89,553 m2)11) wymianę urządzeń sanitarnych (miski ustępowe - 2 kpl., umywalki - 2 kpl., natryski- 4 kpl.),12) malowanie ścian i sufitów wraz z przygotowaniem podłoża w węźle sanitarnym nr 4- 134,183 m2,13) likwidację lamperii korytarza - 97,7 m2,14) malowanie ścian wraz z przygotowaniem podłoża korytarza farbami odpornymi na szorowanie - 186,369 m2,15) wykonanie na fragmentach ścian korytarza laminowanych fototapet - 66,24 m2.4. Nowa nawierzchnia sportowa, o której mowa w ust. 3 pkt. 2 musi spełniać łącznie poniższe warunki: 1) nawierzchnia wykonana z wykładziny sportowej elastycznej grubości min. 6mm2) zastosowanie całego systemu podłogi, przebadanego i certyfikowanego wg normy PN-EN 14904:2009 - typ C3(Ms3) lub C4(Ms4). 3) podłoga przeznaczona do sal ćwiczeń gimnastycznych - podłoga sportowa sprężysta mieszana (Ms). 4) wszystkie elementy składowe systemu muszą być zgodne z wymogami aktualnej normy PN-EN 14904:2009,5) zapewniać stałe i trwałe utrzymanie równości nawierzchni w okresie eksploatacji,6) być bezpieczna dla zdrowia i życia osób z niej korzystających, 7) mieć jednolity kolor, kolorystyka zostanie wybrana przez Zamawiającego na etapie wykonawstwa,8) spełniać następujące parametry techniczne:a) amortyzacja uderzenia > 45 < 75 %,b) odkształcenie pionowe <3,5 mm,9) posiadać kartę techniczną potwierdzoną przez jej producenta,10) posiadać atest PZH (Państwowy Zakład Higieny) lub dokument równoważny.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona dokumentacja techniczna stanowiąca odpowiednio załącznik nr 9 - 11 do SIWZ.6. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej nazw dostawców, materiałów i technologicznych rozwiązań systemowych, należy je traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować materiały i technologiczne rozwiązania systemowe czy urządzenia równoważne, pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W tej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie przed przystąpieniem do montażu/robót uzyskać zgodę inspektora nadzoru na zastosowanie zamienników. Wykonawca zobowiązany będzie podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału i udokumentować jego jakość, celem porównania. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie. 7. Wykonawca w ciągu 3 dni od podpisania umowy dostarczy uzgodniony z Zamawiającym harmonogram robót.8. Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać plac budowy w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy.9. Po przekazaniu terenu budowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy.10. Wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności dokumenty potwierdzające ocenę zgodności. 11. Na czas wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania placu budowy zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 2-3 ustawy Prawo Budowlane tj. odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 12. Wykonawca zorganizuje plac budowy własnym staraniem i na własny koszt, zapewni ochronę mienia, przestrzeganie warunków B.H.P. i p. poż. oraz utrzyma porządek na placu budowy.13. Ze względu na to, że prace realizowane będą na terenie czynnego obiektu, Wykonawca zobowiązany jest zorganizować plac budowy w taki sposób żeby umożliwić korzystanie z hali lekkoatletycznej i jej zaplecza.14. Wykonawca zobowiązuje się własnym staraniem i na własny koszt wykonać zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z Zamawiającym.15. Odpowiedzialność za nienależyte zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w okresie wykonywania zamówienia ponosić będzie Wykonawca. 16. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektu i infrastruktury zlokalizowanej na terenie placu budowy oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem placu budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę.17. Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach przed rozpoczęciem robót.18. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia budowy. Przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność na miejscu wykonywania umowy osoby wskazanej w ofercie jako pełniącej funkcję kierownika budowy.19. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w radach budowy w przypadku ich zwołania. Przedstawicielem Wykonawcy na radach budowy jest kierownik budowy.20. Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i doprowadzić do stanu pierwotnego teren wokół budowy. 21. Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu zakończenie wykonania całości robót objętych zamówieniem, nie później jednak niż w terminie 2 dni od zakończenia robót budowlanych i po osiągnięciu gotowości do odbioru. 22. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego całości wykonanych robót w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 23 i 24. 23. Przed zgłoszeniem przedmiotu zamówienia do odbioru Wykonawca wykona wszystkie niezbędne testy, odbiory i badania z wynikiem pozytywnym.24. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu kompletnej, podpisanej przez Wykonawcę, dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej, niezbędnej do przeprowadzenia odbioru końcowego całości robót, zawierającej między innymi:1) pisemne oświadczenie kierownika budowy, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i z ofertą Wykonawcy,2) projekt z naniesionymi zmianami,3) dokumentację techniczną zamontowanych urządzeń/materiałów,4) certyfikaty, deklaracje oraz inne dokumenty w tym oznakowania towarów, dotyczące zamontowanych materiałów/urządzeń,5) dokumenty dotyczące systemu zamontowanej podłogi sportowej - w szczególności: rodzaj i opis zamontowanej posadzki, rysunek przekroju z opisem, karta techniczna zamontowanej podłogi sportowej, instrukcja użytkowania i konserwacji zamontowanej podłogi sportowej, 6) wszelkie niezbędne pomiary w szczególności: pomiary zagęszczenia warstw gruntu w sali ćwiczeń.25. W przypadku braku jakiegokolwiek elementu dokumentacji powykonawczej Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia. W takim przypadku termin odbioru ulega odpowiednio wydłużeniu o czas uzupełnienia brakującej dokumentacji.26. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 3 lat licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych.27. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności w ramach rękojmi lub gwarancji nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia żądań przez Zamawiającego w tym zakresie i do usunięcia usterki w terminie uzgodnionym przez strony, a w przypadku braku porozumienia stron w tym zakresie w terminie 7 dni.28. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne. Szczegółowe postanowienia dotyczące udziału w postępowaniu podwykonawców opisane zostały w Rozdziale 23.29. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 30. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 31. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.32. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów... Przetarg na Wykonanie robót budowlanych w budynku Hali Lekkoatletycznej wraz z zapleczem sportowo-socjalnym położonym w Gdyni przy ul. Olimpijskiej zostało opublikowane dnia 2014-07-15 przez zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie.

Wykonanie robót budowlanych w ...

NAPRAWA CHODNIKA OD BUDYNKU B4 DO B29 I 30 ORAZ OD BUDYNKU B17 DO B18 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. GRANICZNEJ 13 WE WROCŁAWIU

Przedmiot zamówienia:
PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI PONIŻEJ 5 186 000 euro NA NAPRAWĘ CHODNIKA OD BUDYNKU B4 DO B29 I 30 ORAZ OD BUDYNKU B17 DO B18 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. GRANICZNEJ 13 WE WROCŁAWIU.. Przetarg na NAPRAWA CHODNIKA OD BUDYNKU B4 DO B29 I 30 ORAZ OD BUDYNKU B17 DO B18 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. GRANICZNEJ 13 WE WROCŁAWIU zostało opublikowane dnia 2014-07-15 przez zamawiającego Jednostka Wojskowa 4213 z siedzibą przy ul. Obornicka 100/102, 50-984 Wrocław, woj. dolnośląskie.

NAPRAWA CHODNIKA OD BUDYNKU ...

Konkurs na wykonanie szczegółowego opracowania koncepcji (opisu) dwóch rodzajów narzędzi diagnostycznych dot. diagnozowania predyspozycji i zdolności twórczych dzieci i młodzieży oraz przygotowania w wersji elektronicznej materiałów merytorycznych do opracowanych narzędzi.

. Zamówienie publiczne na Konkurs na wykonanie szczegółowego opracowania koncepcji (opisu) dwóch rodzajów narzędzi diagnostycznych dot. diagnozowania predyspozycji i zdolności twórczych dzieci i młodzieży oraz przygotowania w wersji elektronicznej materiałów merytorycznych do opracowanych narzędzi. zostało opublikowane dnia 2014-07-15 przez zamawiającego Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą przy Al. Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, woj. mazowieckie.

Konkurs na wykonanie szczegółowego ...

Stworzenie koncepcji programu edukacyjnego oraz jego realizacja w ramach Projektu Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

. Zamówienie publiczne na Stworzenie koncepcji programu edukacyjnego oraz jego realizacja w ramach Projektu Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. zostało opublikowane dnia 2014-07-15 przez zamawiającego Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin, woj. zachodniopomorskie.

Stworzenie koncepcji programu edukacyjnego ...

Przeprowadzenie szkoleń kursów zawodowych dla uczestników projektu KORKOCIĄG. Wypłyń na głębię!, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiot zamówienia:
Cześć 1 Szkolenie kurs Asystent osoby niepełnosprawnej z modułem prawa jazdy kategorii B kod 80530000 8 Szkolenie kurs przewidziane jest dla 11 uczestników projektu KORKOCIĄG. Wypłyń na głębię!, osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym dla 6 osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. W module pierwszym asystent osoby niepełnosprawnej udział weźmie 11 osób. W module drugim prawo jazdy kategorii B udział weźmie 7 osób spośród 11 (w tym 2 osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności). W szkoleniu kursie uczestniczyć będą osoby skierowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach na podstawie opinii doradcy zawodowego. Program szkolenia kursu w module pierwszym asystent osoby niepełnosprawnej powinien być zgodny z wytycznymi i zasadami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2012 r., poz. 184), a moduł drugi prawo jazdy kategorii B powinien być zgodny z wytycznymi i zasadami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r., poz. 1005 ze zm.). Cześć 2 Szkolenie kurs Brukarz, robotnik drogowy kod 80530000 8Szkolenie kurs przewidziane jest dla 2 uczestników projektu KORKOCIĄG. Wypłyń na głębię! osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Są to osoba z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.W szkoleniu kursie uczestniczyć będą osoby skierowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach na podstawie opinii doradcy zawodowego. Program szkolenia winien zawierać nie mniej niż 120 godzin podzielonych na część teoretyczną i praktyczną. Udział zajęć praktycznych powinien wynosić minimum 60 ogółu wymiaru godzin szkolenia oraz powinien obejmować, co najmniej następujące zagadnienia podstawy wiedzy o robotach drogowych użytkowanie eksploatacyjne dokumentacja techniczna BHP podstawy elektrotechnik budowa przecinarek do nawierzchni drógbudowa zagęszczarek budowa narzędzi udarowych ręcznych technologia robót naprawa nawierzchni brukowych materiałoznawstwo wykonawstwo robót drogowych z różnych materiałów zajęcia praktyczne Cześć 3 Szkolenie kurs Grafika komputerowa kod 80530000 8 Szkolenie kurs przewidziane jest dla 4 uczestników projektu kORKOCIĄG. Wypłyń na głębię!, osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym dla 2 osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. W szkoleniu kursie uczestniczyć będą osoby skierowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach na podstawie opinii doradcy zawodowego. Program szkolenia kursu powinien obejmować zagadnienia I Adobe Photoshop lub równoważny Praktyczne zastosowanie Maski, Wektory, Kanały Praca z tekstem Narzędzia retuszu Korekcja tonalna, zastosowanie filtrów Udoskonalone szparowanie Automatyzowanie prac Korekta barwna RAW Zapisywanie plików II Adobe Illustrator lub równoważny Kolor w Illustratorze Rysowanie ścieżek i kształtówTransformacje i odkształcanie obiektów Warstwy Gradienty, efekty i pędzle Praca z obrazkami bitmapowymi Typografia Narzędzie Kropla Efekty trójwymiarowe Illustratora i Photoshopa Style akapitowe i znakowe Przygotowanie projektu do druku i Internetu III Corel Draw lub równoważny Narzędzia edycyjne Transformacje obiektów Tekst i obróbka tekstu Wyrównywanie i rozkład obiektów na stronie wydruku Modyfikowanie kształtuŚrodki artystyczne, pędzle ozdobne Efekty w formacie wektorowym, rastrowym, bitmapowe, specjalne Rysunek techniczny w CorelDraw Przygotowanie pracy do druku, montaż, spady Program szkolenia kursu winien zawierać nie mniej niż 80 godzin. Udział zajęć praktycznych powinien wynosić minimum 72 godziny ogółu wymiaru czasu szkolenia.Każdy z uczestników powinien mieć własne stanowisko komputerowe wyposażone w programy umożliwiające naukę zgodnie z programem szkolenia kursu. Część 4 Szkolenie kurs Operator koparko ładowarek kl. III kod 80530000 8 Szkolenie kurs przewidziane jest dla 7 osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, uczestników projektu KORKOCIĄG. Wypłyń na głębię! osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. W szkoleniu kursie uczestniczyć będą osoby skierowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach na podstawie opinii doradcy zawodowego. Osoby te nie posiadają doświadczenia w pracy na urządzeniach technicznych. Realizacja szkolenia kursu musi przebiegać w oparciu o upoważnienie do prowadzenia szkoleń operatorów maszyn, wydanego przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263). Cześć 5 Szkolenie kurs Operator ładowarek jednonaczyniowych kl. III kod 80530000 8 Szkolenie kurs przewidziane jest dla 6 uczestników projektu KORKOCIĄG. Wypłyń na głębię!, osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym dla 3 osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. W szkoleniu kursie uczestniczyć będą osoby skierowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach na podstawie opinii doradcy zawodowego. Osoby te nie posiadają doświadczenia w pracy na urządzeniach technicznych. Realizacja szkolenia kursu musi przebiegać w oparciu o upoważnienie do prowadzenia szkoleń operatorów maszyn, wydanego przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r. Nr 118, poz. 1263). Część 6 Szkolenie kurs Obsługa kasy fiskalnej i fakturowanie z nauką podstaw obsługi komputera oraz modułem przedstawiciela handlowego kod 80530000 8 Szkolenie kurs przewidziane jest dla 13 uczestników projektu KORKOCIĄG. Wypłyń na głębię!, osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym 7 osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. W module pierwszym obsługa kasy fiskalnej i fakturowanie z nauką podstaw obsługi komputera udział weźmie 13 osób, w tym 7 osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. W module drugim przedstawiciel handlowy udział weźmie 6 osób, w tym 1 osoba z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.W szkoleniu kursie uczestniczyć będą osoby skierowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach na podstawie opinii doradcy zawodowego. Program szkolenia kursu winien zawierać nie mniej niż 150 godzin podzielonych na część teoretyczną i praktyczną (moduł I kasa fiskalna i fakturowanie z nauką podstaw obsługi komputera 60 godzin moduł II przedstawiciel handlowy 90 godzin). Program szkolenia kursu powinien obejmować, co najmniej następujące zagadnienia I moduł budowa i obsługa kasy fiskalnej wystawianie faktur i rachunków nauka podstaw obsługi komputera. Udział zajęć praktycznych powinien wynosić minimum 40 godzin ogółu wymiaru czasu modułu. II moduł marketing elementy prawatechniki sprzedaży, w tym telemarketing psychologia kontaktów z klientem negocjacje handlowe organizacja pracy skuteczna obrona cen komunikacja międzyludzka werbalna i niewerbalna Udział zajęć praktycznych powinien wynosić minimum 50 godzin ogółu wymiaru czasu modułu. Część 7 Szkolenie kurs Księgowość komputerowa z modułem kadry płace ZUS kod 80530000 8 Szkolenie kurs przewidziane jest dla 15 uczestników projektu KORKOCIĄG. Wypłyń na głębię!, osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym 5 osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Wszystkie osoby posiadają minimum średnie wykształcenie oraz znajomość obsługi komputera. W szkoleniu kursie uczestniczyć będą osoby skierowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach na podstawie opinii doradcy zawodowego. Program szkolenia kursu winien zawierać nie mniej niż 170 godzin podzielonych na część teoretyczną i praktyczną. Udział zajęć praktycznych powinien wynosić minimum 70 godzin ogółu wymiaru czasu szkolenia. Program powinien obejmować, co najmniej następujące zagadnienia:Elementy rachunkowości Operacje gospodarcze i ich ewidencjaProwadzenie rachunkowości Ewidencja rozrachunków Sporządzanie bilansu majątku przedsiębiorstwa Ewidencja operacji gotówkowych i bezgotówkowychBilans rachunek zysków i strat Ewidencja zdarzeń gospodarczych Wynik finansowy Delegacje Majątek trwały majątek obrotowyPodstawy prawa pracy Wynagrodzenia Zasady opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych Obsługa programu Płatnik lub równoważny. Każdy z uczestników powinien mieć własne stanowisko komputerowe wyposażone w oprogramowanie umożliwiające naukę zgodnie z programem szkolenia kursu. Część 8 Szkolenie kurs Kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym oraz bezpieczną wymianą butli w wózkach wyposażonych w te urządzenia oraz modułem magazyniera kod 80530000 8 Szkolenie kurs przewidziane jest dla 14 uczestników projektu KORKOCIĄG. Wypłyń na głębię!, osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym 9 osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. W module pierwszym kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym oraz bezpieczną wymianą butli w wózkach wyposażonych w te urządzenia udział weźmie 14 osób (w tym 9 osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności), z których do modułu drugiego magazynier przejdzie 8 osób, w tym 4 osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. W szkoleniu kursie uczestniczyć będą osoby skierowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach na podstawie opinii doradcy zawodowego. Program szkolenia kursu Kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym oraz bezpieczną wymianą butli w wózkach wyposażonych w te urządzenia, w części dotyczącej nauki powinien być zgodny z wytycznymi i zasadami obowiązującymi w Urzędzie Dozoru Technicznego. Program szkolenia kursu z zakresu magazynier powinien obejmować nie mniej niż 60 godzin zajęć podzielonych na część teoretyczną i praktyczną oraz zawierać, co najmniej, następujące zagadnienia przepisy i normy w magazynowaniu organizacja gospodarki magazynowej zagospodarowanie magazynu i technologia magazynowania prowadzenie dokumentacji, obieg dokumentów i towarów obsługa programów magazynowych zajęcia praktyczne na komputerze Udział zajęć praktycznych powinien wynosić minimum 30 godzin ogółu wymiaru czasu w danym module. Cześć 9 Szkolenie kurs Makijaż permamentny kod 80530000 8 Szkolenie kurs przewidziane jest dla 1 uczestnika projektu KORKOCIĄG. Wypłyń na głębię!, osoby znajdującej się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. W szkoleniukursie uczestniczyć będzie osoba skierowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach na podstawie opinii doradcy zawodowego. Program szkolenia kursu winien zawierać nie mniej niż 24 godziny podzielone na część teoretyczną i praktyczną oraz powinien obejmować, co najmniej następujące zagadnienia Wiedza ogólna o makijażu permanentnym Nauka o aparaturze, pigmentach Bezpieczeństwo pacjenta i wykonywanego zabiegu, higiena zabiegu Pielęgnację po i przed zabiegiem, Niewłaściwie wykonany zabieg, komplikacje postępowaniePierwsze próby pigmentowania ćwiczenia na maskach, fantomach lub sztucznych skórach. Praca na modelkach wykonanie kresek permanentnych na modelce wykonanie brwi permanentnych na modelce wykonanie obrysu ust na modelce wykonanie powypełniania ust na modelce Dopigmentowanie. Część 10 Szkolenie kurs Pracownik administracyjno-biurowy kod 80530000 8Szkolenie kurs przewidziane jest dla 5 uczestników projektu KORKOCIĄG. Wypłyń na głębię!, osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym 3 osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.W szkoleniu kursie uczestniczyć będą osoby skierowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach na podstawie opinii doradcy zawodowego. Program szkolenia kursu winien zawierać nie mniej niż 100 godzin podzielonych na część teoretyczną i praktyczną. Udział zajęć praktycznych powinien wynosić minimum 30 godzin ogółu wymiaru czasu szkolenia. Program szkolenia powinien obejmować co najmniej następujące zagadnienia Organizacja pracy biurowej Przepływ informacji w zarządzaniu biurem Zasady efektywnej komunikacji Kultura zawoduZagadnienia prawne prawo pracy Obsługa urządzeń biurowych i komputera (zajęcia praktyczne przy użyciu urządzeń biurowych oraz przy samodzielnych stanowiskach komputerowych zapewnionych dla każdego uczestnika szkolenia) fax, kserokopiarka, drukarka, skaner, bindownica charakterystyka i obsługa przetwarzanie tekstów MS Word lub równorzędny arkusze kalkulacyjne MS Excel lub równorzędny poczta elektroniczna MS Outlook lub równorzędnyInternet Część 11 Szkolenie kurs Pracownik obsługi hotelowej z modułem recepcjonisty kod 80530000 8Szkolenie kurs przewidziane jest dla 5 uczestników projektu KORKOCIĄG. Wypłyń na głębię!, osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym 4 osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. W szkoleniu kursie uczestniczyć będą osoby skierowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach na podstawie opinii doradcy zawodowego. W module pierwszym pracownik obsługi hotelowej udział weźmie 5 osób, w tym 4 osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z których do modułu drugiego recepcjonista przejdą 2 osoby w tym 1 osoba z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Program szkoleniakursu winien zawierać nie mniej niż 150 godzin podzielonych na część teoretyczną i praktyczną. Udział zajęć praktycznych powinien wynosić minimum 100 godzin z ogółu wymiaru czasu szkolenia. Program powinien obejmować, co najmniej następujące zagadnienia Moduł I (obsługa hotelowa)bhpzarządzanie obiektem hotelarskim procedury zarządzania jakością świadczenia usług hotelowych pojęcie i funkcje agroturystykiorganizacja pracy przy prowadzeniu działalności agroturystycznejplanowanie wydatków, zakupów i realizacja zaopatrzeniapodstawy reklamy marketingu usług turystycznych zajęcia praktyczne. Moduł II (recepcjonista) rola i znaczenie recepcji w hotelu prawidłowa organizacja pracy w recepcji profesjonalna obsługa klienta psychologiczne aspekty obsługi gości hotelowych w recepcji etyka w zawodzie podstawy prawne dotyczące pracy w recepcji w zakładzie hotelarskim Część 12 Szkolenie kurs Stylizacja paznokci z elementami masażu dłoni i stóp kod 80530000 8 Szkolenie kurs przewidziane jest dla 6 uczestników projektu KORKOCIĄG. Wypłyń na głębię!, osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. W szkoleniu kursie uczestniczyć będą osoby skierowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach na podstawie opinii doradcy zawodowego. Program szkolenia kursu winien zawierać nie mniej niż 90 godzin podzielonych na część teoretyczną i praktyczną. Udział zajęć praktycznych powinien wynosić minimum 60 godzin ogółu wymiaru czasu szkolenia. Program powinien obejmować, co najmniej następujące zagadnienia manicure pedicure metoda żelowa metoda akrylowa zdobienie paznokci tradycyjne zdobienie paznokci lakierami hybrydowymi zdobienie paznokci kolorowym żelem i akrylem nauka elementów masażu dłoni i stóp Część 13 Szkolenie kurs Kucharz kod 80530000 8 Szkolenie kurs przewidziane jest dla 6 uczestników projektu KORKOCIĄG. Wypłyń na głębię!, osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Są to osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, w tym jedna osoba głuchoniema. W szkoleniu kursie uczestniczyć będą osoby skierowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach na podstawie opinii doradcy zawodowego. Wykonawca zapewni tłumacza języka migowego dla 1 osoby głuchoniemej. Program szkolenia kursu winien zawierać nie mniej niż 110 godzin podzielonych na część teoretyczną i praktyczną. Udział zajęć praktycznych powinien wynosić minimum 70 godzin ogółu wymiaru czasu szkolenia. Program powinien obejmować, co najmniej następujące zagadnieniaorganizacja i wyposażenie techniczne zakładu gastronomicznego technologia gastronomiczna z towaroznawstwem zasady żywienia człowieka technika obsługi konsumenta psychologia obsługi konsumenta kalkulacja zawodowazajęcia praktyczne. Część 14 Szkolenie kurs ADR kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas kod 80530000 8 Szkolenie kurs przewidziane jest dla 2 osób, uczestników projektu KORKOCIĄG. Wypłyń na głębię!, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.W szkoleniu kursie uczestniczyć będą osoby skierowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach na podstawie opinii doradcy zawodowego.Program i realizacja szkolenia kursu musi przebiegać w oparciu o ustawę z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011r., Nr 227, poz. 1367 ze zm.). Część 15 Szkolenie kurs Prawo jazdy kat. C kod 80530000 8 Szkolenie kurs przewidziane jest dla 29 uczestników projektu KORKOCIĄG. Wypłyń na głębię!, osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym 5 osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. W szkoleniu kursie uczestniczyć będą osoby skierowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach na podstawie opinii doradcy zawodowego. Program i realizacja szkolenia kursu musi przebiegać w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2012r., poz. 995 ze zm). Część 16 Szkolenie kurs Prawo jazdy kat. D kod 80530000 8 Szkolenie kurs przewidziane jest dla 6 uczestników projektu KORKOCIĄG. Wypłyń na głębię!, osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym 1 osoba z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. W szkoleniu kursie uczestniczyć będą osoby skierowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach na podstawie opinii doradcy zawodowego. Program i realizacja szkolenia kursu musi przebiegać w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2012r., poz. 995 ze zm.). Część 17 Szkolenie kurs Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kierowców wykonujących transport drogowy kat. C kod 80530000 8 Szkolenie kurs przewidziane jest dla 5 uczestników projektu KORKOCIĄG. Wypłyń na głębię!, osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym 3 osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. W szkoleniu kursie uczestniczyć będą osoby skierowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach na podstawie opinii doradcy zawodowego. Uczestnikami szkolenia będą 3 osoby powyżej 21 roku życia, w tym 2 posiadające prawo jazdy kat. C wydane po dniu 10 września 2009 r. oraz 1 osoba nieposiadająca prawa jazdy kat. C. Program i realizacja szkolenia kursu musi przebiegać w oparciu o Ustawę z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 j.t. ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2010 r., nr 53, poz. 314 ze zm.). Część 18 Szkolenie kurs przygotowujące przewoźników do egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych w drogowym transporcie osób kod 80530000 8 Szkolenie kurs przewidziane jest dla 1 osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, uczestnika projektu KORKOCIĄG. Wypłyń na głębię!, znajdującej się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. W szkoleniu kursie uczestniczyć będą osoby skierowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach na podstawie opinii doradcy zawodowego. Program i realizacja szkolenia kursu musi przebiegać w oparciu o Ustawę z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 j.t. ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia z dnia 1 lipca 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 837) w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych. Cześć 19 Szkolenie kurs Ratownik wodny kod 80530000 8 Szkolenie kurs przewidziane jest dla 1 uczestnika projektu KORKOCIĄG. Wypłyń na głębię!, osoby znajdującej się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. W szkoleniu kursie uczestniczyć będzie osoba skierowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach na podstawie opinii doradcy zawodowego. Program szkolenia kursu powinien być zgodny z wytycznymi i zasadami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dz. U. z 2012 r., poz. 747). Część 20 Szkolenie kurs Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG kod 80530000 8 Szkolenie kurs przewidziane jest dla 2 uczestników projektu KORKOCIĄG. Wypłyń na głębię!, osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Są to osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. W szkoleniu kursie uczestniczyć będą osoby skierowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach na podstawie opinii doradcy zawodowego. Program szkolenia powinien być zgodny z wytycznymi i zasadami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. z 2000 r., Nr 40, poz. 470) i winien zawierać nie mniej niż 140 godzin podzielonych na część teoretyczną i praktyczną. Udział zajęć praktycznych powinien wynosić minimum 70 ogółu wymiaru godzin szkolenia oraz powinien obejmować, co najmniej następujące zagadnienia Zajęcia teoretyczne obejmować będązastosowanie elektryczności do spawania łukowego urządzenia spawalnicze BHP i ppoż. bezpieczna praca na hali produkcyjnej materiały dodatkowe do spawania spawanie w praktyce oznaczanie i wymiarowanie spoin metody przygotowania złączy do spawania kwalifikowanie spawaczy budowa i użytkowanie urządzeń do spawania MAG materiały dydaktyczne do spawaniacharakterystyka spawania MAG oraz typowe parametry Zajęcia praktyczne w zakresie spawanie spoin pachwinowych oraz spawanie rur spoinami pachwinowymi. Cześć 21 Szkolenie kurs Obsługa programu Auto CAD lub równorzędny kod 80530000 8 Szkolenie kurs przewidziane jest dla 1 uczestnika projektu KORKOCIĄG. Wypłyń na głębię!, osoby znajdującej się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. W szkoleniu kursie uczestniczyć będzie osoba skierowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach na podstawie opinii doradcy zawodowego. Program szkolenia kursu winien zawierać nie mniej niż 70 godzin zajęć i powinien obejmować co najmniej następujące zagadnienia: Podstawowe narzędzia rysunkowe Narzędzia modyfikacyjne wykorzystywane w programie AutoCAD lub równorzędny Narzędzia rysowania precyzyjnego w programie AutoCAD lub równorzędny Narzędzia służące do oglądania rysunku Bloki rysunkowe w programie AutoCAD lub równorzędny Warstwy rysunkowe w programie AutoCAD lub równorzędny Wymiarowanie i kreskowanie Praca z tekstem Cechy obiektów rysunkowych Wydruki z programu AutoCAD lub równorzędny Przestrzeń AutoCad a wstęp do 3D Wykorzystywanie AutoCADA lub równorzędny do grafiki trójwymiarowej. Uczestnik powinien mieć własne stanowisko komputerowe wyposażone w oprogramowanie umożliwiające naukę zgodnie z programem szkolenia kursu. Część 22 Szkolenie kurs Szkolenie okresowe dla kierowców kat. C kod 80530000 8 Szkolenie kurs przewidziane jest dla 2 uczestników projektu KORKOCIĄG. Wypłyń na głębię!, osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym 1 osoba z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. W szkoleniu kursie uczestniczyć będą osoby skierowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach na podstawie opinii doradcy zawodowego. Uczestnikami szkolenia będą osoby powyżej 21 roku życia, w tym posiadające prawo jazdy kat. C wydane przed dniem 10 września 2009 r. Program i realizacja szkolenia kursu musi przebiegać w oparciu o Ustawę z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 j.t. ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2010 r., nr 53, poz. 314 ze zm.). Cześć 23 Szkolenie kurs Operator spycharek kl. III kod 80530000 8 Szkolenie kurs przewidziane jest dla 1 osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, uczestnika projektu KORKOCIĄG. Wypłyń na głębię!, znajdującej się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. W szkoleniu kursie uczestniczyć będą osoby skierowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach na podstawie opinii doradcy zawodowego. Osoby te nie posiadają doświadczenia w pracy na urządzeniach technicznych. Realizacja szkolenia kursu musi przebiegać w oparciu o upoważnienie do prowadzenia szkoleń operatorów maszyn, wydanego przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 118, poz. 1263). Cześć 24 Szkolenie kurs Operator walców drogowych kl. III kod 80530000 8 Szkolenie kurs przewidziane jest dla 8 uczestników projektu KORKOCIĄG. Wypłyń na głębię!, osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym dla 1 osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. W szkoleniu kursie uczestniczyć będą osoby skierowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach na podstawie opinii doradcy zawodowego. Osoby te nie posiadają doświadczenia w pracy na urządzeniach technicznych. Realizacja szkolenia kursu musi przebiegać w oparciu o upoważnienie do prowadzenia szkoleń operatorów maszyn, wydanego przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 118, poz.1263)... Przetarg na Przeprowadzenie szkoleń kursów zawodowych dla uczestników projektu KORKOCIĄG. Wypłyń na głębię!, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. zostało opublikowane dnia 2014-07-15 przez zamawiającego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą przy ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie.

Przeprowadzenie szkoleń kursów zawodowych ...

Budowa oświetlenia miejsc publicznych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (lampy hybrydowe) w miejscowościach: Garnek, Pacierzów, Zdrowa, Rzerzęczyce, Witkowice, Karczewice, Zawada

Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje:Budowę oświetlenia miejsc publicznych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w miejscowościach należących do Gminy Kłomnice tj. Karczewice - 1 szt, Witkowice - 2 szt, Garnek -2 szt, Zdrowa 3 szt, Rzerzęczyce - 5 szt, Zawada - 1 szt, Pacierzów - 1 szt.Instalowane latarnie muszą się charakteryzować minimalnymi poniżej podanymi parametrami technicznymi:Słup lampy oświetleniowej-stalowy , grubościenny, obustronnie cynkowany, lub aluminiowy, wyposażony w dwa wysięgniki do mocowania głowic świecących typu LED o niezależnej geometrii mocowań z możliwością regulacji kątów,-wys. trzonu słupa: minimum 8,0m,-wys. montażu siłowni wiatrowej: min. 8,0 m,-słup z rewizją wnęki, zamykanej pokrywą lub drzwiczkami,-przeliczony (ze względu na wagę systemu oraz powierzchnię paneli fotowoltaicznych i siłowni wiatrowej) do montażu systemu hybrydowego (turbina wiatrowa i system PV) dla obciążenia żyroskopowego i wietrznego w III strefie wiatrowej, zgodnie z normą PN EN 1991-1-4 (Vref = 22 m/s dla wysokości nad poziomem morza H <= 300m oraz Vref = 22*[1+0,0006*(H-300)] dla wysokości nad poziomem morza H > 300m - II kat. terenu) oraz śnieżnego (wykonawca przedstawi do oferty obliczenia słupa wg parametrów jak powyżej potwierdzone przez osobę uprawnioną lub deklarację zgodności producenta)Wysięgnik do montażu oprawy oświetleniowej-stalowy, obustronnie cynkowany, 2 szt. na słup,-długość min.1,5m od osi słupa,-możliwość zmiany kąta nachylenia (w zakresie min 5° - 25°) względem płaszczyzny podłoża, po montażu oprawy oświetleniowej na wysięgniku i słupie,-możliwość obrotu wokół pionowej osi słupa (masztu) po zamontowaniu oprawy oświetleniowej na wysięgniku i słupie,Fundament pod słup lampy hybrydowej-prefabrykowany przeliczony (ze wzgl. na wagę systemu oraz powierzchnię paneli fotowoltaicznych i siłowni wiatrowej oraz powierzchni bocznej oprawy oświetleniowej) pod montaż systemu lampy hybrydowej w III strefie wiatrowej oraz obciążenia śnieżnego na słupie stalowym o wys. min. 8m,-zgodny z PN-EN 14991:2010 ( beton C25na30, klasa ekspozycji XF2),(wykonawca przedstawi do oferty obliczenia fundamentu wg parametrów jak powyżej potwierdzone przez osobę uprawnioną lub deklaracje zgodności producenta)Akumulatory AGM 12V 200Ah (każdy) - 2szt. kpl. dla 1 słupa oświetleniowego,-Akumulatory umieszczone przy fundamencie, pod ziemią MIN 50 cm pod powierzchnią gruntu w szczelnych skrzyniach o stopniu ochrony IP67 wykonanych metodą wtryskową z tworzywa sztucznego, wzmocnionych wręgami. Skrzynie złożone z dwóch połówek połączonych ze sobą śrubami ze stali nierdzewnej (nie cynkowane) zabezpieczone uszczelką silikonową.-Przewody (1x4mm2 LGY-4) wyprowadzone rurą wzmacnianą do słupa. Połączenie szeregowe akumulatorów w słupie złączką zaciskową odporną na korozje.- akumulator bezobsługowy głębokiego rozładowania - typu AGM o projektowanej żywotności nie mniejszej jak 12 lat-minimum 1300 cykli przy 30% głębokości cyklicznego dobowego rozładowania-cykliczne, dobowe rozładowanie akumulatorów AGM przy świeceniu lampy przez 16 godzin musi być tak wysterowane poprzez system sterowania zużyciem (bez ładowania w tym czasie) aby nie dopuścić do rozładowania poniżej wartość 15% pojemności,Moduły fotowoltaiczne-2szt kpl na jednego słupa - min. 130Wp - pojedynczy panel-Napięcie nominalne panela nie mniej niż PV - 17,8VDC a pary 35,6VDane jednego panela PV:Napięcie max. 18,00 VPrąd max. (Imp) 7,23 ANapięcie jałowe do 37VPrąd zwarciowy 7,80 A-Panel wyposażony w skrzynkę połączeniową IP65 i przewody ze złączami MC4-okablowanie realizowane na OLFLEX SOLAR XLS-R 1X2,5mm2-gwarancja producenta na sprawność modułów: 90% - 12 lat, 80% - 25 lat.(na etapie realizacji będzie wymagane dostarczenie do każdego modułu dokumentu potwierdzającego jego moc (flash-test))Oprawa oświetleniowa LED ze źródłem światła o parametrach - 2 szt na słupPoniżej parametry oprawy oświetleniowej:-oprawa zamontowana na wysokości min. 5.8m nad gruntem poniżej modułów fotowoltaicznych,-korpus oprawy wykonany z odlewu aluminiowego zabezpieczonego lakierem proszkowym , będąca jednocześnie radiatorem grubożebrowym, samoczyszczącym (pozwalający na łatwe wymywanie zanieczyszczeń przez deszcz)-stopień ochrony komory optycznej IP66,-źródło światła 1x chip COB LED EPISTAR 60W o wydajności z uwzględnieniem optyki min 120lm/W, (potwierdzona raportem z badań fotometrycznych przeprowadzonych przez niezależną jednostkę certyfikującą w UE dostarczony wraz z ofertą)-całkowita moc lampy LED: max 64,9W na ze zmianą mocy świecenia, optyka wykonana w technologii soczewki o asymetrycznym rozsyle światła (raport z badania fotometrycznego przeprowadzonych przez niezależną jednostkę certyfikującą w UE dostarczony wraz z ofertą) -Lampa nie może zawierać w sobie żadnych elementów elektroniki, cały układ sterowania pracą lampy wyprowadzony do komory słupa zintegrowany ze sterownikiem hybrydowym.-temperatura barwy światła: biała dzienna 4000 - 4500 K?100K,-żywotność diod LED L80 >= 50 000 rbh,-efektywny strumień świetlny oprawy LED: minimum 7200 lm, (potwierdzona raportem z badań fotometrycznych przeprowadzonych przez niezależną jednostkę certyfikującą w UE dostarczony wraz z ofertą) -oprawa wykonana w II lub III klasie ochronności,-oprawa musi posiadać oryginalną naklejkę lub nadruk z danymi znamionowymi pozwalający na jej identyfikacje(dla oprawy LED o mocy źródła światła 60W w wersji asymetrycznej dostarczyć wydruk bryły światłości - krzywych rozsyłu strumienia świetlnego (cd/klm) w dwóch płaszczyznach: poprzecznej C0 - C180 oraz osiowej C90 - C270, potwierdzona raportem z badań fotometrycznych przeprowadzonych przez niezależną jednostkę certyfikującą w UE, Deklaracja CE producenta, dokumenty mają być dostarczone wraz z ofertą)Siłownia wiatrowa niskoobrotowa trójłopatowa o parametrach i funkcjach jak poniżej:-Turbina wiatrowa 3-łopatowa-Pozioma oś obrotu ze sterem tylnym-moc nominalna 400W-moc max. min. 600W-napięcie pracy 24VDC-średnica wirnika: min. 190cm-Łopaty wykonane z włókien kompozytowych wyważone-Start turbiny przy prędkości max. 1,5m/s-Trójfazowy generator z wyjściem na trzy przewody podłączany bezpośrednio do sterownika hybrydowego.-Start ładowania od 1,8m/s-Turbina musi generować min. 70W (4A) przy prędkości wiatru 5m/s oraz min. 250W(9A) przy prędkości 9m/s-Waga: min.15kg - max 20kg-Hamulec elektromagnetyczny, zabezpieczenie mechaniczne przed zbyt silnym wiatrem ( samoczynne odstawianie od kierunku wiatru przy prędkości powyżej 16 m/s lub automatyczna regulacja kąta natarcia łopat i ograniczenie mocy wyjściowej)-Głośność pracy <65dB-Wymagana deklaracja zgodności CE-Nie dopuszcza się turbin z wbudowanym kontrolerem ładowania.-Ze względów bezpieczeństwa turbina musi posiadać kryzę montażową. Nie dopuszcza się turbin wpuszczanych w szczyt słupa oraz nakładanych na słup.Deklaracja CE producenta (dostarczona wraz z ofertą)Sterownik hybrydowyZintegrowany sterownik hybrydowy (solarno-wiatrowy) z funkcją śledzenia maksymalnego punktu mocy (MPPT) .Kontrola ładowania z paneli PV oraz 3 fazowej turbiny wiatrowej.Napięcie pracy 24VDC (nie dopuszcza się dwuzakresowych 12/24V)Wyposażony w wyświetlacz cyfrowy wskazujący napięcie ładowania (V) i prąd ładowania (A) z turbiny i paneli PV, napięcie na akumulatorze (V), pobór prądu przez oprawę (A) oraz stopień naładowania akumulatora w postaci graficznej.Posiadający funkcję regulacji momentu załączenia i wyłączenia lampy w zależności od ilości światła zewnętrznego, czasu pracy lampySterowanie lampą LED: 1)od zmierzchu do świtu (z możliwością redukcji mocy lampy)2)od zmierzchu przez określony czas (z możliwością redukcji mocy lampy)3)od zmierzchu do świtu z przerwą w trakcie nocy (z możliwością redukcji mocy lampy)Funkcja niskonapięciowego ładowania (w przypadku napięcia ładowania niższego od napięcia akumulatorów)Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacjąZabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatorówMetalowa obudowa zabezpieczona przed wilgocią.Sterownik umieszczony wewnątrz rewizji słupa. Nie dopuszcza się zewnętrznych skrzynek.Sterownik musi posiadać funkcję komunikacji bezprzewodowej oraz manualny panel sterujący z wyświetlaczem, oraz zabezpieczenie termiczneFunkcje komunikacyjne sterownika:1)Możliwość zdalnego odczytu parametrów z lampy (oprawy świetlnej LED, akumulatorów, paneli PV, turbiny wiatrowej) oraz grupy lamp za pośrednictwem Bluetooth2)Możliwość zapisu parametrów z lampy3)Zmiana parametrów pracy lampy za pośrednictwem Bluetooth4)Możliwość zdalnego, bezprzewodowego zahamowania i uruchomienia turbiny wiatrowej.5)Zegar czasu rzeczywistego sterujący pracą lampy LED.6)Aplikacja do zdalnego zarządzania lampami hybrydowymi dla systemu Windows oraz Android, komunikująca się ze sterownikiem bezprzewodowo. Nie dopuszcza się stosowania oddzielnych regulatorów dla turbiny wiatrowej i paneli PV, całe sterowanie odbywa się z jednego sterownika hybrydowego ze względu na spójność systemu. (Deklaracja CE producenta z dyrektywą EMC dołączona wraz z ofertą)Aplikacja (program) do zdalnego programowania i serwisowania wszystkich lamp hybrydowychAplikacja w trybie połączenia (on-line) powinna umożliwiać:-komunikację z regulatorem danej lampy hybrydowej po wprowadzeniu indywidualnego kodu regulatora-minimalna zasięg komunikacji bezprzewodowej między aplikacją Bluetooth a regulatorami solarnymi w terenie otwartym: 20m-możliwość bezprzewodowego odczytu i zapisu na komputerze danych historycznych z pamięci regulatora od momentu zainstalowania i uruchomienia lampy hybrydowej,-możliwość ustawienie dobowego programu załączenia / wyłączenia lampy w zakresie od 1 do 16 godzin (każda godzina programowana niezależnie),-możliwość włączenie lub wyłączenie funkcji redukcji mocy oprawy oświetleniowej LED w programie działania oprawy,-możliwość wyboru trybu AUTO - włączenia automatycznej funkcji redukcji mocy oprawy w zależności od stanu naładowania akumulatorów bez zmiany czasu świecenia,-ustawienie dopuszczalnego progu rozładowania akumulatorów,-ustawienie czułości wyłącznika zmierzchowego,-podgląd wartości napięcia akumulatorów [VDC],-podgląd wartości prądu ładowania akumulatorów [A],-podgląd wartości mocy dostarczanej do akumulatorów [Wh]-podgląd wartości prądu pobieranego przez oprawę oświetleniową [A],-podgląd wartości mocy oprawy oświetleniowej [W]-podgląd wartości napięcia modułów fotowoltaicznych [V]-podgląd wartości prądu z modułów fotowoltaicznych [A]-podgląd wartości mocy modułów fotowoltaicznych [W],-podgląd wartości ilości wyprodukowanej energii [Wh] od momentu podłączenia zasilania-podgląd wartości ilości energii [Wh] zużytej przez oprawę LED od momentu podłączenia zasilania-podgląd wartości energii zgromadzonej w akumulatorach-podgląd sumarycznego czasu pracy oprawy LED od momentu podłączenia zasilania-podgląd ilości cykli ZAŁĄCZENIE - WYŁĄCZENIE oprawy LED od momentu podłączenia zasilania-podgląd ilości i charakteru ewentualnych stanów alarmowych-podgląd wartości temperatury wewnętrznej regulatora oraz temperatury akumulatorów-wykonanie sprawdzenia (funkcja TEST) oprawy oświetleniowej - zdalne włączenie i wyłączenie oprawy oświetleniowej np. w ciągu dnia.Aplikacja w trybie rozłączenia (of-line) powinna umożliwiać analizę danych historycznychPrzykładowy wygląd wolnostojącej hybrydowej latarni oświetleniowej przedstawia rys w uproszczonej dokumentacji projektowej.OKABLOWANIE:Do połączenia paneli PV stosować przewody dedykowane do fotowoltaiki (czarne) OLFLEX SOLAR XLS-R 1X2,5mm2 Do połączenia turbiny stosować przewody min. (OW) H05RR-F 3X2,5mm2Do połączenia lamp stosować przewody min . (OW) H05RR-F 2X1mm2Do podłączenia akumulatorów stosować przewody min 1x4mm2 LGY-4Wszystkie przewody odporne na działanie czynników zewnętrznych i UV.Wszystkie końce przewodu zaopatrzone w zaciśnięte końcówki kablowe.Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w punkcie 2 stanowią załączniki: Załącznik Nr 2 do SIWZ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Załącznik Nr 3 do SIWZ Dokumentacja projektowa Załącznik Nr 4 do SIWZ Przedmiar robót W/w dokumenty stanowią integralną część SIWZ.. Przetarg na Budowa oświetlenia miejsc publicznych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (lampy hybrydowe) w miejscowościach: Garnek, Pacierzów, Zdrowa, Rzerzęczyce, Witkowice, Karczewice, Zawada zostało opublikowane dnia 2014-07-15 przez zamawiającego Gmina Kłomnice z siedzibą przy ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, woj. śląskie.

Budowa oświetlenia miejsc publicznych ...

Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dzików, zakup ciągnika wraz z beczką asenizacyjną, a także przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kłobuczyn

Przedmiot zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie zadanie inwestycyjne pn.: Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dzików, zakup ciągnika wraz z beczką asenizacyjną, a także przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kłobuczyn, gm. Gaworzyce. 2.Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje także wykonanie czynności związanych z zawiadomieniem, w imieniu Zamawiającego, na podstawie udzielonego upoważnienia, nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania. 3.Opis przedmiotu zamówienia określają następujące dokumenty: 1)Załącznik nr 1 do SIWZ - Decyzja Nr 982.2013 z dnia 30.12.2013 r. Starosty Polkowickiego w zakresie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (kategoria obiektu XXVI) wraz z przyłączami oraz przyłączem elektroenergetycznym do przepompowni ścieków, położonej w m. Dzików. Decyzja Nr 54.2014 z dnia 30.01.2014 r. Starosty Polkowickiego w zakresie pozwolenia na przebudowę stacji uzdatniania wody i ujęcia wody, budowy odcinka sieci kanalizacji technologicznej, wody surowej, wody uzdatnionej, wód popłuczynowych i nadosadowych (kategoria obiektu XXVI) oraz instalacji (zalicznikowej linii zasilającej, obwodów siłowych, sygnalizacyjnych i oświetlenia zewnętrznego), zlokalizowanych w miejscowości Kłobuczyn. 2)Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt budowlany Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wody w m. KŁOBUCZYN sporządzony przez Zakład Projektowo-Usługowy PROJFIT z siedzibą w Zielonej Górze 65-454 przy ul. Sikorskiego 4. 3)Załącznik nr 3 do SIWZ - Projekt budowlany Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Dzików sporządzony przez Biuro Projektów Inżynierii Środowiska i Melioracji EKOPROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze 65-735 przy ul. Batorego 126A . 4)Załącznik nr 4 do SIWZ - Przedmiary robót. W ramach zadania należy zakupić: Ciągnik - SILNIK- 4 - cylindrowy, turbodoładowany, typu diesel, spełniający normy EURO 3A/TIER 3A, moc min 92 KM max 97 KM, maksymalny moment obrotowy nie mniejszy niż 390 Nm, zbiornik paliwa nie mniejszy jak 115 l; UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU: skrzynia biegów (przekładniowa) mechaniczna z rewersem, zmiana biegów w pełni zsynchronizowana, ilość przełożeń min. 12/12 prędkość max 40 km/h, napęd na dwie osie; WOM: prędkość obrotowa WOM: 540/1000 obr/min; UKŁAD HYDRAULICZNY: wydajność pompy hudrauliki min 50 l/min przedni TUZ II kategorii + instalacja hydrauliczna II kategoria tylnego układu zawieszenia, udźwig podnośnika min. 4200 kg, rozdzielacz z zaworem sterującym szybkozłączkami ilość szybkozłączy: co najmniej 2 pary; UKŁAD KIEROWNICZY: typ hydrostatyczny UKŁAD HAMULCOWY: hamulec ciągnika tarczowy, mokry hamulec postojowy sterowany mechanicznie, instalacja sterowania hamulcami pneumatycznymi jedno- i dwu obwodowa; KOŁA: koła przednie 380/70R24 i tylne 480/70R34, rozstaw osi standard, błotniki kół przednich i tylnych, zestaw do pompowania kół; ZACZEPY: zaczep przedni, zaczep transportowy górny i dolny, zaczep rolniczy obciążniki przednie i tylne; KABINA: kabina komfortowa, bezpieczna, z wentylacją ogrzewanie, klimatyzacja drzwi kabiny otwierane z prawej i lewej strony, otwierana tylna szyba, fotel kierowcy pneumatyczny, dodatkowe siedzisko pasażera, reflektory robocze przednie i tylne, oświetlenie wnętrza kabiny, spryskiwacz przedniej szyby, wycieraczka szyby przedniej i tylnej, światło obrotowe ostrzegawcze (kogut), radioodtwarzacz CD z głośnikami i anteną, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, zbiornik paliwa zamykany na kluczyk, drzwi kabiny zamykane na kluczyk; WYMIARY: długość /szerokość /wysokość nie mniejsze jak: 3790 /1910 /2720, masa nie mniejsza jak 4300 kg. Beczkę asenizacyjną - przystosowaną do pracy z ciągnikiem o mocy min 92 KM, pojemność min 6700 l max 7000 l, zbiornik ocynkowany ogniowo obustronnie z dodatkową pasywacją, grubość blachy nie mniejsza niż 5 mm, podwójny spaw zbiornika (z zewnątrz i od wewnątrz) zbiornik osadzony na ramie ocynkowanej ogniowo, wzmocnione podpory mocowania zbiornika na ramie, otwierana tylna dennica, wskaźnik napełnienia, mechanicznie regulowana stopa podporowa, błotniki ocynkowane, pompa o wydajności min. 6 500 l/min, zawory bezpieczeństwa: min nadciśnieniowy i podciśnieniowy zaczep wymienny układ hamulcowy pneumatyczny, hamulec ręczny postojowy, instalacja elektryczna 12V, oświetlenie drogowe, zasuwa spustowa min 5 calowa, sterowana hydraulicznie, wąż ssawny z koszem o dł. min 6 mb + przedłużka o dł. 6 mb zestaw kołowy jednoosiowy - dwa koła ogumienie drogowe min 19.5 R22.5, wałek przekazu mocy. Agregat prądotwórczy z podwoziem jednoosobowym homologowanym, zabudowany (obudowa ze stali wysokogatunkowej, malowana proszkowo), jeden oczkowy zaczep do podnoszenia przez dźwig, panel sterowania cyfrowy - ciekłokrystaliczny, silnik wysokoprężny spełniający normę Stage 3 A, rama przystosowana do montażu podwozia, gniazda montowane fabrycznie: 2x16A 2P+T, 1x16A 3P+N+T, 1x32A 3P+N+T-IP 67, moc agregatu min 27 kW, prędkość obrotowa rpm min 1500, silnik diesel, moc nominalna silnika min 30,7 kW, chłodzenie cieczą, zbiornik paliwa min 100l, autonomia pracy 18h, poziom hałasu do 70 Db (A) - potwierdzone stosownym dokumentem CE. W ramach zadania należy wykonać również: Przyłącze wodno-kanalizacyjne do budynku nr 3, przyłącze kanalizacyjne do budynku nr 5 i 6 w miejscowości Dzików. Należy odtworzyć nawierzchnię na całej szerokości jezdni dróg w których przeprowadzane będą roboty związane z budową sieci wodno-kanalizacyjnej. Dywanik asfaltowy wykonany na całej szerokości jezdni. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: a) Wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej wraz z mapami geodezyjnymi powykonawczymi potwierdzonymi w Zasobie Geodezyjnym - 3 kpl, b) Wykonawca zapewnia stałą, pełną obsługę geodezyjną, w szczególności: wytyczenie projektowanych elementów w terenie, kontrola posadowienia wytyczonych elementów względem granic nieruchomości przylegających do prowadzonej inwestycji, w miejscach w których brak jest jednoznacznych danych geodezyjnych co do przebiegu granic, okazanie granic w celu jednoznacznego wytyczenia projektowanych elementów, pomiar powykonawczy z określeniem zgodności przebiegu do dokumentacji projektowej, c) Po stronie Wykonawcy leży spełnienie w imieniu inwestora wszelkich formalności i warunków zawartych w decyzjach i uzgodnieniach, w tym także wykonanie i zatwierdzenie tymczasowego projektu organizacji ruchu - w przypadku konieczności jego sporządzenia, uzyskanie zezwoleń na zajęcia pasa dróg publicznych, d) Należy wycenić i ująć w wycenie wszystkie koszty związane z realizacją zadania, tj. wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowo-technicznych, jak również inne koszty towarzyszące np.: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją, obsługi geodezyjnej, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszty wynikające z warunków uzgodnień i decyzji oraz koszty wymiany gruntu, odwodnienia wykopów, naprawy i odbudowy dróg, zagęszczenia gruntu, zajęcia pas dróg publicznych, koszty uzyskania niezbędnych decyzji, zezwoleń, pozwoleń, koszty wykonania i zatwierdzenia tymczasowego projektu organizacji ruchu, przepięcia mieszkańców do sieci wodno-kanalizacyjnej, montażu wodomierzy itd, e) Wykonawca zobowiązany będzie do ścisłej współpracy; z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, f) Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt do przeprowadzenia na bieżąco badań zagęszczenia gruntów (w tym podsypki, zasypki) i okazywania ich na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, g) Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt do przeprowadzenia prac w sposób minimalizujący szkody na przyległych gruntach rolnych. O terminie wejścia na działkę i prowadzenia prac Wykonawca poinformuje właścicieli działek z 2-tygodniowym wyprzedzeniem, a po zakończeniu robót przed odbiorem końcowym zobowiązuje się uzyskać i przedłożyć Zamawiającemu oświadczenia właścicieli działek, że nie wnoszą oni roszczeń w związku z przeprowadzanymi robotami, h) Wykonywane prace należy skorygować z pracami polowymi na gruntach rolnych w obrębie planowanej inwestycji, i) Wykonawca zobowiązuje się w dniu podpisania umowy do dostarczenia Zamawiającemu kompletu dokumentów niezbędnych do zgłoszenia rozpoczęcia robót w Nadzorze budowlanym, j) Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedłoży do akceptacji Inspektora Nadzoru dokumenty potwierdzające spełnianie wymogów dotyczących materiałów przewidzianych do zabudowy, k) Po wykonania zadania (dot. wodociągu) przed włączeniem do sieci, Wykonawca na swój koszt dokona badania wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i przedłoży Zamawiającemu ocenę jakości wody na podstawie sprawozdania z badania wody, l) Wykonawca uwzględni w cenie ryczałtowej wszelkie koszty związane z wywozem i utylizacją materiałów rozbiórkowych (asfalt, gruz betonowy, nadmiar ziemi) zgodnie z obowiązującymi przepisami, m) Wykonawca na swój koszt przedstawi badanie wydajności hydrantów przeprowadzone przez uprawnioną osobę. Książka przedmiarów stanowi jedynie element pomocniczy przy sporządzaniu oferty. Uwaga ! Wycenę należy poprzedzić własnymi pomiarami. Podstawą do sporządzenia oferty jest projekt techniczny oraz uwzględnienie wszystkich kosztów wykonania prac i czynności związanych z realizacją całego zamówienia.. Przetarg na Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dzików, zakup ciągnika wraz z beczką asenizacyjną, a także przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kłobuczyn zostało opublikowane dnia 2014-07-15 przez zamawiającego Gmina Gaworzyce z siedzibą przy ul. Okrężna 85, 59-180 Gaworzyce, woj. dolnośląskie.

Budowa sieci wodociągowej oraz ...

Remont drogi krajowej nr 22 w m. Wałcz ul. Okulickiego od km 166+800 do km 167+470 dł. odc. 0,67 km

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Remont drogi krajowej nr 22 w m. Wałcz ul. Okulickiego od km 166+800 do km 167+470 dł. odc. 0,67 kmOpis zamówienia: 1. Roboty przygotowawcze2. Wymiana urządzeń podziemnych 3. Podbudowy4. Roboty nawierzchniowe5. Elementy ulic.. Przetarg na Remont drogi krajowej nr 22 w m. Wałcz ul. Okulickiego od km 166+800 do km 167+470 dł. odc. 0,67 km zostało opublikowane dnia 2014-07-15 przez zamawiającego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie z siedzibą przy Al. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin, woj. zachodniopomorskie.

Remont drogi krajowej nr ...

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej: ul. Wesoła, miejscowość Paprotnia - I etap

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji tłocznej wraz z przepompownią w ciągu ulicy Wesołej w miejscowości Paprotnia (I etap), o łącznej długości wynoszącej 644,5 mb, tj.:a) PVC śr. 160 mm - długość 96,0 mbb) PVC śr. 200 mm - długość 400,0 mbc) PE śr. 90 mm - długość 148,50 mb2. Przedmiotowe zadanie realizowane będzie zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, z dokumentacją projektową (tj. projekt budowlany dotyczący budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Wesołej w miejscowości Paprotnia oraz przedmiary robót dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Wesołej w miejscowości Paprotnia - etap I), oraz zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczącą budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Wesołej w miejscowości Paprotnia - etap I.3.Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego określone są szczegółowo w projekcie umowy stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ... Przetarg na Budowa sieci kanalizacji sanitarnej: ul. Wesoła, miejscowość Paprotnia - I etap zostało opublikowane dnia 2014-07-15 przez zamawiającego Gmina Teresin z siedzibą przy ul. Zielona 20, 96-515 Teresin, woj. mazowieckie.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej: ...

Remont drogi krajowej nr 11 na odcinku Wierzchowo - Szczecinek od km 97+900 do km 103+700 ( w wybranych odcinkach)

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Remont drogi krajowej nr 11 na odcinku Wierzchowo - Szczecinek od km 97+900 do km 103+700 ( w wybranych odcinkach) - od km 101+600 do km 103+700 na długość odcinka 2,1 km Opis zamówienia: 1. PODBUDOWY 2. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE 3. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE.. Przetarg na Remont drogi krajowej nr 11 na odcinku Wierzchowo - Szczecinek od km 97+900 do km 103+700 ( w wybranych odcinkach) zostało opublikowane dnia 2014-07-15 przez zamawiającego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie z siedzibą przy Al. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin, woj. zachodniopomorskie.

Remont drogi krajowej nr ...

Zorganizowanie i przeprowadzenie 16 dniowego letniego wyjazdu rehabilitacyjno -szkoleniowego w ramach projektu Aktywność szansą rozwoju współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 16 dniowego letniego wyjazdu rehabilitacyjno - szkoleniowego do ośrodka położonego na terenie kraju nad morzem z rehabilitacją zgodnie ze wskazaniami lekarza oraz kursem obsługi komputera i kursem Decoupage dla 43 osób niepełnosprawnych, 7 opiekunów oraz 2 osób monitorujących.Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 10 do specyfikacji... Przetarg na Zorganizowanie i przeprowadzenie 16 dniowego letniego wyjazdu rehabilitacyjno -szkoleniowego w ramach projektu Aktywność szansą rozwoju współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. zostało opublikowane dnia 2014-07-15 przez zamawiającego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim z siedzibą przy ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie.

Zorganizowanie i przeprowadzenie 16 ...

Budowa drogi dojazdowej do posesji przy ulicy Choiny nr 47, 49, 51, 51a w pobliżu ul. Edwarda Wojtasa

Przedmiot zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej, po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę:1) Branża drogowa: a) budowa konstrukcji jezdni,b) budowa dojścia ze schodami terenowymi,c) budowa chodników,d) budowa ciągów pieszo-jezdnych,e) budowa zjazdów,f) budowa ścieków korytkowych,g) budowa kanału technologicznego.2) Branża sanitarna:a) budowa kanalizacji deszczowej,b) wykonanie wpustów deszczowych.3) Branża elektroenergetyczna:a) budowa oświetlenia drogowego.4) Wykonanie elementów stałej organizacji ruchu - wykonanie oznakowania drogowego, poziomego i pionowego, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.5) Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia robót i zatwierdzenie w ZDiM w Lublinie, a następnie oznakowanie miejsc prowadzenia robót zgodnie z tym projektem.6) Wykonanie monitoringu budowanych odcinków kanalizacji deszczowej - w niezbędnym zakresie, celem przekazania do użytkowania Wydziałowi Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin.7) Wykonanie wycinki drzew i krzewów.8) Wykonanie ekranów akustycznych w ul. Wojtasa oraz naklejenie pasów zapobiegających rozbijaniu się ptaków na wszystkich istniejących ekranach. Rozebranie budynku gospodarczego typu stodoła wraz z opracowaniem projektu rozbiórki budynku gospodarczego (w tym BIOZ, STWiORB) w celu uzyskania w zależności od wymogów przepisów Prawa Budowlanego pozwolenia na rozbiórkę budynku lub zgłoszenie rozbiórki.9) Obsługę geodezyjną prowadzonych robót.10) Uporządkowanie terenu inwestycji.11) Wykonanie niezbędnych prób i badań, pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami STWiORB, wyniki badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.12) Prowadzenie dziennika budowy i wykonywania obmiarów ilości zrealizowanych robót.13) Przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenie operatu kolaudacyjnego (3 egz), który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami, harmonogram, tabele elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, protokoły odbioru robót zanikowych, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w formie gis/cad i wersji papierowej, dziennik budowy, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakończenia odbioru robót, oświadczenie uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami.14) Przekazanie zrealizowanych robót zarządcy drogi... Przetarg na Budowa drogi dojazdowej do posesji przy ulicy Choiny nr 47, 49, 51, 51a w pobliżu ul. Edwarda Wojtasa zostało opublikowane dnia 2014-07-15 przez zamawiającego Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie z siedzibą przy ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, woj. lubelskie.

Budowa drogi dojazdowej do ...

Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie miasta i gminy Ciechanowiec - część I.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108864B Kobusy, Stare Radziszewo na odcinku w km rob. 1+878 do 2+289, o łącznej długości 0,411 km. Prace budowlane będą polegały głównie na wykonaniu: robót przygotowawczych, odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie, karczowanie krzaków i poszycia, przebudowa linii, robót ziemnych, poprzecznych, wykopów i nasypów, odwodnienia korpusu drogowego, wykonanie przepustów drogowych z umocnieniem wlotu i wylotu, korytowanie gł. 30 cm, podbudowy z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 30cm 10+20 cm, warstwa odcinającej z piasku grubości 10 cm, poboczy żwirowych szerokości 1,00m do 1,50m i grubości 10 cm na warstwie odcinającej z piasku gr. 10 cm, - nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej gr. 4cm warstwa ścieralna, nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej gr. 4cm warstwa wiążąca, robót wykończeniowych umocnienie skarp, wykonanie ścianek czołowych przepustów wraz z fundamentami, przepusty pod zjazdami, oznakowania pionowego odcinka drogi... Przetarg na Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie miasta i gminy Ciechanowiec - część I. zostało opublikowane dnia 2014-07-15 przez zamawiającego Urząd Miejski w Ciechanowcu z siedzibą przy ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec, woj. podlaskie.

Przebudowa i remont dróg ...

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Agrotechniczno - Ekonomicznych w Weryni

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane zadania p.n.: /Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Agrotechniczno - Ekonomicznych w Weryni/, polegające na przebudowie istniejącego boiska wielofunkcyjnego o wym. 34x43 m, a mianowicie:1. wymianie nawierzchni - wraz z oliniowaniem do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki -nawierzchnia poliuretanowa wraz z odwodnieniem korytkami odpływowymi;2. demontażu istniejących /piłkochwytów/;3. budowie ogrodzeniem o wysokości 3,5 i 5,0m - /piłkochwyty/4. montażu osprzętu i urządzeń na boisku:5. słupki do siatkówki wielofunkcyjne ze stanowiskiem sędziowskim z płynną regulacją wysokości, stalowe,a/ montażu słupków od piłki ręcznej i do koszykówki /słupki są w posiadaniu inwestora/,b/ trybuny - zainstalowanie siedzisk wraz z niezbędnymi chodnikami oraz wykonaniem nowych schodów terenowych i remontem istniejących - zejście ze skarpy na boisko.Szczegółowy zakres robót, o których mowa wyżej, został określony w opracowaniu p.n. /Projekt przebudowy boiska wielofunkcyjnego/ /Zał. Nr 1.2 do SIWZ/.Kolorystyka wyrobów i materiałów wykończeniowych, wymaga uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego.Inwestycja dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.Wymagany termin realizacji zamówienia: 45 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na podpisanie umowy.Termin zakończenia realizacji zadania oznacza datę podpisania końcowego protokołu odbioruW przypadku, gdy zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w dokumentacji będącej załącznikiem do SIWZ przez wskazanie przykładowych znaków towarowych, norm lub pochodzenia, wykonawcy zobowiązani są do oferowania materiałów/urządzeń określonych w dokumentacji lub równoważnych o parametrach tego typu, lecz nie gorszych od wskazanych. Wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w dokumentacji technicznej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia o zachowaniu parametrów wymaganych przez zamawiającego leży po stronie składającego ofertę na etapie składania ofert... Przetarg na Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Agrotechniczno - Ekonomicznych w Weryni zostało opublikowane dnia 2014-07-15 przez zamawiającego Powiat Kolbuszowski z siedzibą przy ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, woj. podkarpackie.

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ...

Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 806 Łuków - Międzyrzec Podlaski, odcinek Jelnica - Międzyrzec Podlaski, od km 25+400 do km 27+255 długość 1,855 km

Przedmiot zamówienia:
1.Zakres robót obejmuje: miejscowe frezowanie nawierzchni,oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej i jej skropienie bitumem,wykonanie warstwy wyrównawczej z masy mineralno-asfaltowej w ilości średnio100kg/m2,oczyszczenie i skropienie bitumem warstwy wyrównawczej,wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4cm z masy mineralno-asfaltowej (w ilości 100kg/m2),wykonanie koryta pod utwardzone pobocze,utwardzenie pobocza kruszywem łamanym 0-31,5 mm; warstwa grubości 10 cm, plantowanie skarp i poboczy, wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego zgodnie ze stałą organizacją ruchu.2.Szczegółowy zakres robót ujęty jest w projekcie wykonawczym, stałej organizacji ruchu, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w kosztorysie ofertowym i przedmiarze robót stanowiącym część pomocniczą określania ilości robót. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze pewnych robót koniecznych do wykonania na podstawie doku?mentacji projektowej (w tym w projekcie wykonawczym) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu, w cenie umownej.Ilości robót w przedmiarze Wykonawca ma prawo skorygować do wielkości według własnych obliczeń na postawie projektu wykonawczego oraz ST.3. Wykonawca winien dysponować jednostkami sprzętu i środkami transportu zapewniającymi realizację zamówienia zgodnie z SIWZ i dokumentacją projektową w terminie umownym, a w szczególności Zamawiający wymaga przed podpisaniem umowy wskazania wytwórni mas bitumicznych w której będzie wyprodukowana masa bitumiczna do realizacji przedmiotowego zamówienia. Lokalizacja winna spełniać warunek czasu transportu mas bitumicznych od zakończenia załadunku do momentu rozpoczęcia wbudowywania - do 2 godz. W przypadku wątpliwości odnośnie lokalizacji, Zamawiający zastrzega sobie możliwość praktycznego sprawdzenia. Odległość należy liczyć od wytwórni do najdalszego miejsca robót po drogach umożliwiających przejazd samochodów z ładunkiem. W przypadku, gdy Wykonawca wskaże wytwórnię inną niż stacjonarna (mobilna, szybkoprzestawna), wówczas zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu następujące dokumenty potwierdzające możliwość rozpoczęcia produkcji mas bitumicznych na potrzeby realizowanego zamówienia: dokument potwierdzający dysponowanie gruntem, na którym wytwórnia ma być ustawiona, pozytywną opinię ochrony środowiska w zakresie instalacji wytwórni, pozytywną opinię właściwego zakładu energetycznego w zakresie podłączenia wytwórni o wymaganej mocy do sieci energetycznej4. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji robót i w jego okolicy w celu dokonania weryfikacji dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.5. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i zatwierdzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz programu zapewnienia jakości.6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie sporządzonego we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami projektu organizacji ruchu (na czas prowadzonych robót) zatwierdzonego przez Zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich tj. Dyrektora ZDW w Lublinie.7. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości dróg publicznych, po których będzie odbywał się ruch pojazdów budowy i transportujących materiały. W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych administratorów i zarządców za zniszczenie dróg i ulic przez transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt, który nie będzie podlegał odrębnej zapłacie i jest wliczony w cenę kontraktową. 8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami objętymi Umową, tak długo jak będzie to konieczne, przez osobę posiadającą kwalifikacje oraz spełniającą wymagania określone w ustawie Prawo Budowlane. Niezapewnienie przez Wykonawcę personelu do kierowania robotami daje Inspektorowi Nadzoru prawo do wstrzymania robót w całości lub części. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku personelu do kierowania robotami będzie traktowana jako przerwa zaistniała z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany czasu na ukończenie robót. Wykonawca zobowiązany jest skierować do kierowania robotami personel wskazany w ofercie.9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi geodezyjnej podczas prowadzenia robót i sporządzenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przez upoważnioną jednostkę geodezyjną zgodnie z §19, §20 i § 21 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25 z 1995 r. poz. 133). Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej musi zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków (wykaz zmian gruntowych) oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.10. Okres rękojmi dla robót objętych zamówieniem wynosi 3 lata od daty odbioru ostatecznego.11. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30, ust. 5 ustawy).Za rozwiązania równoważne uznana będzie oferta na wykonanie robót przy wykorzystaniu technologii, materiałów i sprzętu innego niż określone w STWiOR, projekcie budowlanym i wykonawczym, przedmiarze, kosztorysie ofertowym itp. pod warunkiem że ich parametry będą nie gorsze niż określone w powyższych dokumentach. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych, Wykonawca będzie zobowiązany w druku oferty przetargowej wskazać, czy oferuje rozwiązania równoważne. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty Załącznika E, w którym wskaże poprzez tabelaryczne porównanie technologii, materiałów i sprzętu określonego w wyżej wymienionych dokumentach, że oferowane rozwiązanie jest rozwiązaniem równoważnym a tym samym spełnia wymagania Zamawiającego. Jeżeli rozwiązania równoważne będą naruszały wymogi ustawy Prawo budowlane, inne przepisy lub zasady wiedzy technicznej, spowoduje to uznanie ich za nierównoważne i odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.Gdy zaoferowane rozwiązania równoważne będą powodowały konieczność zmiany dokumentacji projektowej, Wykonawca, którego oferta będzie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do dokonania - przed rozpoczęciem wykonania przedmiotu zamówienia - zmiany tej dokumentacji oraz zostanie obciążony kosztami tych zmian.Wartość zamówienia wynosi: 789.372,37 zł netto... Przetarg na Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 806 Łuków - Międzyrzec Podlaski, odcinek Jelnica - Międzyrzec Podlaski, od km 25+400 do km 27+255 długość 1,855 km zostało opublikowane dnia 2014-07-15 przez zamawiającego Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Parczewie z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 21, 21-200 Parczew, woj. lubelskie.

Remont nawierzchni jezdni drogi ...

Przebudowa oświetlenia ul. Jabłonowskiego na odcinku od ul. Pastewnej do ul. Lentza w Warszawie

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa oświetlenia ul. Jabłonowskiego na odcinku od ul. Pastewnej do ul. Lentza w Warszawie. Zamówienie należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy, stanowiącymi załączniki nr 5 i 8 do SIWZ.. Przetarg na Przebudowa oświetlenia ul. Jabłonowskiego na odcinku od ul. Pastewnej do ul. Lentza w Warszawie zostało opublikowane dnia 2014-07-15 przez zamawiającego Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 11, 02-958 Warszawa, woj. mazowieckie.

Przebudowa oświetlenia ul. Jabłonowskiego ...

Budowa wiaty na imprezy plenerowe

Przedmiot zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:a) Projekt zagospodarowania terenu - załącznik nr 8 do SIWZb) Projekt budowlany wiaty - załącznik nr 9 do SIWZ c) Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 10 do SIWZ d) Przedmiar robót - załącznik nr 11 do SIWZ.. Przetarg na Budowa wiaty na imprezy plenerowe zostało opublikowane dnia 2014-07-15 przez zamawiającego Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Syrokomli 6, 03-335 warszawa, woj. mazowieckie.

Budowa wiaty na imprezy ...

Wykonanie odwodnienia Kościoła Parafii Narodzenia NMP przy ul. T. Kościuszki 2 w Bełchatowie

Przedmiot zamówienia:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie odwodnienia Kościoła Parafii Narodzenia NMP przy ul. T. Kościuszki 2 w Bełchatowie w szczególności roboty związane z przyłączeniem i siecią kanalizacyjną, roboty związane z osuszaniem budynku Kościoła (zdjęcie kostki betonowej, odkopanie ścian i naturalne ich osuszenie, ułożenie drenażu), wykonanie powłok izolacji p. wodnej i zasypanie wykopu i odtworzenie nawierzchni. Dokładny opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w dokumentacji projektowej, STWiOR, umowie, przedmiarach oraz w pozostałych opracowaniach stanowiących załącznik do SIWZ. Szacunkowa wartość zamówienia 271 588,28 PLN... Przetarg na Wykonanie odwodnienia Kościoła Parafii Narodzenia NMP przy ul. T. Kościuszki 2 w Bełchatowie zostało opublikowane dnia 2014-07-15 przez zamawiającego Archidiecezja Łódzka Rzymskokatolicka Parafia Narodzenia NMP FARA z siedzibą przy ul. Kościuszki 2, 97-400 Bełchatów, woj. łódzkie.

Wykonanie odwodnienia Kościoła Parafii ...

Kompleksowe uzbrojenie i przygotowanie terenu inwestycyjnego w Boguchwale

Przedmiot zamówienia:
Zadanie IPrzebudowa drogiCPV nr 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg Przedmiotem zamówienia są roboty drogowe na 760 m odcinku drogi do SSE w Boguchwale obejmujące zakres:-roboty przygotowawcze i ziemne-podbudowa z kruszyw łamanych-odwodnienie , studzienki ściekowe i przykanaliki do rowów przydrożnych, umocnienie dna i skarp odcinków rowów przydrożnych, wykonanie przepustów pod koroną drogi i na zjazdach-podbudowa i nawierzchnia z betonu asfaltowego ze wzmocnieniem siatką z poliwęglanów-oznakowanie poziome i pionowe-zjazdy gospodarcze-umocnienie poboczy kruszywem naturalnym W przypadku rozbieżności w opisie przedmiotu zamówienia w pierwszej kolejności należy się kierować przedmiarami, następnie dokumentacją projektową - dotyczy zadania 1.Zadanie IIBudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu CPV nr 45000000-7 Roboty budowlaneCPV nr 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowęCPV nr 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemneCPV nr 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntuCPV nr 45232423-3 Pompownie ściekówCPV nr 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ściekówCPV nr 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej.CPV nr 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków.CPV nr 45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wodyCPV nr 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchniCPV nr 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczneCPV nr 45313300-5 Instalacje elektryczne urządzeń rozdzielczychCPV nr 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych Przedmiotem zamówienia jest budowa: 1. Pompowni ścieków sanitarnych składa się z szczelnego prefabrykowanego zbiornika pompowni wykonanego z PE-HD średnicy 2000 mm i wysokości H =6400mm wraz z wyposażeniem.2. Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej L = 243,0m w tym:- kanalizacja z rur PVC o średnicy 315/9,2mm L = 3,0m- kanalizacja z rur PVC- o średnicy 250/7,3mm L = 46,0m- kanalizacja z rur PVC o średnicy 200/5,9mm L = 194,0m Sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej rury PE o średnicy 160/9,5mm L = 421,0m3. Przyłącza wodociągowego L = 59,0 mMateriał - rury z polietylenu o średnicy 90/5,4mm4. Linii kablowej zasilającej pompownię ścieków YAKY 4x50 L = 250,0m W przypadku rozbieżności w opisie przedmiotu zamówienia w pierwszej kolejności należy się kierować dokumentacją projektową, następnie przedmiarami - dotyczy zadania 2.Miejsce wykonania robót: Polska, Gmina Boguchwała, miejscowość: Boguchwała.Szczegółowy zakres robót został określony w pkt. III.1 niniejszej SIWZ, w zał. Nr 6 niniejszej SIWZ, tj. dokumentacji projektowej, w zał. Nr 8 niniejszej SIWZ, tj. przedmiarach robót oraz załączniku 2, tj. wzorze umowyNazwy własne użyte przez projektantów należy traktować jako przykładowe. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż zaprojektowane.. Przetarg na Kompleksowe uzbrojenie i przygotowanie terenu inwestycyjnego w Boguchwale zostało opublikowane dnia 2014-07-15 przez zamawiającego Gmina Boguchwała z siedzibą przy ul. Tkaczowa 134, 36-040 Boguchwała, woj. podkarpackie.

Kompleksowe uzbrojenie i przygotowanie ...

Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Przedmiot zamówienia:
1.1 W skład zamówienia wchodzi pięć części:1) Część I - Doposażenie placów zabaw: karuzela tarczowa, sprężynowce, huśtawka ważka, ogrodzenie z bezpieczna nawierzchnią.2) Część II - Dostosowanie pomieszczeń w oddziałach przedszkolnych:II.1 - Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci: umywalka, miski ustępowe ze spłuczka o wysokości 33 cm , podajnik na papier toaletowy, glazura, terakota,II.2 - Modernizacja toalet dla personelu poprzez zakup i montaż urządzeń: umywalka, miska ustępowa, podajnik na papier toaletowy, suszarka ścienna do rąk, lustro, podajnik na mydło, glazura, terakota, drzwi wewnętrzne.3) Część III - Wyposażenie do utrzymania czystości w pomieszczeniach i doposażenie kuchni:III.1 - Wyposażenie do utrzymania czystości w pomieszczeniach: odkurzacz z funkcją piorącą, pralka automatyczna, wózek dwu wiaderkowy.III.2 - Wyposażenie lub doposażenie kuchni: podgrzewacz do potraw wraz z grzałka elektryczną, naleśnik arka elektryczna, zmywarka gastronomiczna, obieraczka do ziemniaków, łyżki cedzakowe, blat roboczy podstawa pod garnki, ubijak do ziemniaków, wózek dwu wiaderkowy, taboret gazowy podwójny, pojemnik gastronomiczny z ruchomymi uchwytami wraz z pokrywami z wycięciem na uchwyty i łyżkę, patelnia aluminiowa z powłoką teflonową.4) Część IV - Wyposażenie oddziałów przedszkolnych - meble wraz z montażem, wyposażenie wypoczynkowe, szatni oraz innych pomieszczeń gospodarczych,pomoce dydaktyczne i artykuły plastyczne:IV.1 - Meble i wyposażenie wraz z montażem: stoliki szkolne dwuosobowe zregulacją, krzesełka szkolne, regał otwarty, regał skrzyniowy z półką odkrytą, regał skrzyniowy czterodrzwiowy, regał niski z szufladami, wykładzina dywanowa, szafka zamykana dwudrzwiowa, szafka ze schowkami, szafka zamykana z półką otwartą, biurko dla nauczyciela, krzesło wysokie, tablica sucho ścieralna magnetyczna lakierowana, rolety okienne.IV.2 - Zakup wyposażenia wypoczynkowego: pufy piankowe, materace piankowe składane.IV.3 - Zakup i montaż mebli do wyposażenia szatni i innych pomieszczeń gospodarczych: szafki na ubrania, metalowa szafa gospodarcza, ławeczki do szatni.IV.4 - Zabawki i pomoce dydaktyczne - komplet zabawek: klocki z tworzywaróżne komplety (budowlane typu DUPLO, inne podobne), kolorowe klocki drewniane, geometryczne kształty z tworzywa, samochód wywrotka, strażacki, betoniarka, koparka, zestaw narzędzi do majsterkowania, piłki, piłki do skakania 45 cm , skakanki, lalki, łóżko drewniane, zestaw małego lekarza, kasa z kalkulatorem, straganik narożny, domek letniskowy dla lalek.IV.5 - Komplet pomocy dydaktycznych potrzebnych do realizacji zajęć w grupie przedszkolnej: słuchowiska z bajkami-zestaw edukacyjny, gry planszowe, gryskojarzeniowe i memory, uczymy się słówek-książka z ćwiczeniami, sylabowo,ścienna mapa, polski dla dzieci, gry ćwiczące pamięć dziecka, liczydło na stojaku, magnetyczne liczby, plansze przyrodnicze tematyczne-edukacyjne, magnes do tablic,zestaw historyjek obrazkowych, puzzle ekologiczne, domino alfabet, kalendarz-tablica magnetyczna, zegar czynności i pór roku.IV.6 - Artykuły plastyczne-komplet artykułów plastycznych: brystol biały A4,papier kolorowy rysunkowy A4, bibuła mix kolorów, nożyczki przedszkolne,taśma samoprzylepna, papier szary A3, markery zmywalne, plastelina, zestaw pędzlido malowania, klej czarodziejski 0,5 l , farby tempera, tektura falista, ołówki, papierksero.IV.7 - Komplet wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi; gaśnica, oznaczenie ewakuacyjne, apteczka z kompletnym wyposażeniem,zabezpieczenie gniazdek, skrzynka na klucze ewakuacyjne, instrukcja udzielaniapierwszej pomocy, zabezpieczenie grzejników zabudową w celu uniknięciaoparzenia oraz urazów głowy, osłony grzejnikowe.5) Część V - Wyposażenie oddziałów przedszkolnych - sprzęt ICT, audiowizualny, tablice interaktywne z oprogramowaniem, kserokopiarki:V.1 - Zakup sprzętu ICT: laptop z oprogramowaniem systemowym/komputerprzenośny/, oprogramowanie biurowe/edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny/, rzutnikmultimedialny- projektor krótkoogniskowy LCD/niezbędny do funkcji tablicyinteraktywnej.V.2 - Zakup sprzętu audiowizualnego: telewizor LED, radio z odtwarzaczem CDi MP3, odtwarzacz DVD.V.3 - Zakup tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem: tablica interaktywnawraz z oprogramowaniem, specjalistyczne oprogramowanie edukacyjne do tablicyinteraktywnej.V.4 - Zakup kserokopiarki: kserokopiarka,V.5 - Wykorzystywanie technologii ICT w zarządzaniu placówką: oprogramowaniesłużące do zarządzania placówka... Przetarg na Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zostało opublikowane dnia 2014-07-15 przez zamawiającego Gmina Rejowiec z siedzibą przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 1, 22-360 Rejowiec, woj. lubelskie.

Modernizacja oddziałów przedszkolnych w ...

PRZEBUDOWA UL. KRZYWEJ - LEŚNEJ

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja robót budowlanych związanych z przebudową ulic Krzywa i Leśna w Skoczowie zgodnie z dokumentacją projektową. Łączna długość przebudowywanych ulic wynosi ok. 1 530 mb.Zakres robót przewidzianych do realizacji w ramach inwestycji:a) roboty drogowe, w tym:- roboty rozbiórkowe,- roboty ziemne,- ustawienie krawężników, obrzeży i cieków,- wykonanie konstrukcji jezdni, - wykonanie chodników i wjazdów,- wykonanie organizacji ruchu, - roboty wykończeniowe,b) wykonanie kanalizacji deszczowej,c) przebudowę sieci SN, NN wraz z oświetleniem,d) przebudowę kanalizacji oraz sieci teletechnicznych,e) zabezpieczenie istniejących kabli.Realizacja robót zgodnie z projektem technicznym opracowanym przez Pracownię drogową PYLON Sp. z o.o., na podstawie decyzji nr 4 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej sygn. WB-MB 7331/1/2010 z dnia 09.04.2010r.Ewentualnie występujący w dokumentacji projektowej, przedmiarach lub specyfikacjach technicznych znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie materiałów, wyrobów, urządzeń lub wskazanie norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, należy traktować jako przykładowe. Oznacza to, że Wykonawca może zastosować materiały, wyroby i urządzenia podane jako przykładowe lub równoważne, pod warunkiem uzyskania parametrów technicznych równych lub lepszych niż uzyskane poprzez realizację wg wskazań dokumentacji technicznej.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załączniki do specyfikacji.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót wraz z całym materiałem zawartym w dokumentacji projektowej, siwz, STWOiR oraz przedmiarach robót.Zamawiający wymaga udzielenia 60 miesięcy gwarancji oraz 60 miesięcy rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia.Zalecana jest wizja lokalna w terenie... Przetarg na PRZEBUDOWA UL. KRZYWEJ - LEŚNEJ zostało opublikowane dnia 2014-07-15 przez zamawiającego Gmina Skoczów z siedzibą przy Rynek 1, 43-430 Skoczów, woj. śląskie.

PRZEBUDOWA UL. KRZYWEJ - ...

Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Bircza Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i usługi polegające na organizacji placów zabaw, dostosowanie pomieszczeń do potrzeb małych dzieci oraz personelu w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Bircza tj. w Birczy, w Leszczawie Dolnej, w Lipie i w Sufczynie. Wykonawca może odrębnie złożyć ofertę na część 01, na część 02 lub dwie części zadania łącznie.część 01 - Organizacja placu zabawczęść 02 - Dostosowanie pomieszczeńW skład zamówienia wchodzić będą m.in. elementy takie jak:1) Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem (montażem) typu : karuzele, piaskownice, huśtawki, bezpieczna nawierzchnia, ogrodzenie,2) Dostosowanie pomieszczeń i toalet do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym w tym: wymiana umywalek, misek ustępowych, półek łazienkowych, podgrzewaczy wody, podajników na mydło itp.Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w Załącznikach nr 3 (zestawienie dla szkół do SIWZ .W przedmiocie zamówienia cały asortyment, należy wycenić łącznie z montażem. Ujmowanie montażu w odrębnej pozycji w formularzu ofertowym bądź cenowym jest niedozwolone. Podane w opisie przedmiotu zamówienia oraz w formularzach cenowych nazwy wyrobów i elementów nie mają na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych oraz gwarantują taką samą funkcjonalność jak produkty opisane w wyżej wymienionych formularzach cenowych.Oferując produkty równoważne Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego przedmiot zamówienia jest o tych samych lub lepszych parametrach jakościowych, technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymienionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w odniesieniu do przedmiotu zamówienia określonego przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. Na potwierdzenie tego Wykonawca złoży stosowne dokumenty tzn. certyfikaty, opisy produktu - potwierdzające spełnienie wymagań odnośnie wartości parametrów produktów oferowanych jako równoważne.Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wyłącznie wyroby fabrycznie nowe, wolne od wad, oryginalnie zapakowane i odpowiadające normom jakościowym, określonym we właściwych aktach prawnych. Wykonawca musi zapewnić na swój koszt załadunek, transport i rozładunek dostarczonego wyposażenia w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego.Każdy z dostarczonych artykułów winien posiadać deklarację zgodności CE oraz odpowiadać normom europejskim i krajowym i być zgodny z Dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów. Wykonawca na etapie składania ofert oświadczy Zamawiającemu na formularzu ofertowym, iż cały zaoferowany asortyment jest zgodny z Dyrektywą oraz oznakowany znakiem CE.W terminie 6 miesięcy od daty zrealizowania dostawy Zamawiający może zażądać od Wykonawcy dostarczenia Deklaracji Zgodności dla każdego z dostarczanych produktów. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia wymaganego dokumentu. W przypadku nie dostarczenia Deklaracji dostarczony towar zostanie na koszt Wykonawcy wymieniony na inny o nie gorszych parametrach posiadający Deklarację Zgodności.Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej... Przetarg na Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Bircza Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. zostało opublikowane dnia 2014-07-15 przez zamawiającego Gmina Bircza z siedzibą przy ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2, 37-740 Bircza, woj. podkarpackie.

Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy ...

Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez przebudowę sieci wodociągowej w miejscowościach Mochowo i Mochowo-Parcele oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowościach Ligowo, Ligówko i Rokicie

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia w ramach zadania pn.: Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez przebudowę sieci wodociągowej w miejscowościach Mochowo i Mochowo-Parcele oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowościach Ligowo, Ligówko i Rokicie są roboty budowlane obejmujące:Część I - Przebudowa sieci wodociągowej polegająca na wymianie sieci wodociągowej po starej trasie oraz przekładka wodociągu po nowej trasie wraz z przepinką istniejących przyłączy wodociągowych w m. Mochowo i Mochowo Parcele.Część II - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Ligowo, Ligówko i Rokicie. Ponadto Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia skalkuluje w cenie ofertowej: - obsługę geodezyjną inwestycji, w tym wykonanie inwentaryzacji powykonawczej i zgłoszenia jej w ośrodku geodezyjnym, - zmiany organizacji ruchu na odcinku wykonywanych prac w oparciu o opracowany przez Wykonawcę projekt tymczasowej organizacji ruchu, - zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, pomiarów, badań wynikających z prawa budowlanego jak również odbiorów oraz wykonania dokumentacji powykonawczej, - zorganizowania zaplecza budowy i zlikwidowanie go po zakończeniu budowy, ochronę znajdującego się na terenie budowy mienia oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy, - zabezpieczenie i ochronę przed zniszczeniem znajdującego się na budowie i nie podlegającego likwidacji zadrzewienia (nowo nasadzone krzewy na skwerze przy kościele w m. Mochowo Parcele) i innych elementów zagospodarowania terenu oraz istniejących instalacji i urządzeń wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego, - sporządzenie kosztorysu powykonawczego robót po ich zakończeniu. Uwaga: Jeżeli w dokumentach przetargowych dokonano opisu przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to w związku z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający nie ogranicza możliwości zastosowania przez Wykonawcę urządzeń i materiałów równoważnych, o parametrach nie gorszych od opisanych w dokumentacji projektowej. W przypadku zastosowania rozwiązania równoważnego Wykonawca jest zobowiązany wykazać w ofercie, na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 907 ze zm.), że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego... Przetarg na Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez przebudowę sieci wodociągowej w miejscowościach Mochowo i Mochowo-Parcele oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowościach Ligowo, Ligówko i Rokicie zostało opublikowane dnia 2014-07-15 przez zamawiającego Gmina Mochowo z siedzibą przy , 09-214 Mochowo, woj. mazowieckie.

Poprawa warunków życia mieszkańców ...

Wykonanie zamówienia dodatkowego wynikłego podczas realizacji umowy Nr UM/197/WIiD/404/2014 z dnia 17.03.2014r, na budowę miejsc postojowych i remont ul. Oriona w Głogowie.

. Zamówienie publiczne na Wykonanie zamówienia dodatkowego wynikłego podczas realizacji umowy Nr UM/197/WIiD/404/2014 z dnia 17.03.2014r, na budowę miejsc postojowych i remont ul. Oriona w Głogowie. zostało opublikowane dnia 2014-07-15 przez zamawiającego Gmina Miejska Głogów z siedzibą przy ul. Rynek 10, 67-200 Głogów, woj. dolnośląskie.

Wykonanie zamówienia dodatkowego wynikłego ...

Budowa oświetlenia drogowego przystanku autobusowego w miejscowości Różaniec

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:a) wykonanie oświetlenia drogowego na działce nr 249 obręb Sośnica - Różaniecb) wytyczenie geodezyjne oraz geodezyjny pomiar powykonawczy.. Przetarg na Budowa oświetlenia drogowego przystanku autobusowego w miejscowości Różaniec zostało opublikowane dnia 2014-07-15 przez zamawiającego Gmina Kąty Wrocławskie z siedzibą przy ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie.

Budowa oświetlenia drogowego przystanku ...

Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice - budowa drogi do Pilchów w Osieczanach

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane, obejmujące zadanie pn.: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice - budowa drogi do Pilchów w Osieczanach.W zakres zamówienia wskazanego w pkt 1 wchodzą roboty budowlane, w ramach których Wykonawca zobowiązany jest wykonać, w szczególności:-rozebranie nawierzchni,-roboty ziemne,-sprofilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, -podbudowę z kruszyw łamanych,-nawierzchnię z mieszanek mineralno - bitumicznych,-montaż korytek ściekowych.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Tom III niniejszej SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia... Przetarg na Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice - budowa drogi do Pilchów w Osieczanach zostało opublikowane dnia 2014-07-15 przez zamawiającego Urząd Miasta i Gminy Myślenice z siedzibą przy Rynek 8/9, 32-400 Myślenice, woj. małopolskie.

Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i ...

II Przetarg na budowę przyłączy kanalizacyjnych w ramach przedsięwzięcia pn. Podłączenie budynków do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mierzęcice.

Przedmiot zamówienia:
Zakres robót obejmuje wykonanie wykopu, ułożenie rur PCV, wraz z montażem studzienek rewizyjno rozdzielczych, przydomowych przepompowni ścieków surowych oraz odtworzeniem terenu do stanu sprzed wykonania robót wraz z robotami towarzyszącymi zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną i opracowanymi projektami. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów i urządzeń własnych. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacje maszyn, urządzeń obciążają Wykonawcę. 2. Przyłącza kanalizacji sanitarnej należy budować z rur PCV DN 160, DN 200, łączonych na uszczelki, zgodnie z instrukcją producenta, klasy SN8 LITE , oraz PE 100 DN 63 łączonych metodą zgrzewania, zgodnie z dokumentacją projektową. Na przyłączach, zgodnie z projektami, wbudowane będą kompletne studzienki rewizyjne DN 315mm. Wykonawca wykona prace przy utrzymaniu odpowiednich spadków minimalnych tj.. 1,5 procent. Rury należy układać w gotowym wykopie na podsypce piaskowej o grubości minimalnej 10 cm. Zasypując wykop, rury należy obsypać warstwą 20 cm piasku. Wykop należy następnie zasypywać warstwami co 30cm z ubiciem i zagęszczeniem gruntu do uzyskania odpowiedniego współczynnika zagęszczenia Is dla terenów zielonych Is 0,95, drogi utwardzone Is 0,98, nawierzchnia z kostki i drogi asfaltowe Is 1,0. Łączna ilość przyłączy kanalizacyjnych: 1.082 sztuk, w tym: Boguchwałowice 123 szt., Mierzęcice 222 szt., Najdziszów 38 szt., Nowa Wieś 157 szt., Przeczyce 232 szt., Toporowice 168 szt., Sadowie 103 szt., Zawada 39 szt. Ogólna długość przyłączy: przyłącza grawitacyjne DN 160 - 16.678,90 mb przyłącza grawitacyjne DN 200 - 1.501,80 mb przyłącza tłoczne DN 63 - 422,05 mb ilość przepompowni przydomowych 11 szt. ilość studzienek DN 315 - 1.210 szt. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.. Przetarg na II Przetarg na budowę przyłączy kanalizacyjnych w ramach przedsięwzięcia pn. Podłączenie budynków do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mierzęcice. zostało opublikowane dnia 2014-07-15 przez zamawiającego Urząd Gminy Mierzęcice z siedzibą przy ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice, woj. śląskie.

II Przetarg na budowę ...