Remont dwóch wag dynamicznych i płyt uspokojenia zlokalizowanych na terenie płyty zachodniej Terminala Samochodowego w Koroszczynie

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dwóch wag dynamicznych i płyt uspokojenia (najazdu i zjazdu z wagi) zlokalizowanych na terenie płyty zachodniej Terminala Samochodowego w Koroszczynie na Drogowym Przejściu Granicznym w Kukurykach zgodnie z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącymi załączniki do SIWZ... Przetarg na Remont dwóch wag dynamicznych i płyt uspokojenia zlokalizowanych na terenie płyty zachodniej Terminala Samochodowego w Koroszczynie zostało opublikowane dnia 2014-09-16 przez zamawiającego Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych z siedzibą przy Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm, woj. lubelskie.

Remont dwóch wag ...

Roboty konserwacyjno-ogólnobudowlane w budynkach nr 3 i nr 53 oraz w budynkach nr 7, nr 8 i nr 34 przy ul. Poznańskiej w Biedrusku - część 2

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w kompleksach wojskowych 8605 i 8606 przy ul. Poznańskiej w Biedrusku, polegające na:Zadanie nr 1 - kompleks 8605BUDYNEK NR 3: - wymiana części stolarki drzwiowej- naprawa instalacji elektrycznej- wymiana tablic elektrycznych wraz z osprzętem modułowym - pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznych- sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania- naprawa posadzek- malowanie farbami emulsyjnymi.BUDYNEK NR 53 (siłownia):- wymiana części stolarki drzwiowej- malowanie farbami emulsyjnymi- malowanie farbami olejnymi- naprawa instalacji elektrycznej- wymiana tablic elektrycznych wraz z osprzętem modułowym - pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznych- sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania- naprawa posadzek.Zadanie nr 2 - kompleks 8606BUDYNEK NR 7- wymiana bram garażowychBUDYNEK NR 8 - wymiana bram garażowychBUDYNEK NR 34 - MPS- częściowa wymiana okien - częściowa wymiana drzwi - naprawa posadzek- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi- malowanie farbami emulsyjnymi- malowanie farbą olejną- rozebranie obróbek okapów z blachy nie nadającej się do użytku - naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki blacharskie- naprawa nawierzchni z płyt chodnikowych- naprawa tynków elewacyjnych- naprawa instalacji elektrycznej- wymiana tablic elektrycznych wraz z osprzętem modułowym - pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznych- sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania- usprawnienie instalacji odgromowej.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: opisy techniczne (STWiORB) oraz kosztorysy ślepe - załączniki do SIWZ.. Przetarg na Roboty konserwacyjno-ogólnobudowlane w budynkach nr 3 i nr 53 oraz w budynkach nr 7, nr 8 i nr 34 przy ul. Poznańskiej w Biedrusku - część 2 zostało opublikowane dnia 2014-09-16 przez zamawiającego 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy z siedzibą przy ul. Bukowska 34, 60-811 Poznań, woj. wielkopolskie.

Roboty konserwacyjno-ogólnobudowlane w budynkach ...

Przebudowa ul. Szkolnej w miejscowości Koty, nr drogi 649 058 S w km 0+604 - 0+891

Przedmiot zamówienia:
Przebudowa ul. Szkolnej będzie prowadzona w granicach istniejącego pasa drogowego o długości 287 metrów na działkach nr 862/267, 831/256 i 248. Wykonanie warstwy ścieralnej będzie dotyczyło również nawierzchni mostu zlokalizowanego w ciągu ul. Szkolnej w km 0+604.Planowany zakres robót przy realizacji zadania:1. Prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 287 m.2. Wyrównanie i stabilizacja istniejących warstw konstrukcyjnych jezdni.3. Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z tłucznia.4. Wykonanie górnej warstwy podbudowy mieszanki z mieszanki kamiennej.5. Wykonanie dolnej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej.6. Wykonanie warstwy ścieralnej.7. Ścięcie i utwardzenie poboczy... Przetarg na Przebudowa ul. Szkolnej w miejscowości Koty, nr drogi 649 058 S w km 0+604 - 0+891 zostało opublikowane dnia 2014-09-16 przez zamawiającego Urząd Gminy w Tworogu z siedzibą przy ul. Zamkowa 16, 42-690 Tworóg, woj. śląskie.

Przebudowa ul. Szkolnej w ...

Rozbudowa istniejącego okablowania strukturalnego

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa szkieletu sieci teleinformatycznej w topologii pętli oraz rozbudowa istniejącego okablowania strukturalnego o dodatkowe punkty dostępowe PEL (logiczno-elektryczne) wraz z dostawą niezbędnych urządzeń aktywnych oraz elementów pasywnych sieci, zgodnie z dostarczoną przez Zamawiającego Dokumentacją projektową.. Przetarg na Rozbudowa istniejącego okablowania strukturalnego zostało opublikowane dnia 2014-09-16 przez zamawiającego Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z siedzibą przy ul. Ceglana 35, 40-514 katowice, woj. śląskie.

Rozbudowa istniejącego okablowania strukturalnego ...

Budowa dwóch składnic drewna przy drodze nr 76 odc. II na terenie leśnictw Studzianki i Trzebień

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnego i kompleksowego zakresu robót budowlanych dotyczących budowy dwóch składnic drewna przy drodze nr 76 odc. II na terenie leśnictw Studzianki i Trzebień w Nadleśnictwie Dobieszyn. Szczegółowy zakres robót, standard jakości ich wykonania oraz właściwości wyrobów budowlanych przedstawia sporządzona przez firmę Drogmar sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Łodzi ul. Obywatelska 137, dokumentacja projektowa obejmująca: Dokumentacja techniczna (projekt budowlany i wykonawczy) - załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przedmiar robót - załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.. Przetarg na Budowa dwóch składnic drewna przy drodze nr 76 odc. II na terenie leśnictw Studzianki i Trzebień zostało opublikowane dnia 2014-09-16 przez zamawiającego Nadleśnictwo Dobieszyn z siedzibą przy Dobieszynek 7, 26-804 Stromiec, woj. mazowieckie.

Budowa dwóch składnic drewna ...

Wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z budową kładki edukacyjnej wraz z przyległym skwerem w rezerwacie Słone Łąki we Władysławowie Część nr 1 - budowa kładki drewnianej wraz z wiatą o konstrukcji drewnianej. Cześć nr 2 - wbijanie pali. Cześć nr 3 - budowa kanalizacji deszczowej. Cześć nr 4 - budowa oświetlenia.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiot postępowania stanowią roboty budowlano-montażowe związane z budową kładki edukacyjnej wraz z przyległym skwerem w rezerwacie Słone Łąki we Władysławowie, z podziałem na cztery części określone w Części II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.. Przetarg na Wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z budową kładki edukacyjnej wraz z przyległym skwerem w rezerwacie Słone Łąki we Władysławowie Część nr 1 - budowa kładki drewnianej wraz z wiatą o konstrukcji drewnianej. Cześć nr 2 - wbijanie pali. Cześć nr 3 - budowa kanalizacji deszczowej. Cześć nr 4 - budowa oświetlenia. zostało opublikowane dnia 2014-09-16 przez zamawiającego ABRUKO Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gdańska 78, 84-120 Władysławowo, woj. pomorskie.

Wykonanie robót budowlano-montażowych związanych ...

Roboty rozbiórkowe budynku mieszkalnego, wielorodzinnego położonego przy ul. Hubskiej 56 we Wrocławiu; znak postępowania: WM/SZP/PN/76/2014/G

Przedmiot zamówienia:
1. Rodzaj zamówienia: robota budowlana.2. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbiórce budynku mieszkalnego, wielorodzinnego położonego przy ul. Hubskiej 56 we Wrocławiu, będącego własnością Gminy Wrocław.3. Wspólny Słownik Zamówień: 45110000-1 - roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych.4. Szczegółowy zakres zamówienia określają: 1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik nr 6 do SIWZ;2) Decyzja Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia nr 1015/2014 z dn. 7 maja 2014r. i mapa - załącznik nr 7 do SIWZ;3) przedmiar robót (przedmiar robót jest jedynie elementem pomocniczym do wyceny - jednak każda zmiana wymaga zapytania na etapie przygotowania oferty w terminie pozwalającym na zadawanie pytań określonym w SIWZ) - załącznik nr 5 do SIWZ; 4) projekt umowy - załącznik nr 4 do SIWZ.5. Roboty należy wykonać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) i Polskimi Normami, a użyte materiały powinny spełniać wymogi określone w art. 10 Prawa budowlanego.6. Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w SIWZ są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard, mogą być zastąpione przez inne równoważne, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, należy do Wykonawcy.. Przetarg na Roboty rozbiórkowe budynku mieszkalnego, wielorodzinnego położonego przy ul. Hubskiej 56 we Wrocławiu; znak postępowania: WM/SZP/PN/76/2014/G zostało opublikowane dnia 2014-09-16 przez zamawiającego Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mikołaja Reja 53-55, 50-343 wrocław, woj. dolnośląskie.

Roboty rozbiórkowe budynku mieszkalnego, ...

Naprawy i konserwacje dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Bobolice w 2014 roku

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na naprawie i konserwacji dróg leśnych na terenie leśnictw: Zarzewie, Łanki, Kępno, Wrzosowiec, Żubrowo.Prace będą polegały na profilowaniu i zagęszczaniu mechanicznym podłoża (łącznie 7 400,00 m2), ułożeniu nawierzchni z kruszywa łamanego 0 - 31,5 mm, o grubości 9 cm po zagęszczeniu (łącznie 6 475,00 m2) oraz czyszczeniu rowów z wyprofilowaniem dna i skarp (łącznie 2 000,00 m). Prace szczegółowo nieopisane wykonywać zgodnie z wiedzą inżynierską, sztuką budowlaną i wytycznymi naprawy dróg. W czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących robót drogowych.Szczegółowy zakres zamówienia określa:Przedmiar Robót... Przetarg na Naprawy i konserwacje dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Bobolice w 2014 roku zostało opublikowane dnia 2014-09-16 przez zamawiającego Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bobolice z siedzibą przy ul. Polanowska 12, 76-020 Bobolice, woj. zachodniopomorskie.

Naprawy i konserwacje dróg ...

Remont nawierzchni chodnika wraz z remontem urządzeń wodnych odprowadzających wody opadowe w miejscowości Łukowice Brzeskie Gmina Skarbimierz.

Przedmiot zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje:Ułożenie chodnika oraz placów z kostki betonowej 2691,09m2 wraz z remontem urządzeń wodnych... Przetarg na Remont nawierzchni chodnika wraz z remontem urządzeń wodnych odprowadzających wody opadowe w miejscowości Łukowice Brzeskie Gmina Skarbimierz. zostało opublikowane dnia 2014-09-16 przez zamawiającego Gmina Skarbimierz z siedzibą przy ul. Parkowa 12, 49-318 Skarbimierz, woj. opolskie.

Remont nawierzchni chodnika wraz ...

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977 w m. Siedliska - etap I.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z Budową chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977 w m. Siedliska - etap I.1. Roboty przygotowawcze :- roboty pomiarowe - 0,604 km- inwentaryzacja powykonawcza - 0,604 km- rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 50 - 66 m- rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe - 5 m3- rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo -piaskowej - 33 m- rozebranie ścieku z kostki brukowej na podsypce cem. piask. - 6,4 m2- roboty remontowe- cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł, 6-10 cm - 32 m- mechaniczne karczowanie drzew o średnicy 10 - 15 cm - 6 szt- rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm - 16 m2- usunięcie wartswy ziemi urodzajnej (Humusu) o gr. 1 5 cm - 2.930 m2- wywiezienie ziemi i gruzu z terenu rozbiórki - 167 m32. Roboty ziemne :- formowanie i zagęszczanie nasypów - 142 m3- formowanie nasypów , grunt z odkładu - 615 m3- zagęszczanie zageszczarkami - 615 m33. Odwodnienie :- roboty ziemne wykonywane koparkami - 119 m3- umocnienie skarp i dna rowu płytami prefabrykowanymi 60x40x8 z wypełnieniem otworów zaprawą cementową - 6,4 m2- umocnienie skarp i dna rowu płytami prefabrykowanymi 60x40x8 z wypełnieniem otworówhumusem - 234 m2- przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe - 4,6 m3- przepusty rurowe pod zjazdami - rury warstwowe PP o śr. 50 cm - 77 m- podłoża pod kanały i obiekty z materiałow sypkich grub. 25 cm - 30 m3- studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu - 1 szt- kanały z rur PCV łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - 5 m- ułożenie ścieków prefabrykowanych korytkowych na podbudowie z pospółki gr. 15 cm - 31,5 m- ułozenie ścieków prefabrykowanych korytkowych - 61 mb- rozbiórka elementów konstrukcji betonowych - wyburzenie istn. ściany czołowej fi 1500 -2,9 m3- przepusty rurowe - ławy fundam.żwirowe , gr. 20 pod przedłużenie przepustu fi 1500 -1,7 m3- przepusty rurowe - ławy fundam. betonowe , gr.15 - pod przedłużenie przepustu fi 1500 - 1,5 m3- przepusty rurowe - rury betonowe o śr 1500 cm -przedłużenie przepustu - 1 m- ławy fundamentowe betonowe - 2,100 m3 - przygotowanie i montaz zbrojenia elementów - 0,197 t- deskowanie tradycyjne ścian prostych - 25 m2- betonowanie ścian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - betonowanie ścianki czołowej przepustu fi 1500 - 3,7 m3- izolacja płaszczyzn pionowych - jedna warstwa - 31 m2- izolacja płaszczyzn pionowych -każda kolejna warstwa - 31 m24. Podbudowa :- koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm - 839 m2- warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm- 910 m2- warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych - podbudowa wjazdów - 135 m2warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych - podbudowa wjazdów - 135 m25. Elementy ulic- obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem -625 m- ława pod obrzeża betonowa z oporem B-15 - 25 m3- krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo- piaskowej w ilości - 32 m- ława pod krawężniki betonowa z oprem - 4,5 m3- ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach - 32 m- chodniki z kostki brukowej betonowej o gr., 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka szara - 810 m2- chodniki z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - pas kostki czerwonej - 100 m2- chodniki z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - wjazdy kostka czerwona - 135 m2- nawierzchnie z tłucznia kamiennego - w-wa górna 15 cm - 142 m2- umocnienie wlotów i wylotów przepustów pod wjazdami z kostki brukowej szarej - 22 m26. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu :- rozebranie barier drogowych stalowych - 28 m- bariery drogowe ochronne stalowe jednostronne - 68 m- bariery wygrodzeniowe U -12 rurowe ocynkowane - 400 m7. Zieleń drogowa : - humusowanie skarp z obsianiem w-wy humusu 10 cm - 2.407 m2.. Przetarg na Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977 w m. Siedliska - etap I. zostało opublikowane dnia 2014-09-16 przez zamawiającego Gmina Tuchów z siedzibą przy ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów, woj. małopolskie.

Budowa chodnika przy drodze ...

Budowa nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Chopina, Mireckiego w Dąbrowie Górniczej

Przedmiot zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r.,poz. 907 z pózn. zm) o wartości zamówienia poniżej 5.186.000,00 EUR.1. Lokalizacja: Działka nr 83 i 84 ark. mapy 107 /obręb ewidencyjny 0003 - Dąbrowa Górnicza/.2. Zakres przedmiotu zamówienia:2.1 budowa zjazdu na drogę publiczną, ul. Chopina,2.2 budowa 60 miejsc postojowych wraz z dojazdami,2.3 budowa chodnika prowadzącego na teren parkingu z istniejącego na działce ciągu pieszego, 2.4 budowa odwodnienia terenu z separatorem i włączenie do istniejącej siec kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Chopina,2.5 budowa sieci oświetlenia parkowego wokół projektowanych miejsc postojowych i doprowadzenie jej do istniejącej sieci oświetleniowej znajdującej się w ciągu ul. Chopina,2.6 przesadzenie istniejących na działce 5- ciu drzew iglastych,2.7 nasadzenie 5 - ciu drzew liściastych,2.8 nasadzenie żywopłotu,2.9 niwelacje terenu wokół parkingu i obsiew trawą.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna -załącznik nr 8 do SIWZ: - Dokumentacja projektowa - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Przedmiary robót4. Zamówienie będzie realizowane na podstawie:4.1. specyfikacji istotnych warunków zamówienia,4.2. postanowień zawartych w treści przyszłej umowy,4.3. przedmiarów robót, 4.4. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,4.5. projektu budowlano - wykonawczego,4.6. pozwolenia na budowę. 5. Rozwiązania równoważne:5.1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych - tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w SIWZ - w odniesieniu do materiałów urządzeń, których pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego w SIWZ nazwą producenta.5.2 Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SIWZ, w szczególności dokumentacji projektowej. 6. Ubezpieczenie:Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu zamówienia musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym zamieszczone zostało niniejsze ogłoszenie o zamówieniu w BZP. Wykonawca utrzyma ważność ubezpieczenia przez cały okres realizacji zamówienia. Nie później niż w ostatnim dniu ważności ubezpieczenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię polisy o przedłużonym terminie ważności. 7. Gwarancja i rękojmia7.1 Na przedmiot niniejszej umowy, ustala się okres gwarancji jakości, który wynosi dla robót budowlanych i instalacyjnych oraz urządzeń i sprzętu 3 lata od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.7.2.W okresie gwarancji Wykonawca wykona w ramach niniejszego zamówienia przeglądy urządzeń i sprzętu min 2 razy w roku .7.3.Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji zgodnie z art.581 par.1 KC a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół Odbioru Ostatecznego Zadania.7.4. Na wykonane roboty budowlane i instalacyjne oraz urządzenia i sprzęt Wykonawca udziela rękojmi na okres 3 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego... Przetarg na Budowa nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Chopina, Mireckiego w Dąbrowie Górniczej zostało opublikowane dnia 2014-09-16 przez zamawiającego Gmina Dąbrowa Górnicza z siedzibą przy ul. Graniczna 21, 41-300 dąbrowa górnicza, woj. śląskie.

Budowa nowych miejsc parkingowych ...

Modernizacja ( remont) drogi gminnej w miejscowości Objezierze, dojazdowej do gruntów rolnych ( działka nr 22/2 i 46 ) , gmina Trzebielino.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Modernizacji ( remontu ) drogi gminnej na długości 830 mb i szerokości 3,5 m polegającego na wyrównaniu istniejącej nawierzchni brukowcowej kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie oraz wykonaniu nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej (4+3 cm). w miejscowości Objezierze, dojazdowej do gruntów rolnych ( działka nr 22/2 i 46 ) , gmina Trzebielino.Zakres prac obejmuje:1. Wymianę przepustu w km 0+186 na przepust z rury karbowanej PEHD dn 400 dł. 10 mb z obrukowaniem skarp, wlotu i wylotu przepustu brukowcem z kamienia naturalnego - rys. 5.2. Oczyszczenie istniejącej nawierzchni ulepszonej. 3. Doprowadzenie istniejącej nawierzchni do wymaganego projektem technicznym profilu poprzecznego oraz wzmocnienie podbudowy poprzez wyprofilowanie kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie (KŁSM) o frakcji 0/31,5 o średniej grubości w-wy 10 cm po zagęszczeniu. 4. Skropienie w-wy kruszywa emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2 . 5. Mechaniczne ułożenie w-wy wiążącej z masy betonu asfaltowego (BA) KR1-2 półścisłego gr. 4 cm. 6. Skropienie międzywarstwowo emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 . 7. Mechaniczne ułożenie w-wy ścieralnej z masy BA KR1-2 ścisłego gr. 3 cm. 8. Wykonanie 4 zjazdów o konstrukcji jak na załączonym przekroju konstrukcyjnym -rys.4a. 9. Wykonanie wzmocnionych poboczy z KŁSM 0/31,5 o gr. średnio 10 cm po zagęszczeniu, szerokość pobocza 0,5 m po obu stronach nawierzchni. 10. Po zakończeniu wszystkich robót, sporządzeniu kosztorysu powykonawczego niezbędnego dla oceny zakresu robót i zawarcia umowy. Zaleca się zapoznanie z miejscem realizacji zamówienia w celu samodzielnego rozpoznania warunków realizacji zadania i uzyskania wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty, prawidłowej oceny zakresu robót i zawarcia umowy... Przetarg na Modernizacja ( remont) drogi gminnej w miejscowości Objezierze, dojazdowej do gruntów rolnych ( działka nr 22/2 i 46 ) , gmina Trzebielino. zostało opublikowane dnia 2014-09-16 przez zamawiającego Gmina Trzebielino z siedzibą przy Trzebielino 7A, 77-235 Trzebielino, woj. pomorskie.

Modernizacja ( remont) ...

Remont budynków Nadleśnictwa Złotów: Część 1 - Remont budynku gospodarczego w leśnictwie Łobzonka nr inw.693/181 Część 2 - Remont obiektu turystycznego Stebionek nr inw.729/181

Przedmiot zamówienia:
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych związanych z Część 1 - Remontem budynku gospodarczego w leśnictwie Łobzonka nr inw.693/181Lokalizacja: Piesna 50, 89-310 ŁobżenicaCzęść 2 - Remontem obiektu turystycznego Stebionek nr inw.510/169Lokalizacja: Stebionek, 89-422 Sypniewo3.2 Roboty budowlane w ramach przedmiotu zamówienia obejmują: Część 1 - Remont budynku gospodarczego w leśnictwie Łobzonka nr inw.693/181Wymianę pokrycia dachowego z płyt azbestowych na blachodachówkęWykonanie nowej elewacji budynkuWymianę stolarki drzwiowej i okiennejWykonanie opaski żwirowej wokół budynku oraz wykonanie utwardzenia przy wejściach do budynkuMontaż zadaszeń systemowychCzęść 2 - Remont obiektu turystycznego Stebionek nr inw.510/169Oczyszczenie pokrycia dachowegoCyklinowanie/szlifowanie oraz impregnacja elementów drewnianych Sali głównejRozbiórka istniejącego kominka i wymurowanie nowego o tych samych wymiarachWymiana utwardzeń przy budynkuRoboty elektryczneSzczegółowy zakres wykonania robót zawiera specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR)oraz przedmiar robót, które stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji.3.3 Przedmiot zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) oznaczony jest kodem: Część 1 - Remont budynku gospodarczego w leśnictwie Łobzonka nr inw.693/18145000000-7 roboty budowlane45111300-1 roboty rozbiórkowe45422000-1 roboty ciesielskie45261210-9 roboty dekarskie45262100-2 rusztowania45443000-4 roboty elewacyjne45111291-4 roboty w zakresie zagospodarowania terenu Część 2 - Remont obiektu turystycznego Stebionek nr inw.510/16945000000-7 roboty budowlane45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne3.4 Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu prowadzenia robót budowlanych w celu zapoznania się ze stanem istniejącym oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być niezbędne do prawidłowej wyceny wartości robót budowlanych. 3.5 Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w wykonaniu przedmiotu zamówienia. W przypadku wykonania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia ( zakres), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji podwykonawców zgodnie z zasadami opisanymi w umowie;- zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ:a) Zamawiający nie zastrzega sobie obowiązku osobistego wykonania części robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia;b) Umowa o podwykonawstwo musi zawierać w szczególności: a. zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania objętych umową, b. kwotę wynagrodzenia - kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy, c. termin wykonania robót objętych umową, d. termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,e. w przypadku podzlecenia przez Wykonawcę prac obejmujących przedmiot zamówienia Podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace Podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego (za okres zlecony Podwykonawcy). c) Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy lub zmianę projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od sporządzenia projektu lub zmiany projektu. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych zastrzeżeń, uważa się za akceptację projektu umowy lub jego zmiany. d) Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem umowę o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak również zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian. 3.6 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania zamówienia.3.7 Wykonawca zobowiązany jest do codziennego utrzymania czystości i porządku na terenie wykonywania robót budowlanych (bieżące usuwanie odpadów i innych przeszkód na drodze dojazdowej, porządkowanie narzędzi pracy) po zakończeniu dnia. Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się tylko w wyznaczonych miejscach.3.8 Wykonawca zobowiązany będzie przy wykonywaniu robót oraz przemieszczaniu materiałów i sprzętu do zabezpieczenia terenu przed ewentualnymi kolizjami, zniszczeniami. 3.9 Materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejski normy zharmonizowane. Wykonawca, który wygra przetarg musi dostarczyć ww. dokumenty przy odbiorze ostatecznym przedmiotu zamówienia. Wyklucz się montaż jakichkolwiek materiałów i sprzętu nie posiadających ważnych certyfikatów Unii Europejskiej. 3.10 Podczas realizacji inwestycji Wykonawca udostępni Zamawiającemu wgląd w materiały budowlane, które będą użyte do wykonania przedmiotu zamówienia. 3.11 Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. Zapłata za wykonane roboty nastąpi zgodnie ze wzorem umowy stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ po wykonaniu przedmiotu umowy i obustronnym podpisaniu protokołu bezusterkowego odbioru końcowego robót.3.12 Załatwienie wszystkich formalności i kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy robót.3.13 Dla części 1. Wybrany wykonawca musi zapewnić deponowanie odpadów na legalnym składowisku uprawnionym do przyjęcia odpadów zawierających azbest. Udokumentowanie utylizacji następuje na podstawie karty przekazania odpadów na legalne składowisko uprawnione do przyjęcia odpadów zawierających azbest (dokumenty te będą załącznikiem końcowego protokołu odbioru robót) 3.14 Dla części 2. Po podłączeniu wkładu kominkowego do przewodu kominowego wymagane są badania wykonane przez mistrza kominiarskiego, obejmujące w szczególności sprawdzenie szczelności, prawidłowości ciągu oraz drożności przewodu dymowego.3.15 Wykonawca wykona i przygotuje oraz złoży w Operat kolaudacyjny stanowiący podstawę odbioru i ocenę zgodności wykonanych robót z STWiOR, zawierający wszelkie wytyczne dotyczące wykonanych robót budowlanych, a zwłaszcza:a) Kosztorys ofertowyb) Protokół przekazania placu budowy,c) Protokoły robót zanikowychd) Protokoły robót zamiennych (jeśli występują)e) Aprobaty technicznef) Gwarancje na urządzeniag) Dziennik budowy,h) Kosztorys powykonawczy,i) Księgę obmiarówj) Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z umową i projektemk) Kartę przekazania odpadu (dla materiałów zawierających azbest) dla części 1l) Badanie poprawności podłączenia wkładu kominkowego - dla części 23.16 Warunki płatnościa) Zamawiający oświadcza, że posiada zdolność płatniczą, gwarantującą terminowe regulowanie zobowiązań wobec Wykonawcy.b) Obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzenie kosztorysowe.c) Strony nie dopuszczają możliwości zmiany cen jednostkowych przez cały okres trwania umowy.d) Rozliczenie wykonanych robót dokonane będzie w oparciu o kosztorys powykonawczy sporządzony przez Wykonawcę na podstawie rzeczywiście wykonanych prac z uwzględnieniem cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym załączonym do oferty Wykonawcy.e) Termin płatności: do 30 dni licząc od dnia złożenia u Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 3.17 Na całość wykonanych prac Wykonawca udzieli gwarancji na okres 12 miesięcy, licząc od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego... Przetarg na Remont budynków Nadleśnictwa Złotów: Część 1 - Remont budynku gospodarczego w leśnictwie Łobzonka nr inw.693/181 Część 2 - Remont obiektu turystycznego Stebionek nr inw.729/181 zostało opublikowane dnia 2014-09-16 przez zamawiającego Nadleśnictwo Złotów z siedzibą przy Al. J.P.Lenne 1, 77-400 Złotów, woj. wielkopolskie.

Remont budynków Nadleśnictwa Złotów: Część ...

Robota budowlana polegająca na modernizacji wyposażenia systemu audio-wideo Auli im. Szuberta ul. Lindleya 5 w Łodzi

Przedmiot zamówienia:
Robota budowlana polegająca na modernizacji wyposażenia systemu audio-wideo Auli im. Szuberta ul. Lindleya 5 w ŁodziPodstawą do sporządzenia oferty są następujące dokumenty: Dokumentacja projektowa, Kosztorysy nakładcze robót wg załącznika nr 3 do SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.. Przetarg na Robota budowlana polegająca na modernizacji wyposażenia systemu audio-wideo Auli im. Szuberta ul. Lindleya 5 w Łodzi zostało opublikowane dnia 2014-09-16 przez zamawiającego Uniwersytet Łódzki z siedzibą przy ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź, woj. łódzkie.

Robota budowlana polegająca na ...

Remont chodnika przy ul. Karłowicza 44 - 44 b w Koszalinie

Przedmiot zamówienia:
Remont chodnika przy ul. Karłowicza 44 - 44 b.Zakres robót obejmuje:- roboty rozbiórkowe- roboty ziemne- wykonanie podbudowy- ustawienie krawężników i obrzeży- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej.W miejscach, gdzie w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych oraz przedmiarze robót zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie w wydanym zezwoleniem na realizację inwestycji oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały i urządzenia... Przetarg na Remont chodnika przy ul. Karłowicza 44 - 44 b w Koszalinie zostało opublikowane dnia 2014-09-16 przez zamawiającego Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie z siedzibą przy ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin, woj. zachodniopomorskie.

Remont chodnika przy ul. ...